Protokoll utskottssammanträde 2004/05:4

Lagutskottets protokoll 2004/05:4

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:4

DATUM

2004-10-19

TID

kl. 11.00-11.50

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Justeras utskottets protokoll från den 14 oktober 2004.

 

§ 2

EU-information om civilrättsliga frågor

Statssekreteraren Dan Eliasson, hovrättsassessorn Jacob Aspegren, Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt, ämnessakkunnige Torbjörn Malm, Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt, hovrättsassessorn Annika Malm, Enheten för immaterialrätt och transporträtt och departementssekreteraren Lina Feltwall, EU-enheten, samtliga från Justitiedepartementet informerar om pågående EU-arbete på civilrättens område, bl.a. ändringar i det åttonde bolagsrättsliga direktivet om revision, Rom II samt nytt direktivförslag om mönsterskydd för reservdelar.

 

§ 3

Fastställande av preliminär plan

Behandlas fråga om fastställande av preliminär plan över lagutskottets sammanträden m.m. hösten 2004.

Utskottet beslutar fastställa den som bilaga 2 till protokollet fogade planen med de ändringarna att ärendet tisdagen den 26 oktober flyttas till torsdagen den 21 oktober, ärendet torsdagen den 11 november flyttas till tisdagen den 16 november, ärendet tisdagen den 23 november flyttas till torsdagen den 25 november samt att sammanträdet torsdagen den 2 december äger rum kl. 09.00.

 

 

 

 

§ 4

Vissa frågor om företagsinteckning

Fortsatt behandling av motioner om företagsinteckning.

Anmäls att Företagarförbundet, Ängelholm begärt att få företräde inför utskottet för att framlägga sina synpunkter i ärendet.

Utskottet beslutar att lämna begärt företräde vid nästa sammanträde torsdagen den 21 oktober 2004 samt att i övrigt bordlägga ärendet.

 

§ 5

Överlämnande av motioner till KU

Anmäls fråga om överlämnande av motioner 2004/05:L314 av Marie Nordén (s) Skräppost och MJ499 yrk. 4 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) Hälsosam livsmedelspolitik.

Utskottet beslutar att för behandling till konstitutionsutskottet -

under förutsättning av dess medgivande - överlämna motionerna.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 6

Överlämnande av motion till FöU

Anmäls fråga om överlämnande av motion 2004/05:L243 av Henrik S Järrel (m) Ägarlösa båtar.

Utskottet beslutar att för behandling till försvarsutskottet - under förutsättning av dess medgivande - överlämna motionen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

  

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen

den 21 oktober 2004 kl. 09.30.

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

den 21 oktober 2004

 

 

Hana Svecova

 

 

Inger René

 

LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2004/05:4

 

§§

1-7

     
 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

              

Inger René (m)

x

             

Marianne Carlström (s)

x

             

Raimo Pärssinen (s)

x

             

Jan Ertsborn (fp)

x

             

Christina Nenes (s)

x

             

Hillevi Larsson (s)

x

             

Yvonne Andersson (kd)

x

             

Tasso Stafilidis (v)

x

             

Maria Hassan (s)

x

             

Bertil Kjellberg (m)

x

             

Rezene Tesfazion (s)

x

             

Martin Andreasson (fp)

x

             

Viviann Gerdin (c)

x

             

Anneli Särnblad (s)

x

             

Henrik von Sydow (m)

              

Niclas Lindberg (s)

x

             

Johan Löfstrand (s)

              

SUPPLEANTER

              

Carina Adolfsson Elgestam (s)

              

Peter Jonsson (s)

              

Hillevi Engström (m)

              

Mia Franzén (fp)

              

Christin Hagberg (s)

              

Mats Berglind (s)

              

Ingemar Vänerlöv (kd)

o

             

Per Rosengren (v)

              

Barbro Hietala Nordlund (s)

              

Nils Fredrik Aurelius (m)

              

Lennart Nilsson (s)

              

Lars Tysklind (fp)

              

Annika Qarlsson (c)

              

Carina Hägg (s)

              

Ewa Thalén Finné (m)

              

Rune Berglund (s)

              

Gustav Fridolin (mp)

              

Ana Maria Narti (fp)

              

Ingvar Svensson (kd)

              

Johan Linander (c)

              

Ulf Holm (mp)

              

Jan Emanuel Johansson (s)

              

Anmärkning

N = Närvarande

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.