Protokoll utskottssammanträde 2005/06:18

Lagutskottets protokoll 2005/06:18

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18

 

DATUM

2006-03-07

TID

kl. 11.00-11.35

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras utskottets protokoll från den 23 februari 2006.

 

 

§ 2

EU-information om civilrättsliga frågor

 

Statssekreteraren Dan Eliasson, kanslirådet Johan Danelius, ämnessakkunnige Torbjörn Malm och departementssekreteraren Karin Ahlstrand, samtliga från Justitiedepartementet informerar om pågående EU-arbete på civilrättens område, bl.a. förslag till direktiv rö­rande aktieägares rättigheter (2004/109/EG) och  förslag till förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (ROM II).

 

 

§ 3

Företagsinteckningens förmånsrätt

 

Fortsatt behandling av motioner om företagsinteckningens

förmånsrätt.

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU18, vilket härefter justeras.

 

Anmäls en reservation av ledamöterna från Moderata samlings-partiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

 

 

§ 4

Äktenskap, partnerskap och samboende

 

Fortsatt behandling av motioner om äktenskap, partnerskap och samboende.

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU19, vilket härefter justeras.

 

Anmäls reservationer av ledamöterna från Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet samt särskilda yttranden av ledamöterna från Folkpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet.

§ 5

Offentlig utskottsutfrågning

 

Behandlas frågor inför den offentliga utskottsutfrågningen den

28 mars 2006 kl. 09.30 i förstakammarsalen med anledning av proposition 2005/06:124 om ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande.

 

Beslutas om inbjudan i enlighet med vad som framgår av bilaga 2.

 

 

§ 6

Samtycke till överlämnande av motion

 

Anmäls fråga om samtycke till överlämnande av motion 2004/05:Ju349 av Tasso Stafilidis m.fl. (v), Barnprotokoll

från justitieutskottet.

 

Utskottet beslutar medge att motionen överlämnas till lagutskottet

att behandlas i betänkandet om nya vårdnadsregler.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 7

Inkomna EU-dokument

 

Anmäls följande inkomna EU-dokument:

 

Förslag till rådets beslut om godkännande av Europeiska gemenskapens anslutning till Genèveakten till Haagkonventionen om internationell registrering av industriella mönster, antagen i Genève den
2 juli 1999
framlagt av kommissionen, KOM(2005) 687 slutlig, 2005/0273 (CNS), {SEC(2005)1748}

Förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 6/2002 och (EG) nr 40/94 för att ge verkan till Europeiska gemenskapens anslutning till Genèveakten inom Haagkonventionen beträffande internationell registrering av industriella mönster – framlagt av kommissionen, KOM(2005)689 slutlig, 2005/0274(CNS), {SEK(2005)1749}

 

Utskottet beslutar att lägga förslagen till handlingarna.§ 8

Inkommen rapport

 

Anmäls och utdelas en från Riksrevisionen inkommen rapport,

RiR 2006:5 Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare.

 

 


 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen

den 16 mars 2006 kl. 09.30.

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

16 mars 2006

 

 

 

Hana Svecova

 

 

 

 

Inger René

 

 LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:18

 

 

  §§

 1-3

   §

   4

  §§

  5-9

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Carlström (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Nenes (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso Stafilidis (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviann Gerdin (c)

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s) 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Franzén (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.