Protokoll utskottssammanträde 2005/06:25

Lagutskottets protokoll 2005/06:25

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25

 

DATUM

2006-04-25

TID

kl. 11.00-12.50

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras utskottets protokoll från den 20 april 2006.

 

 

§ 2

Skydd för barn genom registrering av förmyndare i

vägtrafikregistret, m.m.

 

Behandlas proposition 2005/06:117 om skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m. jämte motioner.

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

§ 3

Nya vårdnadsregler

 

Föredras proposition 2005/06:99 om nya vårdnadsregler och de

med anledning av propositionen väckta motionerna 2005/06:

L24 av Inger René m.fl. (m)

L25 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

samt motion väckt under allmänna motionstiden

2004/05:Ju349 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Barnprotokoll

och motioner väckta under allmänna motionstiden 2005/06:

L214 av Tobias Billström och Margareta Pålsson (m)

Barns rätt till inflytande över umgänge

L253 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Det rättsliga föräldraskapet

L267 av Gustav Fridolin och Åsa Domeij (mp)

Flera vårdnadshavare

L292 yrk. 1-6, 10-11, 16 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Barn vid tvister om vårdnad, boende och umgänge 

L296 yrk. 1-3, 9 av Inger René m.fl. (m)

Föräldrar och barn

L305 av Birgitta Carlsson och Agne Hansson (c)

Umgängesrätt för mor- och farföräldrar

L334 av Annelie Enochson (kd)

Vårdnadsrätt vid allvarliga brott

L340 yrk. 2-11, 15 av Mia Franzén m.fl. (fp)

Barnets rätt och förälders skyldighet

L365 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Det rättsliga föräldraskapet

L382 av Carina Ohlsson m.fl. (s)

Barnets bästa

L389 av Marina Pettersson och Jan Emanuel Johansson (s)

Ombud för barn vid vårdnadstvist

L394 av Tasso Stafilidis (v)

Vårdnadshavares skyldigheter mot sina barn 

So556 yrk. 14 av Marita Aronson m.fl. (fp)

Barnperspektiv

So557 yrk. 11 av Annelie Enochson (kd)

Sexuella övergrepp 

So647 yrk. 4-6 av Peter Althin m.fl. (kd)

Barns rättigheter och samhällets skyldigheter

 

Anmäls och utdelas en i ärendet inkommen skrivelse från medlare i verkställighetsmål Jan Hultman och Peter Hanthe med begäran om uppvaktning.

 

Utskottet uppdrar åt presidiet att besluta om uppvaktning samt att i övrigt bordlägga ärendet.

 

 

§ 4

Trygga konsumenter som handlar hållbart – Konsumentpolitikens mål och inriktning

 

Föredras proposition 2005/06:105 om trygga konsumenter som handlar hållbart – Konsumentpolitikens mål och inriktning och

de med anledning av propositionen väckta motionerna 2005/06:

L18 av Inger René m.fl. (m)

L19 av Christina Axelsson (s)

L20 av Krister Örnfjäder (s)

L21 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

L22 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

L23 av Marianne Carlström m.fl. (s, v)

samt motioner väckta under allmänna motionstiden 2005/06:

L201 av Rolf Gunnarsson (m)

Konsumentupplysning

L243 av Åsa Domeij m.fl. (mp)

Mer informativa jämförpriser

L260 av Ulla Wester (s)

Telefonförsäljning och konsumentskydd

L290 yrk. 1, 3-5, 8-11 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Konsumentpolitik

L310 yrk. 1-2, 7-8 av Inger René m.fl. (m)

Konsumentmakt 

 

L312 av Rigmor Stenmark och Viviann Gerdin (c)

Tvättmärkning och skötselråd för kläder

L319 yrk. 1-5 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Konsumenten i fokus

L328 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s)

Telefonförsäljning

L332 yrk. 1 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare 

L337 av Tomas Eneroth och Anita Jönsson (s)

Konsumentrådgivning

L352 av Yoomi Renström (s)

Barnreklam

L376 yrk. 1-2, 4 av Barbro Feltzing och Ulf Holm (mp)

Obeställd, oönskad reklam, spam 

L377 av Kerstin Engle och Anita Jönsson (s)

Ursprungsmärkning av varor i handeln

L378 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Reklam riktad till barn

L391 av Göte Wahlström m.fl. (s)

Trygghet vid elektronisk handel 

T500 yrk. 2-3, 11, 22 av Christer Winbäck m.fl. (fp)

IT 

MJ530 yrk. 4, 14 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Hälsosam livsmedelspolitik

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

§ 5

Tänk om! – En handlingsplan för hållbar konsumtion för

hushållen

 

Föredras skrivelse 2005/06:107 Tänk om! – En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen och de med anledning av

skrivelsen väckta motionerna 2005/06:

L16 av Ronny Olander och Siw Wittgren-Ahl (s)

L17 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

§ 6

Yttrande till KU

 

Föredras fråga om yttrande över skrivelse 2005/06:75 om redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och den med anledning av skrivelsen väckta motionen

2005/06:K28 av Tobias Krantz m.fl. (fp)

 

Utskottet beslutar att bordlägga frågan till nästa sammanträde.

 

§ 7

Överlämnande av lagförslagen till SkU

 

Anmäls att de i proposition 2005/06:124 om ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande framlagda förslagen till

lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) – lagförslag 3,

lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) – lagförslag 4 och

lag om ändring i lagen (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m. – lagförslag 8

av lag­tekniska skäl bör överlämnas till skatteutskottet för gemensam behandling med proposition 2005/06:200 (bet. 2005/06:SkU35).

 

Utskottet beslutar att överlämna dessa lagförslag till skatteutskottet.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen

den 27 april 2006 kl. 09.30.

 

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

den 27 april 2006

 

 

 

Hana Svecova

 

 

 

 

Inger René

 LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:25

 

 

  §§

 1-2

   §§

  3-4

   §§

  5-8

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Carlström (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Nenes (s)

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso Stafilidis (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviann Gerdin (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s) 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Franzén (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.