Protokoll utskottssammanträde 2005/06:21

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:21

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21

 

DATUM

2006-04-27

TID

09.00-09.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2005/06:20 justeras.

 

2 §

Mottagande av lagförslag från socialförsäkringsutskottet

 

Socialförsäkringsutskottet har beslutat att – under förutsättning av utbildningsutskottets medgivande – överlämna lagförslag 2.2 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395), 2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395) och 2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

 

Utskottet beslutar att ta emot lagförslagen.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

3 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt proposition 2005/06:69 Skydd för störningskänslig forskning (jfr. 7 § prot. nr 19).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:UbU18 Skydd för störningskänslig forskning justeras.

 


 

4 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över stiftelsens verksamhet och förvaltning under år 2005 (redog. 2005/06:RJ1), Riksrevisionens styrelses redogörelse angående granskningen av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet under år 2005 (redog. 2005/06:RRS12) och styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds redogörelse för av dem beslutade ändringar av stiftelsens stadgar (redog. 2005/06:RJ2).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:UbU17 Vissa frågor rörande Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond justeras.

 

 

5 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar proposition 2005/06:148 Vissa frågor om vuxnas lärande m.m. [FPM-UbU22] jämte motionerna 2005/06:Ub11 (s) och 2005/06:Ub12 (m, fp, kd, c) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 

Ärendena bordläggs efter preliminära beslut.

 

 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras tisdagen den 9 maj 2006

 

 

Jan Björkman

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:21

 

1-2 §§

3 §

4 §

5 §

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Björkman (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Danestig (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Majléne Westerlund Panke (s)

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Sten Tolgfors (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Inger Davidson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Sören Wibe (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Peter Danielsson (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Högström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Joe Frans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lindström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Gustavsson (v)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Göran Persson i Simrishamn (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Arvidsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marita Aronson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Larsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Sandahl (kd)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.