Protokoll utskottssammanträde 2005/06:26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:26

 

RIKSDAGEN

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26

 

DATUM

2006-04-20

TID

09.00-10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:25.

 

§ 2

EU-information från Utrikesdepartementet

 

Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl. Utrikesdepartementet, informerar inför RIF-mötet den 27-28 april 2006.

 

§ 3

Löneskatter för enmansföretag

 

Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:164 Löneskatter för enmansföretag, jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU11 justeras.

 

Reservationer anmäls av m-, fp-, kd-, v-, c- och mp-ledamöterna.

 

Särskilt yttrande anmäls av m-ledamöterna.

 

Reservationer och särskilt yttrande skall vara avlämnade senast måndag förmiddag den 24 april 2006.

 

§ 4

Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier

 

Behandlas proposition 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier, jämte motioner.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 


 

§ 5

Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning

 

Behandlas proposition 2005/06:142 Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldra­penning, jämte motioner.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 6

Vissa socialförsäkringsfrågor

 

Behandlas proposition 2005/06:159 Vissa socialförsäkringsfrågor, jämte motioner.

 

Utskottet beslutar att till utbildningsutskottet – under förutsättning av detta utskotts medgivande – överlämna lagförslag 2.2 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395), 2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:170) om ändring i studiestödslagen (1999:1395) och 2.5. Förslag till lag om ändring i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

 

Ärendet i övrigt bordläggs för fortsatt behandling.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 7

Yttrande till konstitutionsutskottet – redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

 

Behandlas fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen, jämte motion.

 

Utskottet beslutar att inte avge yttrande.

 

§ 8

Mottagande av motionsyrkande

 

Utskottet beslutar att från utrikesutskottet överta motion 2005/06:U7 yrkande 6 av Ulf Holm m.fl. (mp).

 

§ 9

Kanslimeddelanden

 

Anmäls

 

- besök från Baskien den 30 maj 2006 kl. 11.00.

 

- besök från Turkmenistan den 31 maj 2006 kl. 10.00-11.00.

 

Vidare anmäls skrivelse från Regionfullmäktige region Skåne: Tjänstgöringsvillkor för nämndemän samt inkomna skrivelser enligt bilaga 2.


 

§ 10

Övriga frågor

 

Ordföranden informerar från ordförandekonferensen den 19 april 2006.

 

§ 11

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutas att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 25 april 2006 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras den 25 april 2006

 

 

 

Tomas Eneroth

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:26

 

§ 1

§ 2-5

§ 6-11

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Brus (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Jönsson (s)

-

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Westerberg (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéa Darell (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Berglund Nilsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Hoffmann (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Billström (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Sidén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Lantz (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Fransson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lindström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s) t.o.m. 2006-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.