Protokoll utskottssammanträde 2005/06:1

usous protokoll 2005/06:1

 

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:1

 

DATUM

2005-02-15

TID

11.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Öppnande

Margareta Israelsson (s), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, öppnade sammanträdet.

 

§ 2

Upprop

Upprop förrättades av de till det sammansatta utrikes- och socialutskottet valda ledamöterna och suppleanterna.

 

§ 3

Val av ordförande

Utskottet valde till ordförande Urban Ahlin (s).

 

§ 4

Val av vice ordförande

Till vice ordföranden valdes Chatrine Pålsson (kd).

 

§ 5

Vice ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

Vice ordföranden övertog ledningen av förhandlingarna.

 

§ 6

Utskottets arbetsplanering

Godkändes förslag till arbetsplanering, dock att framförda önskemål om ytterligare föredragningar kan komma att medfölja önskemål ytterligare föredragningar kan komma att medföra att ytterligare sammanträdestillfälle tillkommer.

 

§ 7

Mottagande av motioner

Anmäldes protokollsutdrag från utrikesutskottet och socialutskottet om överlämnande till utskottet av motionerna 2004/05:U283 (kd) yrkande 4 och 2004/05:So539 (s).

 

Utskottet beslutar att motta yrkandena.

 

§ 8

Beredning

Utskottet bereder motionerna 2004/05:U283 (kd) yrkande 4 och 2004/05:So539 (s).

 

Ärendet bordläggs till kommande sammanträde.

 


 

§ 9

Övriga frågor

Beslutades att utskottets sammanträden skall hållas varannan gång i utrikesutskottets sessionssal och varannan gång i socialutskottets sessionssal samt att placeringen kring bordet skall vara densamma som tillämpas i moderutskotten.

 

§ 10

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Bjernbäck

 

 

Justeras tisdagen den 1 mars 2005

 

 

Urban Ahlin

 

 

 

 

 


 

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2004/05:1

 

§ 1-9

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s) Ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Israelsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conny Öhman (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson (kd) Vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ahlqvist (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Romanus (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj Nordquist (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maud Ekendahl (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Ekholm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wikström (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Adelsohn Liljeroth (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Heinemann (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.