Protokoll utskottssammanträde 2005/06:19

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:19

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19

 

DATUM

2006-04-06

TID

09.00-10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2005/06:18 justeras.

 

 

2 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

3 §

Fråga om förlängning av viss utbildning

 

Utskottet beslutar att genom ett utskottsinitiativ föreslå att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om förlängningen av sjukhusfysikerutbildningen.

 

4 §

Justering av betänkande

 

Utskottet bordlägger förslag till betänkande 2005/06:UbU14 Grundskolan.

 

5 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt motionsyrkanden om högskolan: övergripande frågor och organisationsfrågor (jfr 2 § prot. nr 16 och 4 § prot. nr 19).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:UbU15 Högskolan: Övergripande frågor och organisationsfrågor justeras.

 

Reservationer och särskilda yttranden anmäls.

 

6 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar redog. 2005/06:RRS17 och motionsyrkanden om lärarutbildning och lärare (jfr 3 § prot. nr 17).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:UbU14 Lärarutbildning och lärare justeras.

 

Reservationer och särskilda yttranden anmäls.

 

7 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar proposition 2005/06:69 Skydd för störningskänslig forskning [FPM-UbU18].

 

Ärendet bordläggs efter preliminära beslut.

 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras torsdagen den 20 april

 

 

Jan Björkman

 

 

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:19

 

1-3 §§

4 §

5-8 §§

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Björkman (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Danestig (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majléne Westerlund Panke (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Tolgfors (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Davidson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sören Wibe (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Danielsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Högström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joe Frans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lindström (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Gustavsson (v)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Persson i Simrishamn (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Arvidsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marita Aronson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Larsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Sandahl (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2005/06:19

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

-          Inbjudan

-          Sveriges Kommuner och Landsting. Inbjudan till ”Skolskjutskonferens 2006” (den 9–10 maj i Stockholm).

-          Svenska Unescorådet. Inbjudan till att fira att Unesco fyller 60 år (den 28 april i Stockholm).

-          Nordiska rådets kultur- och utbildningsutskott, Lars Wegendal. Inbjudan till informationsutbyte och diskussion om aktuella frågor och prioriteringar (onsdagen den 26 april kl. 09.15 i RÖ7-35).

-          Folkbildningsrådet, Britten Månsson-Wallin. Inbjudan till vårträff i folkbildningshuset (den 10 maj).

-          Sida, Myndigheten för skolutveckling, Skolverket, m.fl. Inbjudan till ett seminarium om alfabetisering och vuxenutbildning i Sverige och i världen (den 27 april i Stockholm).

-          Umeå universitet, Göran Sandberg och Björn Åstrand. Inbjudan till Umeå universitet.För kännedom

-          Region Blekinge, Bernth Johnson och Catharina Blom. Intresseanmälan avseende försöksverksamhet kring infrastruktur för vuxnas lärande sett från ett tillväxtperspektiv.

-          Socialdepartementet, Berit Andnor och Mihail Stoican. Regeringsbeslut 2006-03-16 – Uppdrag beträffande en verksamhet som skall erbjuda kompetensutveckling i tillämpningen av konventionen om barnets rättigheter.

-          Växjö universitet, Anders Baudin, m.fl. Dokumentation från Stormens år, 2005.