Protokoll utskottssammanträde 2005/06:12

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:12

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12

 

DATUM

2006-01-19

TID

10.00­–10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Öppnande

Vice ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Föredragning

Enhetschef Eva Hjortendal-Hellman åtföljd av pol.sakk. Mathias Bohman, Thomas Jönsson och Ulf Johansson (Fö/CIV) lämnar information angående beredning av Grönbok om ett europeiskt program för skydd av kritisk infrastruktur.

 

Ledamöternas frågor besvaras.

 

§ 3

Justering av protokoll

Justering av protokoll 2005/06:11.

 

§ 4

Kanslianmälningar

-      Anmäls önskemål av ett besök av Estlands försvarsutskott. Tidpunkten för besöket bör beslutas till v13 eller v17.

-      Anmäls att ett eventuellt besök hos utlandsstyrkan antingen i Liberia eller på Balkan kan komma att arrangeras i juni.

 

§ 5

Arbetsplanering av vårens verksamhet

Kanslichefen presenterar förslag till sammanträdes- och arbetsplan
för vårsessionen fram t.o.m. maj 2006 innefattande propositioner, planerade betänkanden och föredragningar.

 

Framförda önskemål på redovisningar om:

-      Arbetet mot sexuella trakasserier och situationen för HBT-personer

-      ÖB:s erfarenheter m.m. av sin "road-show" - Vägen framåt.

-      Försvarsmaktens arbete med säkerhetsfrågorna (flyg-, sjö-, skjut- fordonssäkerhet m.m.)

-      Försvarsmaktens arbete med värnpliktens meritvärde

-      Utredningsläget i fråga om bombattentatet i Afghanistan

-      Utredningen om rymd- och flygindustrin

Samt ett önskemål om möte med stf ÖB (GD Hafström) - gärna tillsammans med ÖB

 

Utskottet godkänner i övrigt arbetsplanen enligt framlagt förslag.

 

§ 6

Överlämnande av motionsyrkanden till utrikesutskottet

Försvarsutskottet beslutar att överlämna motionsyrkandena 2005/06:Fö218 yrk. 1-2 till utrikesutskottet.


 

§ 7

Faktapromemoria - Ny reglering av pyrotekniska artiklar

Kansliet informerar angående faktaPM23: Ny reglering av pyrotekniska artiklar.

 

Utskottet beslutar lägga ärendet till handlingarna.

 

§ 8

Övriga frågor

Ledamot Erling Wälivaara (kd) informerar om ett kommande seminarium om svensk underrättelse- och säkerhetstjänst och personliga integriteten m.m. som arrangeras den 29 mars 2006
i 1:a kammarsalen.

 

§ 9

Vice ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

                       Satu Saariniemi

 

 

 

Justeras            2006-xx-xx

 

 

 

                            Tone Tingsgård

 

 

 

 

 


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:12

 

§ 1-9

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskil Erlandsson (c), ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Rask (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Wälivaara (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Jóhannesson (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Lindkvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Skoog (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ahlqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thornborg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Norinder (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lindgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Göran Holmqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ångström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.