Protokoll utskottssammanträde 2005/06:21

Skatteutskottets protokoll 2005/06:21

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21

 

DATUM

2006-05-09

TID

11.00 – 11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Protokoll 2005/06:20 bordlades.

 

§ 2

Inkomna skrivelser, m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

 

§ 3

Skatteutskottets uppföljnings- och utvärderingsprojekt

Utskottet beslutade att ställa sig bakom delegationens ställningstaganden enligt minnesanteckningarna från sammanträdet med delegationen tisdagen den 2 maj 2006 om skatteutskottets uppföljnings- och utvärderingsprojekt.

 

§ 4

Effektivare skattekontroll m.m.

Föredrogs proposition 2005/06:169 Effektivare skattekontroll m.m. jämte motioner.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn

Föredrogs proposition 2005/06:130 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn jämte motion.

Ärendet bordlades.

 

§ 6

En kronofogdemyndighet i tiden

Föredrogs proposition 2005/06:200 En kronofogdemyndighet i tiden jämte motioner.

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Inkomstskatteregler för vissa kyotoenheter

Föredrogs proposition 2005/06:153 Inkomstskatteregler för vissa kyotoenheter.

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m.

Föredrogs proposition 2005/06:125 Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m. jämte motion.

Ärendet bordlades.

 

 


 

§ 9

Skatt på flygresor

Föredrogs proposition 2005/06:190 Skatt på flygresor jämte motioner samt trafikutskottets yttrande 2005/06:6y.

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Koldioxidskatten i den handlande sektorn

Föredrogs fråga om uppskov av vissa ärenden.

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2006

Fortsattes behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100 Tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2006.

Utskottet beslutade att inte avge något yttrande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 12

Regeringens skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2005

Fortsattes behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över Regeringens skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2005.

Utskottet beslutade att inte avge något yttrande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 13

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 16 maj kl. 11.00.

 

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Susanne Eberstein

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:21

 

§ 1–8

§ 9–

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Susanne Eberstein (s), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp), v. ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Wester (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Hedquist (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Erik Granström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Olof Svensson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Landgren (kd)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Sjösten (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Hagfeldt (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Feltzing (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maud Ekendahl (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Nordström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Gustavsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conny Öhman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Westman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torkild Strandberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Westlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)*

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

* Barbro Feltzing (mp) ledig t.o.m. 21/5 2006

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande          

                                                                                           2006-04-27


 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2005/06:21

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

Kopia f.k. från Skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet

Remisslista till PM om metoder för att undvika internationell dubbelbeskattning

 

Britta Eriksson, SAS och Svenskt Flyg

Begäran om uppvaktning beträffande prop. 2005/06:190 avseende flygskatt

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.