Protokoll utskottssammanträde 2005/06:23

Lagutskottets protokoll 2005/06:23

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23

 

DATUM

2006-04-06

TID

kl. 09.30-09.50

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras utskottets protokoll från den 28 och 30 mars 2006.

 

 

§ 2

Fastställande av preliminär plan

 

Behandlas fråga om fastställande av preliminär plan över lagutskottets sammanträden m.m. under återstående delen av våren 2006.

 

Utskottet beslutar fastställa den som bilaga 2 till protokollet fogade planen.

 

 

§ 3

Kooperativ verksamhet i delägda företag

 

Fortsatt behandling av proposition 2005/06:84 om kooperativ verksamhet i delägda företag.

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU23, vilket härefter justeras.

 

 

§ 4

Förenklade redovisningsregler, m.m.

 

Föredras och behandlas proposition 2005/06:116 om förenklade

redovisningsregler, m.m. och de med anledning av propositionen väckta motionerna 2005/06:

L9 av Jan Ertsborn m.fl. (fp, kd)

L10 av Inger René m.fl. (m, c)

L11 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) 

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 


 


§ 5

Utvärderingsprojekt

 

Redovisas rapport från lagutskottets arbetsgrupp för utvärdering av de nya reglerna om dödförklaring.

 

Anmäls att rapporten kommer att redovisas som bilaga i lagutskottets verksamhetsberättelse 2005/06 samt på riksdagens hemsida.

 

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Anmäls två inkomna skrivelser från Föreningen Sveriges Överförmyndare, Östansjö och en inkommen skrivelse från Överförmyndarnämnden, Mölndals stad.

 

Utskottet beslutar att lägga skrivelserna till handlingarna.

 

 

§ 7

Inkomna EU-dokument

 

Anmäls följande inkomna EU-dokument:

 

Regeringskansliets faktapromemoria 2005/06:FPM66 Förslag till direktiv om redares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fartygs­-

ägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter – framlagt av kommissionen, KOM(2005) 593 slutlig, 2005/0242 (COD), {SEC(2005) 1517}

 

Utskottet beslutar att lägga EU-dokumenten till handlingarna.

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen

den 20 april 2006 kl. 08.30.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

den 20 april 2006

 

 

 

Hana Svecova

 

 

 

Inger René

 LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:23

 

 

  §§

 1-3

   §§

  4-8

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Carlström (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Nenes (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso Stafilidis (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviann Gerdin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Franzén (fp)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.