Protokoll utskottssammanträde 2004/05:6

Lagutskottets protokoll 2004/05:6

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:6

DATUM

2004-10-28

TID

kl. 09.30-10.20, 10.30-10.40

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Justeras utskottets protokoll från den 21 oktober 2004.

 

§ 2

Vissa frågor rörande 2003 års reform av förmånsrättslagstiftningen

Föredras motioner om vissa frågor rörande 2003 års reform av förmånsrättslagstiftningen väckta under den allmänna motionstiden

2004/05:

L214 yrk. 2 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Småföretagande samt lokal och regional utveckling

L220 yrk. 4 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

Förmånsrättslagen

L240 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Göran Norlander (s)

De nya förmånsreglerna

L251 yrk. 2 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Förmånsrättsregler

L257 yrk. 2 av Anders Sjölund (m)

Nya förmånsrättslagen

L274 yrk. 3 av Inger René m.fl. (m)

Förmånsrättslagen

L337 yrk. 7-9 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Företagarklimatet

L368 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Anpassad svensk insolvensrätt

L372 yrk. 2 av Roger Tiefensee (c)

Kapitalförsörjningen till småföretag

L390 av Kenth Högström (s)

Förmånsrättslagen

N398 yrk. 4 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Tillväxt i Sverige

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

 

§ 3

Sjöfylleri

Behandlas motioner om sjöfylleri.

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

§ 4

Immaterialrättsliga frågor

Föredras motioner om immaterialrättsliga frågor väckta under den allmänna motionstiden 2003/04:

N248 yrk. 18 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Ett företagsklimat i världsklass

och 2004/05:

L279 av Magdalena Andersson och Elizabeth Nyström (m)

Upphovsrätten i anställningsförhållanden

L281 av Chatrine Pålsson (kd)

Registrering av litterära verk

L367 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd)

Evenemangsarrangörers arenarättigheter

L373 av Gunnar Nordmark (fp)

Export av billiga läkemedel till u-länder

L375 av Barbro Feltzing och Ingegerd Saarinen (mp)

Programvarupatent

L389 av Kenth Högström (s)

Patentintrångsförsäkring

Fi261 yrk. 4 av Gustav Fridolin m.fl. (mp)

Öppen informationsinfrastruktur

Kr239 yrk. 5 av Kent Olsson m.fl. (m)

Förbättring av kulturskaparnas villkor

Kr269 yrk. 4 av Kent Olsson m.fl. (m)

Idrottens villkor

Kr357 yrk. 7 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c)

Konstnärernas villkor

Kr364 yrk. 7 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

Kulturskaparnas villkor

T466 yrk. 13 av Christer Winbäck m.fl. (fp)

Information och kommunikation för förändring

MJ497 yrk. 39 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Utgiftsrområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med

anslutande näringar

N413 yrk. 8, 9 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Näringspolitik

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

 

§ 5

Samtycke till överlämnande av motion

Anmäls fråga om samtycke till överlämnande av motion om rättshjälp från justitieutskottet 2004/05:Ju385 av Ann-Marie Fagerström (s).

Utskottet beslutar medge att motionen överlämnas till lagutskottet att behandlas i betänkandet om ersättningsrättsliga frågor.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 6

Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen

om gemenskapsformgivning

Behandlas proposition 2003/04:177 om ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning jämte motioner.

Anmäls att konstitutionsutskottet avlämnat yttrande i ärendet.

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

§ 7

Inkomna skrivelser

Anmäls att 34 namnunderskrifter inkommit från upprop mot könsneutral äktenskapslagstiftning,

 

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 9 november 2004 kl. 11.00.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

den 9 november 2004

 

 

Hana Svecova

 

 

Marianne Carlström

 

LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2004/05:6

 

§§

1-8

     
 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

              

Inger René (m)

x

             

Marianne Carlström (s)

x

             

Raimo Pärssinen (s)

x

             

Jan Ertsborn (fp)

x

             

Christina Nenes (s)

x

             

Hillevi Larsson (s)

x

             

Yvonne Andersson (kd)

x

             

Tasso Stafilidis (v)

x

             

Maria Hassan (s)

x

             

Bertil Kjellberg (m)

              

Rezene Tesfazion (s)

x

             

Martin Andreasson (fp)

x

             

Viviann Gerdin (c)

x

             

Anneli Särnblad (s)

x

             

Henrik von Sydow (m)

x

             

Niclas Lindberg (s)

x

             

Johan Löfstrand (s)

x

             

SUPPLEANTER

              

Carina Adolfsson Elgestam (s)

              

Peter Jonsson (s)

              

Hillevi Engström (m)

              

Mia Franzén (fp)

o

             

Christin Hagberg (s)

              

Mats Berglind (s)

              

Ingemar Vänerlöv (kd)

              

Per Rosengren (v)

              

Barbro Hietala Nordlund (s)

              

Nils Fredrik Aurelius (m)

              

Lennart Nilsson (s)

              

Lars Tysklind (fp)

              

Annika Qarlsson (c)

              

Carina Hägg (s)

              

Ewa Thalén Finné (m)

              

Rune Berglund (s)

              

Gunvor G Ericson (mp)

              

Ana Maria Narti (fp)

              

Ingvar Svensson (kd)

              

Johan Linander (c)

              

Ulf Holm (mp)

              

Christer Erlandsson (s)

              

Anmärkning

N = Närvarande

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.