Protokoll utskottssammanträde 2005/06:11

Trafikutskottets protokoll 2005/06:11

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11

 

DATUM

2005-11-24

TID

Kl. 09.30-09.40, 09.50-10.35, 11.30-11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:10 från den 22 november 2005.

 

 

§ 2

Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling regeringens proposition

2005/06:16 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel jämte motioner.

 

Sammanträdet ajourneras kl. 09.40 och återupptas kl. 09.50.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

§ 4

Post- och kassaservice

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU3

Post- och kassaservice med motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

§ 5

Inkomna EU-dokument

 

Anmäls till utskottet inkomna skrivelser se bilaga 2.

 

§ 6

Ajournering av sammanträdet

 

Sammanträdet ajourneras kl. 10.35 och återupptas kl. 11.30.

 

§ 7

Inhämtande av yttrande

 

Enligt riksdagsordningen gäller att innan ett utskott avger ett betänkande med förslag i ett ärende som väckts inom riksdagen skall finansutskottet beredas tillfälle att yttra sig om förslaget kan innebära mer betydande framtida återverkningar på de offentliga utgifterna och inkomsterna (4 kap. 8 §).

 

Trafikutskottet beslutar bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig över bifogad promemoria som utarbetats inom trafikutskottet med anledning av proposition 2005/06:16 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel jämte följdmotioner.

 

Yttrandet bör vara trafikutskottet tillhanda torsdagen den 1 december 2005.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum
torsdagen den 1 december 2005 kl. 10.30.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Bibi Junttila

 

Justeras

2005-12-01

 

 

 

Claes Roxbergh

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:11

 

§ 1-3

§ 4-8

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Roxbergh (mp), ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s), 1:e v.ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Nyström (m), 2:e v.ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarl Lander (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Bager (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Gylling (kd)

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (kd)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thorborg (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paavo Vallius (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Wiklund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ruwaida (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

TRAFIKUTSKOTTET

2005-11-24

Bilaga 2

till protokoll

2005/06:11

 

 

 

 

Inkomna EU-dokument

Utsända inför sammanträdet

Kommenterad dagordning

Rådets möte (TTE) den 1 och 5 december 2005 i Bryssel

 

Ja

Rådspromemoria

Rådets möte (TTE – Transport, telekommunikation och energi)

1 december 2005

 

 

Ja

Rådspromemoria (2005-11-17)

Rådsmötet (TTE – Transport, telekommunikation och energi) den

1 december i Bryssel

 

 

Ja

Rådspromemoria (2005-11-14)

Rådsmötet (TTE – Transport, telekommunikation och energi)

den 1 december i Bryssel

 

 

Ja

Rådspromemoria

Rådets möte (Transport, telekommunikation och energi)

den 5 december 2005

 

 

Ja

Promemoria

Körkortsdirektivets påverkan på svenska regler enligt nuvarande förslag

 

Ja

Rådspromemoria

Rådets möte om transporter den 5 december 2005

 

Ja

Rådspromemoria

TTE-rådets möte den 5 december 2005

 

Ja

Europeiska gemenskapernas kommission

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén

 

 

Ja

 


      bILAGA 3

RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN                                     

Trafikutskottet

 

 

 

 

PM

2005-11-24

 

Skyldighet att tillhandahålla förnybara bränslen

 

 

 

 

 

I samband med trafikutskottets beredning av proposition 2005/06:16 Skyldighet att tillhandahålla förnybara bränslen jämte motioner har följande text utarbetats som utgångspunkt för utskottets ställningstagande i ärendet vad gäller lagförslaget och sammanhängande åtgärder för att främja förnybara bränslen.

 

Omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem är en av de största utmaningarna samhället står inför. Ett stort antal åtgärder för att främja en utveckling i denna riktning har därför genomförts under senare tid. Nämnas bör satsningen på en långsiktigt hållbar transportinfrastruktur, skatteregler som gynnar miljövänliga fordon och drivmedel samt omfattande stöd till forskning inom området.

 

Det är dock tydligt att redan vidtagna åtgärder inte räcker för att uppnå fastställda miljö- och klimatmål. Regeringens proposition måste ses i detta sammanhang. Det är därför som regeringen framhåller angeläget att främja en ökad tillgång till förnybara bränslen. Tillgängligheten till dessa bränslen måste förbättras, främst mot bakgrund av att tillgängligheten i dagsläget är ett av de största hindren mot en ökad användning av förnybara bränslen.

 

Åtgärder för att främja förnybara bränslen bör vara teknikneutrala. Angående de framförda frågetecknen om lagens teknikneutralitet kan understrykas att lagförslaget i sig är teknikneutralt men att marknadsförutsättningarna vid varje given tidpunkt kan göra ett alternativ mer fördelaktigt än andra. Det är omöjligt att med säkerhet förutsäga hur marknaden kommer att utvecklas på lång sikt, eftersom den beror på ett antal faktorer som svåra att prognostisera. På kort sikt finns det dock en risk att dagens ekonomiska förutsättningar innebär att flertalet bränsleförsäljare kommer att uppfylla lagkravet genom att installera etanolpumpar. Det är därför nödvändigt att vidta åtgärder för att stimulera utbyggnaden av infrastruktur för att tillhandahålla även andra förnybara bränslen och på så sätt skapa förutsättningar för flera förnybara bränslen. En långsiktig flerbränslestrategi, som omfattar utökad investeringsstimulans, måste tas fram. Sammantaget borgar detta för att likvärdiga förutsättningar tillskapas för en teknikneutral introduktion av förnybara drivmedel.

 

Vidare förutsätts att regeringen noga följer utvecklingen och återkommer till riksdagen med ytterligare förslag för att säkerställa teknikneutraliteten och kostnadseffektiviteten i det fall det visar sig något förnybart bränsle, trots dessa åtgärder, gynnas över de andra. Även utvecklingen med avseende på de ekonomiska konsekvenserna för de enskilda näringsidkare som omfattas av förslaget måste följas och analyseras kontinuerligt. Det gäller bl.a. frågan om kravet att tillhandahålla bränslen skall riktas mot bränslesäljaren eller bränsleleverantören. En lämplig tidpunkt för en kontrollstation, då regeringen bör återkomma till riksdagen med sin bedömning i dessa frågor och med förslag till åtgärder, är i budgetpropositionen för 2008. Det innebär att inför de senare etapperna av lagens successiva skärpning för vilka säljställen som omfattas ges möjlighet att överväga lagstiftningens utformning. Vid kontrollstationen skall också prövas om ytterligare åtgärder krävs för att säkerställa att flera förnybara drivmedel tillhandahålls på ett rikstäckande sätt.

 

Det krävs även andra åtgärder för att säkra efterfrågan på biodrivmedel. Ett certifikatsystem för biodrivmedel är ett viktigt verktyg för att uppnå detta syfte. Regeringen förutsätts därför låta utreda och återkomma till riksdagen med förslag till konkreta förslag på styrmedel som främjar produktion av biodrivmedel, stimulerar teknikutveckling, skapar rimliga villkor för befintliga anläggningar, undviker störningar i drivmedelmarknadens funktion samt skapar stabila spelregler oberoende av statsfinansiella förhållanden.

 

I sammanhanget bör uppmärksammas de farhågor som väckts ifråga om datum för lagens ikraftträdande. Den motionsledes framförda kritiken av tidplanen kan anses berättigad. En senareläggning till den 1 april 2006 föreslås därför. Därmed senareläggs även de senare etapperna av lagens successiva skärpningar med avseende på vilka drivmedelshandlare som omfattas.

 

Med hänvisning till det anförda bör riksdagen anta regeringens förslag till lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara bränslen med de ändringar som framgår av bilaga 3. Vidare bör riksdagen rikta ett tillkännagivande till regeringen om vad utskottet anfört om åtgärder med syftet att stimulera tillgången och efterfrågan av flera förnybara bränslen. Den föreslagna lagstiftningen, tillsammans med den långsiktiga flerbränslestrategin och förutsatt utökad investeringsstimulans skapar därmed rimliga förutsättningar för en teknikneutral övergång till förnybara bränslen. Detta förutsätter att regeringen återkommer med förslag under våren 2006.

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.