Protokoll utskottssammanträde 2005/06:27

Lagutskottets protokoll 2005/06:27

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27

 

DATUM

2006-05-02

TID

kl. 11.00-12.05

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras utskottets protokoll från den 27 april 2006.

 

 

§ 2

Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

 

Fortsatt behandling av proposition 2005/06:140 om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU29, vilket härefter justeras.

 

 

§ 3

Lagstiftning om franchising

 

Fortsatt behandling av proposition 2005/06:98 om lagstiftning

om franchising jämte motioner.

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU26, vilket härefter justeras.

 

Anmäls reservationer av ledamöterna från Moderata samlings­partiet,

Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet.

 

 

§ 4

Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet

 

Föredras proposition 2005/06:186 om ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet och de med anledning av propositionen väckta motionerna 2005/06:

L27 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

L28 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

 

Som ett led i behandlingen av ärendet äger en uppvaktning rum med ordföranden Hans Dalborg, Lars Otterbeck, Marianne Nivert, Lars Thalén och sekreteraren Per Lekvall, Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

§ 5

Elektronisk ingivning till Bolagsverket 

 

Föredras och behandlas proposition 2005/06:135 om elektronisk ingivning till Bolagsverket.

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

§ 6

Yttrande till KU

 

Behandlas fråga om yttrande över skrivelse 2005/06:75 om redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen jämte motionen.

 

Utskottet beslutar att bordlägga frågan till nästa sammanträde.

 

 

§ 7

Inkommen skrivelse

 

Anmäls en inkommen skrivelse från Föreningen Sveriges Kronofogdar, Eskilstuna.

 

Utskottet beslutar att lägga skrivelsen till handlingarna.

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen

den 4 maj 2006 kl. 09.30.

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

den 4 maj 2006

 

 

 

Hana Svecova

 

 

 

 

Inger René

 

 LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:27

 

 

  §§

 1-3

   §§

  4-8

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Carlström (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Nenes (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso Stafilidis (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviann Gerdin (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s) 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Franzén (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.