Protokoll utskottssammanträde 2004/05:8

Lagutskottets protokoll 2004/05:8

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:8

DATUM

2004-11-16

TID

kl. 11.00-11.25, 11.30-12.30

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Justeras utskottets protokoll från den 9 november 2004.

 

§ 2

EU-information om konsumentfrågor

Statssekreteraren Ingrid Petersson, kansliråden Yvonne Stein och Sophie Nordström, departementssekreteraren Anders Dölling samt ämnessakkunniga Marie-Jeanette Axélius från Jordbruksdepartementets konsumentenhet informerar om pågående EU-arbete på konsumentområdet.

 

§ 3

Vissa frågor rörande 2003 års reform

av förmånsrättslag-

stiftningen

Fortsatt behandling av motioner om vissa frågor rörande 2003 års reform av förmånsrättslagstiftningen.

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2004/05:LU11, vilket härefter justeras.

Anmäls reservationer av ledamöterna från Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

 

§ 4

Internationell redovisning i svenska företag

Behandlas proposition 2004/05:24 om internationell redovisning i svenska företag.

Anmäls en i ärendet inkommen skrivelse från Sveriges försäkringsförbund.

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

 

§ 5

Konsumentfrågor

Föredras motioner om konsumentfrågor väckta med anledning av skr. 2003/04:129 om en svensk strategi för hållbar utveckling MJ65 yrk. 15 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) och MJ66 yrk. 13 av Lennart Fremling m.fl. (fp) samt väckta under den allmänna motionstiden 2004/05:

L228 av Lars Gustafsson (kd)

Konsumentköplagen

L246 av Matilda Ernkrans och Louise Malmström (s)

Märkning av bilder som används i reklamsyfte

L250 av Jan Emanuel Johansson (s)

Konsumentupplysning om genmodifierade produkter

L252 av Monica Green (s)

Konsumentpolitik

L268 av Åsa Domeij och Ulf Holm (mp)

Prisinformation till konsumenter

L270 av Carina Hägg (s)

Hantering av förkommen bankbok

L271 av Lars Lilja och Britta Rådström (s)

Förstärkt konsumentskydd vid köp av resor

L277 yrk. 1-4 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Skuldsatta personer

L289 av Barbro Feltzing och Ulf Holm (mp)

Annonsbedragare och falska fakturor

L291 yrk. 1, 5, 9-12 av Inger René m.fl. (m)

Konsumentpolitiken

L294 yrk. 1, 2 ,4 av Barbro Feltzing och Ulf Holm (mp)

Obeställd reklam och spam

L299 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Könsdiskriminerande reklam

L311 av Lars Lindén (kd)

Världsbutiken för Rättvis Handel

L312 av Jan Emanuel Johansson (s)

Etisk märkning

L316 av Heli Berg (fp)

Beviskrav vid förvärv av egendom

L317 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s)

Konsumenttjänstlagen

L325 av Per-Olof Svensson (s)

Prisinformationslagen

L331 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Konsumenträtt vid offentlig verksamhet

L332 av Ulf Holm (mp)

Konsumentskydd vid ingående av avtal

L333 av Ingegerd Saarinen (mp)

Oskäliga ansökningar om betalningsföreläggande

 

 

L336 yrk. 1, 3, 4, 6-9 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Liberal konsumentpolitik

L337 yrk. 3, 4 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Företagarklimatet

L341 av Inger Nordlander m.fl. (s)

Sexistisk reklam

L347 av Helena Bargholtz (fp)

Resegarantin

L351 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Reklam riktad till barn

L353 av Göte Wahlström m.fl. (s)

Elektronisk handel

L354 av Tasso Stafilidis (v)

Obligatorisk konsumentvägledare

L360 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Mål och inriktning för konsumentpolitiken

L374 av Carina Ohlsson och Monica Green (s)

Könsdiskriminerande reklam

L379 av Veronica Palm m.fl. (s)

Förtryckande könsroller

L380 av Kaj Nordquist (s)

Översyn av konsumenttjänstlagen

L385 av Christina Axelsson m.fl. (s)

Konsumentforskning

L386 av Christina Axelsson m.fl. (s)

Stöd till frivilliga konsumentorganisationer

L387 av Christina Axelsson m.fl. (s)

En konsumentbalk

K459 yrk. 6 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Stärkt medborgarmakt

T466 yrk. 3, 17 av Christer Winbäck m.fl. (fp)

Information och kommunikation för förändring

MJ332 yrk. 7, 8 av Lennart Fremling m.fl. (fp)

Livsmedelspolitik

MJ436 yrk. 3 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Handeln med hund- och kattskinn

MJ496 yrk. 1 av Birgitta Ohlsson (fp)

Märkning av importpäls

MJ499 yrk. 13, 14, 19 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Hälsosam livsmedelspolitik

A355 yrk. 18 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Ett jämställt Sverige är ett bättre Sverige

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

 

 

§ 6

Arvsrättsliga frågor

Föredras motioner om arvsrättsliga frågor väckta under den allmänna motionstiden 2004/05:

L201 av Kenneth Johansson och Birgitta Sellén (c)

Lokala sockenfonder

L217 av Magdalena Andersson och Anita Sidén (m)

Arvsrätt för kusiner

L236 av Inger René m.fl. (m)

Arvsrätt för kusiner

L248 yrk. 9, 10 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Ändrade regler om makars egendom

L255 av Mona Berglund Nilsson och Jan-Olof Larsson (s)

Arvsrätt

L286 av Gunnar Axén och Stefan Hagfeldt (m)

Införande av arvsrätt för kusiner

L287 av Agne Hansson och Birgitta Carlsson (c)

Allmänna arvsfondens bestämmelser

L305 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Arvsrätten för särkullbarn

L310 av Runar Patriksson (fp)

Kommunala allmänna arvsfonder

Sf320 yrk. 2 av Anne Marie Brodén (m)

Pension

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

§ 7

Utskottsutbyte med Stortinget

Anmäls fråga om eventuellt utskottsutbyte med Stortinget

under 2005.

Utskottet uppdrar åt kansliet att komma med förslag.

 

§ 8

Framtidsdagar i riksdagen den 15-17 mars 2005

Anmäls fråga om lagutskottets medverkan i Framtidsdagar

i riksdagen den 15-17 mars 2005.

Utskottet beslutar att bordlägga frågan.

 

 

 

§ 9

Inkomna skrivelser

Anmäls inkomna skrivelser från Shwan Herdi, Lund och Jörgen Rydén, Enskede.

 

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen

den 18 november 2004 kl. 09.30.

  
  

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

JUSTERAT

den 18 november 2004

 

 

Hana Svecova

 

 

 

Inger René

 

LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2004/05:8

 

§§

1-3

§§

4-8

§§

9-10

    
 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

              

Inger René (m)

x

 

x

 

x

         

Marianne Carlström (s)

x

 

x

 

x

         

Raimo Pärssinen (s)

x

 

x

 

x

         

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

x

         

Christina Nenes (s)

x

 

x

 

x

         

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

x

         

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

x

         

Tasso Stafilidis (v)

x

 

x

 

x

         

Maria Hassan (s)

x

 

x

 

x

         

Bertil Kjellberg (m)

x

 

x

           

Rezene Tesfazion (s)

x

 

x

 

x

         

Martin Andreasson (fp)

x

 

x

 

x

         

Viviann Gerdin (c)

x

 

x

 

x

         

Anneli Särnblad (s)

x

 

x

 

x

         

Henrik von Sydow (m)

              

Niclas Lindberg (s)

              

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

x

         

SUPPLEANTER

              

Carina Adolfsson Elgestam (s)

              

Peter Jonsson (s)

              

Hillevi Engström (m)

              

Mia Franzén (fp)

o

             

Christin Hagberg (s)

x

             

Mats Berglind (s)

              

Ingemar Vänerlöv (kd)

              

Per Rosengren (v)

              

Barbro Hietala Nordlund (s)

              

Nils Fredrik Aurelius (m)

              

Lennart Nilsson (s)

              

Lars Tysklind (fp)

              

Annika Qarlsson (c)

              

Carina Hägg (s)

              

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

x

 

x

         

Rune Berglund (s)

              

Gunvor G Ericson (mp)

              

Ana Maria Narti (fp)

              

Ingvar Svensson (kd)

              

Johan Linander (c)

              

Ulf Holm (mp)

              

Jan Emanuel Johansson (s)

              

Anmärkning

N = Närvarande

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.