Protokoll utskottssammanträde 2005/06:19

Lagutskottets protokoll 2005/06:19

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19

 

DATUM

2006-03-16

TID

kl. 09.30-10.10

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras utskottets protokoll från den 7 mars 2006.

 

 

§ 2

Fastställande av preliminär plan

 

Behandlas fråga om fastställande av preliminär plan över lagutskottets sammanträden m.m. våren 2006.

 

Utskottet beslutar fastställa den som bilaga 2 till protokollet fogade planen.

 

§ 3

Fastighetsmäklare

 

Föredras och behandlas motioner om fastighetsmäklare väckta

under den allmänna motionstiden 2005/06:

L206 av Tobias Billström (m)

En översyn av fastighetsmäklarlagen

L225 av Sten Tolgfors (m)

Öppen budgivning vid fastighetsaffärer

L226 av Sten Tolgfors (m)

Kundens rätt gentemot fastighetsmäklare

L280 av Viviann Gerdin och Agne Hansson (c)

Fastighetsmäklarlagen

L319 yrk. 6-7 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Konsumenten i fokus

L324 av Bertil Kjellberg (m)

Regler om besiktning

L367 av Nikos Papadopoulos och Paavo Vallius (s)

Kvalitetskrav på fastighetsmäklartjänster 

L386 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Översyn av fastighetsmäklarlagen

Sk344 yrk. 2 av Rigmor Stenmark och Agne Hansson (c)

Skattebestämmelser för äkta respektive oäkta bostadsrätt

samt bostadsmäklares informationsansvar

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

§ 4

Kooperativ verksamhet i delägda företag

 

Föredras och behandlas proposition 2005/06:84 om kooperativ

verksamhet i delägda företag.

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

§ 5

Yttrande till KU

 

Behandlas yttrande till konstitutionsutskottet över riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid jämte motioner.

 

 Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

§ 6

Inkommet EU-dokument

 

Anmäs ett ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande – framlagt av kommissionen enligt artikel 250.2 i EG-fördraget, KOM(2006) 57 slutlig, 2004/0055 (COD)

 

Utskottet beslutar att lägga förslaget till handlingarna.

 

 

§ 7

Inkommen skrivelse med anledning av en aviserad proposition

 

Anmäls att  Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning i en till lagutskottet den 14 mars 2006 inkommen skrivelse begärt företräde inför utskottet inför behandlingen av den aviserade propositionen 2005/06:186 om ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet.

 

Utskottet beslutar att lämna begärt företräde.

 

 

§ 8

Inkommen skrivelse med anledning av proposition 2005/06:96

 

Anmäls att Edita Publishing AB i en till lagutskottet den 15 mars 2006 inkommen skrivelse bl.a. begärt företräde inför utskottet inför behandlingen av proposition 2005/06:96 om elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

 

Utskottet beslutar att bordlägga frågan till nästa sammanträde.

 

 


 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen

den 23 mars 2006 kl. 09.30.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

den 23 mars 2006

 

 

 

Hana Svecova

 

 

 

 

Inger René

 LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:19

 

 

  §§

 1-9

  

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Carlström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Nenes (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso Stafilidis (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviann Gerdin (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s) 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Franzén (fp)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.