Protokoll utskottssammanträde 2005/06:22

Skatteutskottets protokoll 2005/06:22

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22

 

DATUM

2006-05-16

TID

11.00 – 11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Finansdepartementet
Finansrådet Anita Saldén Enérus, departementsrådet Marianne Svanberg och ämnesrådet Christina Eng, Finansdepartementet, informerade om och besvarade aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU.

 

 

§ 2

Protokollsjustering
Justerades protokoll 2005/06:20 och 2005/06:21.

 

 

§ 3

Inkomna skrivelser, m.m.
Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

 

Det antecknades att en delegation från utskottet deltagit i LO:s skatte-

seminarium den 11 maj 2006.

 

Kanslichefen meddelade att utskottet inte sammanträder under v. 20.

 

 

§ 4

Effektivare skattekontroll m.m.
Fortsattes behandlingen av proposition 2005/06:169 jämte motioner.
Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU29.
Anmäldes reservationer av m, fp, kd och c samt särskilt yttrande av v att avlämnas senast torsdagen den 18 maj kl. 13.00.

 

 

§ 5

Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m.
Fortsattes behandlingen 2005/06:125 jämte motion.

Utskottet beslutade att dela upp ärendet i två betänkanden.

Därefter justerade utskottet betänkandena 2005/06:SkU33 och 2005/06:SkU37.
Anmäldes reservationer på betänkande SkU33 av m, kd och c samt särskilt yttrande av fp att avlämnas senast onsdagen den 17 maj kl. 12.00.

 

 

§ 6

En kronofogdemyndighet i tiden
Fortsattes behandlingen av proposition 2005/06:200 och proposition 2005/06:124 delvis jämte motioner.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU35.
Anmäldes reservationer av m, fp, kd och c att avlämnas senast onsdagen den 17 maj kl. 12.00.

 

 

 

§ 7

Uppskov med behandlingen av vissa frågor
Föredrogs uppskov med behandlingen av vissa frågor.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU36.

 

 

§ 8

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 18 maj kl. 10.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Susanne Eberstein

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:22

 

§ 1-5

§ 6-

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Susanne Eberstein (s), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp), v. ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Wester (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Hedquist (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Erik Granström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Olof Svensson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Landgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Sjösten (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Hagfeldt (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Feltzing (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maud Ekendahl (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Nordström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Gustavsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conny Öhman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Westman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torkild Strandberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Westlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)*

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

* Barbro Feltzing (mp) ledig t.o.m. 21/5 2006

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande           2006-04-27

 

 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2005/06:22

 

 

 

 

Inkomna handlingar

 

Protokollsutdrag från trafikutskottet:

Överlämnande av motionerna 2005/06:T24 yrkande 8 av Stefan Attefall och Maria Larsson (kd), 2005/06:T26 yrkande 2 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) och 2005/06:T27 yrkande 4 av Anders G Högmark (m).

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

Anonym avsändare

Fråga om indrivning av skatt

 

Björn Nordgren, SAS

Yttrande över regeringens förslag till införande av skatt på flygresor (prop. 2005/06:190)

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.