Protokoll utskottssammanträde 2005/06:16

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:16

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16

 

DATUM

2006-02-07

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Justering av protokoll

Justering av protokoll 2005/06:15

 

§ 3

Kanslianmälningar

    Anmäls förslag på datum för utskottets träff med ÖB Håkan Syrén och GD Marie Hafström. Utskottet beslutar att den 7 mars är lämplig tidpunkt för mötet.

    Beslutas att de tidigare aviserade sammanträdena tisdagen den 14 och 16 februari ställts in.

 

§ 4

Yttrande till utrikesutskottet

Proposition 2005/06:67 Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia har remitterats till Utrikesutskottet. Försvarsutskottet har givits möjlighet att yttra sig genom ett protokollsutdrag. Utskottet beslutar att yttra sig enligt följande:

 

I propositionen redogörs för den senaste utvecklingen i Liberia, den humanitära situationen och det svenska engagemanget i Liberia, Förenta nationernas mission i Liberia (UNMIL), samt det svenska deltagandet i missionen under det gångna året med ett mekaniserat skyttekompani inom ramen för den irländska bataljonen. I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en väpnad styrka bestående av högst 500 personer till förfogande för deltagande inom ramen för UNMIL längst till och med november 2006.

 

Totalt uppgår det svenska förbandet till ca 240 personer. Regeringen understryker i propositionen betydelsen av att den har möjlighet att tillfälligt förstärka de insatser som Sverige genomför. Erfarenheter visar att en förstärkning omfattar en förstärkningsstyrka och materiel. Därutöver skulle en undsättnings- eller evakueringsinsats kräva en inte oväsentligt större styrka för att kunna lösa sin uppgift. Mot denna bakgrund söker regeringen riksdagens medgivande för en personalram om sammanlagt 500 personer.

 

Regeringen bedömer att kostnaden, inklusive en avveckling, under 2006 kommer att uppgå till ca 400 miljoner kronor och för 2007 till ca 28 miljoner kronor. Härutöver finns, enligt vad som upplysts av försvarsminister Leni Björklund, en reserv om ca 100 miljoner kronor inom det under sjätte utgiftsområdet anvisade anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande insatser för att finansiera eventuella förstärknings-, undsättnings- eller evakueringsinsatser.

 

Utskottet tillstyrker att riksdagen medger regeringen att ställa en väpnad styrka bestående av högst 500 personer till förfogande för deltagande inom ramen för UNMIL längst till och med november 2006.

 

I motion 2005/06:U3 av Cecilia Wigström m.fl. (fp) föreslås att regeringen på förhand skall ange inom vilka ramar Försvarsmakten efter eget beslut äger rätten att förstärka, undsätta och evakuera svensk personal inom ramen för det truppmaximum som riksdagen beslutat.

 

Frågan om hur beslut bör fattas om insättandet av eventuella svenska evakuerings- eller förstärkningsinsatser, behandlades av det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet i bet. 2005/06:UFöU1 Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) i Afghanistan. Försvarsutskottet anser att vad som det sammansatta utskottet anförde i denna fråga beträffande insatsen i Afghanistan, torde vara tillämpligt även ifråga om insatsen i Liberia.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 5

Justering

Fortsatt behandling av förslag till betänkande 2005/06:FöU3 Transport av farligt gods.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande FöU3 justeras.

1 reservation anmäls av (m, fp, kd, c).

 

§ 6

Justering

Fortsatt behandling av förslag till betänkande 2005/06:FöU4 Sjö- och Kustövervakningsfrågor.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande FöU4 justeras.

1 reservation anmäls av (m).

1 reservation anmäls av (kd).

 

§ 7

Justering

Fortsatt behandling av förslag till betänkande 2005/06:FöU5 Vissa personalfrågor i Försvarsmakten.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande FöU5 justeras.

4 reservationer anmäls av (m, fp, kd, c).

1 reservation anmäls av (v).

Särskilda yttranden anmäls av (v).

 

§ 8

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 


 

Vid protokollet

 

 

 

                       Satu Saariniemi

 

 

 

Justeras            2006-02-21

 

 

 

                            Eskil Erlandsson

 

 

 

 


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:16

 

§ 1–8

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskil Erlandsson (c), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Rask (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Wälivaara (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Jóhannesson (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Lindkvist (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Skoog (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ahlqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thornborg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Norinder (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lindgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Göran Holmqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ångström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.