Protokoll utskottssammanträde 2005/06:24

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:24

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24

 

DATUM

2006-05-16

TID

11.00-11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2005/06:23 justeras.

 

 

2 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

 

3 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt proposition 2005/06:148 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. jämte motioner (jfr. 5 § prot. nr 21).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:UbU22 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. justeras.

 

Reservationer anmäls.

 

 

4 §

Justering av yttrande till finansutskottet

 

För yttrande till finansutskottet behandlar utskottet slutligt regeringens skrivelse 2005/06:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn [FPM-UbU2y] jämte motioner (jfr 5, 7 §§ prot. nr 22).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2005/06:UbU2y Utvecklingen inom den kommunala sektorn justeras.

 

Avvikande meningar anmäls.

 

 

5 §

Justering av yttrande till finansutskottet

 

För yttrande till finansutskottet behandlar utskottet slutligt proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006 [FPM-UbU3y] (jfr 3, 6 §§ prot. nr 22).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2005/06:UbU3y Tilläggsbudget för år 2006 justeras.

 

Särskilda yttranden anmäls.

 

 

6 §

Diskussion

 

Utskottet diskuterar erfarenheter från utskottsarbetet under mandatperioden.

 

 

7 §

Tack till ledamöter och kansli

 

Ledamoten Sten Tolgfors (m) tackar ordföranden, övriga presidiet, utskottet och kansliet för en väl genomförd verksamhet under riksmötet. Ordföranden och 2:e vice ordföranden tackar ledamöter, suppleanter och kansli för en verksamhet i gott samarbete under mandatperioden och riksmötet. Ordföranden framför ett särskilt tack till avgående ledamöter och suppleanter.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras onsdagen den 17 maj 2006

 

 

Jan Björkman

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:24

 

1-3 §§

4-7 §§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Björkman (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Danestig (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majléne Westerlund Panke (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Tolgfors (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Davidson (kd)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sören Wibe (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Danielsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Högström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joe Frans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lindström (kd)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Gustavsson (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Persson i Simrishamn (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Arvidsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marita Aronson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Larsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Sandahl (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2005/06:24

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

 

- Commission of the European communities. Communication from the commission to the council and the European parliament. Delivering on

the modernisation agenda for universities: Education, research and

innovation (COM (2006) 208 final).

 

- Europaparlamentet. Utdrag ur dokument ”Antagna texter” från

sammanträdet den 6 april 2006. Resolution om rapporten från

Europeiska ombudsmannen efter ett klagomål mot Europaskolorna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.