Protokoll utskottssammanträde 2005/06:23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:23

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23

 

DATUM

2006-03-23

TID

09.00-10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:22.

 

§ 2

Styrningen av integrationspolitiken

 

Fortsätts behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen av integrationspolitiken, jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU6 justeras.

 

Reservationer anmäls och godkänns av m-, fp-, kd-, v-, c- och mp-ledamöterna.

 

Särskilt yttrande anmäls av fp-ledamöterna.

 

§ 3

Yttrande till konstitutionsutskottet

 

Fortsätts behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid, jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till utskottets yttrande 2005/06:SfU3y justeras.

 

Särskilt yttrande anmäls av m-ledamöterna.

 

§ 4

Kanslimeddelanden

 

Anmäls

 

- skrivelse från Birgitta Carlsson och Kenneth Johansson (c): Begäran om information av arbetet mot sjukskrivningarna samt övervägande om utskottsinitiativ (bilaga 2); frågan har behandlats vid sammanträdet den 21 mars 2006.

 

- att Curt Malmborg och Stig Orustfjord, Försäkringskassan, informerar om uppföljning av rehabiliteringsverksamheten vid sammanträdet den 6 april 2006 kl. 09.00.

 

- inkomna skrivelser enligt bilaga 3.

 

§ 5

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutas att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 30 mars 2006 kl. 09.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras den 30 mars 2006

 

 

 

Tomas Eneroth

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:23

 

§ 1-2

§ 3-5

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Brus (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Jönsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Westerberg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéa Darell (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Berglund Nilsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Hoffmann (v)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Billström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Sidén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Lantz (kd)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Fransson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lindström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s) t.o.m. 2006-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Bilaga 2

till protokoll

2005/06:23

Till Socialförsäkringsutskottet:

 

 

 

Begäran om information av arbetet mot sjukskrivningarna samt övervägande om utskottsinitiativ

 

En aktuell rapport från Försäkringskassan visar att sjukskrivna personer får tillgång till rehabiliteringsinsatser och hjälp i en utsträckning som är chockerande låg. Rehabutredningar från arbetsgivarna blir liggande utan uppföljning och åtgärder. Försäkringskassans rapport visar även på brister i samarbetet med hälso- och sjukvården.

 

Sedan 1997 när sjukskrivningarna började öka har bristerna i rehabiliteringsarbetet stått i fokus för den offentliga och parlamentariska debatten. Under mer än fem års tid har sjukskrivningarna och bristerna i arbetet för att hjälpa långtidssjukskrivna haft en central plats i debatten, både i riksdagen och i den övriga offentligheten.

 

En rad riksdagsbeslut har fattats där bristerna i rehabiliteringsarbetet slagits fast och förslag till förbättrade rutiner stadfästs. Regeringen har också uppsatt ett mål om att sjukskrivningarna ska halveras. Flera utredningar har även gjorts under perioden. Redan 2000 och 2002 påvisades flera av de brister som den aktuella rapporten uppmärksammar. Likväl har många av utredarnas förslag inte resulterat i regeringsförslag.

 

Det förefaller orimligt att de missförhållanden som uppmärksammades redan för fem år sedan och som är en av de centrala faktorerna bakom utslagningen från arbetslivet ändå inte åtgärdats. Att rehabiliteringskaoset fått fortsätta är ett stort misslyckande för regeringen. Eventuellt innebär det också inslag av försumlighet och bristande uppföljning av fattade riksdagsbeslut. Priset har blivit högt för samhällsekonomin samtidigt som tiotusentals människor misshandlats och berövats möjligheten att komma tillbaka i egen försörjning.

 

Socialförsäkringsutskottet har ett ansvar för att följa utvecklingen samt att å riksdagens vägnar bevaka att regeringen fullföljer den politik som riksdagen beslutat inom utskottets politikområde. Mot denna bakgrund anser vi att Socialförsäkringsutskottet skyndsamt bör begära in ytterligare information samt överväga huruvida utskottet bör ta initiativ till åtgärder för att säkerställa att de uppdagade missförhållandena åtgärdas.

 

Birgitta Carlsson

Kenneth Johansson

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.