Protokoll utskottssammanträde 2005/06:21

Trafikutskottets protokoll 2005/06:21

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21

 

DATUM

2006-03-07

TID

Kl. 11.00-13.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information om trafiksäkerhetsarbetet

 

Direktör Monica Öhman från NTF och trafiksäkerhetsdirektören Claes Tingvall från Vägverket informerar om trafiksäkerhetsarbetet.

 

§ 2

Information om trafikmedicinska centra

 

Doktor Erland Richardsson, specialist på allmänmedicin från Trafikmedicinskt Centrum i Huddinge informerar om utvecklingen av centra för trafikmedicin.

 

§ 3

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:19 från den 21 februari 2006 och 2005/06:20 från den 23 februari 2006.

 

§ 4

Luftfartsfrågor

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU11 Luftfartsfrågor.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 5a

Överlämnande av motionsyrkanden

 

Utskottet beslutar att till justitieutskottet – under förutsättning av berört utskotts medgivande – överlämna motionsyrkandena

 

2005/06:T380 yrkandena 10 och 11 av Runar Patriksson m.fl. (fp) väckt under allmänna motionstiden.

 

2005/06:T562 yrkande 4 av Karin Svensson Smith m.fl. (–, mp) väckt under allmänna motionstiden.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 


 

§ 5b

Trafiksäkerhet

 

Utskottet behandlar betänkande 2005/06:TU13 Trafiksäkerhet.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 6

Faktapromemoria

 

Utskottet informeras om 2005/06:FPM53 Övervakning av sjötrafik.

 

§ 7

Överlämnande av faktapromemoria

 

Utskottet beslutar att till miljö- och jordbruksutskottet – under förutsättning av berört utskotts medgivande – överlämna faktapromemoria 2005/06:FPM49 Förordning om avgaskrav och om reparationsinformation för personbilar och lätta lastbilar.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 8

Inkomna EU-dokument

 

Anmäls till utskottet inkomna skrivelser se bilaga 2.

 

§ 9

Inkomna skrivelser

 

Anmäls till utskottet inkomna skrivelser se bilaga 3.

 

§ 10

Uppvaktning

 

Ordföranden framför sina egna och utskottets hjärtliga gratulationer till Erling Bager med anledning av hans 60-årsdag den 4 mars 2006.

 

§ 11

Nästkommande sammanträden

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum
torsdagen den 9 mars  2006  kl. 09.00 och påföljande sammanträde tisdagen den 14 mars 2006 kl. 11.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2006-03-14

 

 

 

Claes Roxbergh

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:21

 

§ 1-2

§ 3-4

§ 5

§ 6-11

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Roxbergh (mp), ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s), 1:e v.ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Nyström (m), 2:e v.ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jarl Lander (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Erling Bager (fp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Gylling (kd)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (-)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (kd)

O

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thorborg (v)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paavo Vallius (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

O

 

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Wiklund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ruwaida (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.