Protokoll utskottssammanträde 2005/06:12

Trafikutskottets protokoll 2005/06:12

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12

 

DATUM

2005-12-01

TID

Kl. 10.30-11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:11 från den 24 november 2005.

 

§ 2

Post- och kassaservice

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU3
Post- och kassaservice.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet 2005/06:TU3.

 

Förslag till betänkande 2005/06:TU3 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

 

 1. Ansvar för post- och kassaservice (punkt 1)
  av m- och fp-ledamöterna.
 2. Ansvar för post- och kassaservice (punkt 1)
  av kd- och c-ledamöterna.
 3. Ansvar för post- och kassaservice (punkt 1)
  av v-ledamoten.
 4. Prisreglering (punkt 2)
  av s-ledamöterna.
 5. Prisreglering (punkt 2)
  av v-ledamoten.
 6. Samdistribution av post och tidningar (punkt 3)
  av mp-ledamoten.
 7. Postboxar och eftersändning (punkt 4)
  av mp-ledamoten.
 8. Tillgängligheten vid Postens serviceställen m.m. (punkt 5)
  av fp-, kd- och c-ledamöterna.
 9. Avregleringen inom EU-området (punkt 6)
  av m- och fp-ledamöterna.
 10. Gemensamt nordiskt porto (punkt 7)
  av fp- och kd-ledamöterna.

 


 

§ 3

Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU4
IT-politik för samhället till politik för IT-samhället.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet 2005/06:TU4.

 

Förslag till betänkande 2005/06:TU4 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

 

 1. Avslag på propositionen (punkt 1)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 2. Hälso- och sjukvårdsområdet (punkt 3)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 3. 24-timmarsmyndigheten (punkt 4)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 4. Samverkan inom offentlig förvaltning (punkt 5)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 5. Hållbar utveckling (punkt 6)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 6. IT-användning hos vissa grupper (punkt 7)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 7. En innovativ utveckling och användning av IT (punkt 8)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 8. Jämställdhet i IT-branchen (punkt 9)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 9. E-legitimationer m.m. (punkt 10)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 10. Elektronisk handel och upphandling i offentlig sektor, nordiskt samarbete m.m. (punkt 11)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 11. IT-kompetens i små och medelstora företag (punkt 12)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 12. Bredbandsutbyggnad m.m. (punkt 13)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 13. Konkurrensfrågor och bredbandsutbyggnad (punkt 14)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 14. Sårbarheten i IT-infrastrukturen (punkt 16)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 15. Reservkraftverk (punkt 17)
  av c-ledamoten.
 16. Nationell roaming (punkt 18)
  av c-ledamoten.
 17. Standardisering och terminologi (punkt 20)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 18. Lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet
  (punkt 21)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 19. Konkurrensfrågor inom teleområdet (punkt 28)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 20. Oregistrerade mobilabonnemang m.m. (punkt 29)
  av kd- och c-ledamöterna.
 21. Kostnader för lagring av trafikuppgifter (punkt 30)
  av m-ledamöterna.§ 4

Haveriutredningen vid mindre allvarliga luftfartsolyckor

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU7 Haveriutredningen vid mindre allvarliga luftfartsolyckor.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet 2005/06:TU7.

 

Förslag till betänkande 2005/06:TU7 justeras.

 

 

§ 5

Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU6 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet 2005/06:TU6.

 

Förslag till betänkande 2005/06:TU6 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

 

1.      Avslag på propositionen (punkt 1)
av m-ledamöterna.

2.      Lagförslaget och sammanhängande åtgärder för att främja förnybara bränslen (punkt 2)
av fp-, kd- och c-ledamöterna.

3.      Övriga åtgärder för att främja förnybara bränslen (punkt 3)
av fp- och c-ledamöterna.

4.      Övriga åtgärder för att främja förnybara bränslen (punkt 3)
av kd-ledamoten.

5.      Mål om användning av förnybara drivmedel (punkt 4)
av fp-ledamöterna.

6.      Mål om användning av förnybara drivmedel (punkt 4)
av c-ledamoten.

 

 

§ 6

Inkommet EU-dokument

 

Anmäls till utskottet följande inkommet EU-dokument
KOM(2005) 578 slutlig Utv
idgat uppdrag för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet – En dagordning för år 2010.

 


 

§ 7

Inkomna skrivelser

 

Anmäls till utskottet inkomna skrivelser se bilaga 2.

 

§ 8

Avrapportering från IT-konferens

 

Rapport lämnades av Monica Green och Christer Winbäck från IT-konferens i Manchester den 24-25 november 2005.

 

§ 9

 

Avrapportering från ordförandekonferens

 

Rapport lämnades av Claes Roxbergh från ordförandekonferensen den

30 november 2005.

 

§ 10

Tack till utskottets ledamöter och personal

 

Ordföranden framför sitt tack till utskottets ledamöter och till personalen på utskottets kansli för gott samarbete under hösten 2005. Han önskar alla gud jul och gott nytt år.

 

1:e vice ordföranden uttalar sin och utskottets uppskattning över det förtjänstfulla sätt på vilket ordföranden lett utskottets arbete under riksmötet och önskar honom god jul och gott nytt år.

 

§ 11

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att första sammanträde år 2006 skall äga rum
torsdagen den 19 januari 2005 kl. 09.30.

 

§ 12

Bemyndigande för ordförande att justera dagens protokoll

 

Utskottet beslutar att ordföranden får justera det vid dagens sammanträde förda protokollet.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2005-12-05

 

 

 

Claes Roxbergh

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:12

 

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5-12

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Roxbergh (mp), ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s), 1:e v.ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Nyström (m), 2:e v.ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Jarl Lander (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Erling Bager (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Gylling (kd)

o

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

o

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

x

 

x

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (-)

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarberg (m)

o

 

o

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (kd)

x

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thorborg (v)

x

 

x

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paavo Vallius (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Wiklund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ruwaida (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.