Protokoll utskottssammanträde 2005/06:27

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:27

 


BOSTADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27

 

DATUM

2006-06-01

TID

08.30 – 08.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll 2005/06:26.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Utskottet uppdrog åt Marietta de Pourbaix-Lundin (m) och Lilian Virgin (s) att justera dagens protokoll.

 

§ 3

Fråga om utskottsinitiativ avseende följdändring i hyreslagen

Med anledning av en tidigare beslutad (bet. 2005/06:BoU10, rskr. 2005/06:252) ändring i 12 kap. jordabalken (hyreslagen) föredrogs ett förslag till följdändring i samma lag.

Utskottet beslutade att behandla frågan i betänkande 2005/06:BoU9.

§ 4

Beslut 2005/06:BoU9

Utkast till betänkande 2005/06:BoU9 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande föredrogs.

Reservationer anmäldes beträffande

-          Mål för energieffektivisering i bebyggelsen av m-, fp-, kd-, c- och mp-ledamöterna

-          Nya insatser inom programmet av m-, fp-, kd-, c- och mp-ledamöterna

-          Pågående insatser inom programmet av m, fp-, kd-, c- och mp-ledamöterna

-          Energideklaration för byggnader av m, fp-, kd-, c- och mp- ledamöterna

Utskottet justerade betänkande 2005/06:BoU9.


 

§ 5

Fråga om uppskov till nästa riksmöte med behandling av ärende

Utskottet beslutade att begära uppskov till nästa riksmöte med behandlingen av regeringens skrivelse 2005/06:202 Omstruktureringen av kommunala bostadsföretag – resultatredovisning.

§ 6

Beslut 2005/06:BoU13

Utkast till betänkande 2005/06:BoU13 Uppskov med behandlingen av ärende föredrogs.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:BoU13.

§ 7

Inbjudan till konferens

Kanslichefen informerade utskottet om en inbjudan till en konferens om European Maritime Policy som äger rum den 20-21 september 2006 i Kiel.

Utskottet beslutade att inte delta i konferensen.

§ 8

Ordförandens tack

Ordföranden tackade utskottets ledamöter och kansli för gott samarbete och väl genomförda arbetsinsatser under det gångna riksmötet och önskade alla en trevlig sommar.

För den händelse att riksdagen senare samma dag skulle besluta om bostadsutskottets och lagutskottets sammanslagning tackade ordföranden för denna tid med utskottet.

§ 9

Vice ordförandens tack

Vice ordföranden tackade ordföranden, utskottets ledamöter och kansliet och önskade alla en trevlig sommar.

För den händelse att riksdagen senare samma dag skulle besluta om bostadsutskottets och lagutskottets sammanslagning tackade vice ordföranden för denna tid med utskottet.

§ 10

Kanslichefens tack

Kanslichefen tackade utskottet för dess arbetsinsatser och önskade samtliga ledamöter och kanslipersonal en trevlig sommar.

För den händelse att riksdagen senare samma dag skulle besluta om bostadsutskottets och lagutskottets sammanslagning tackade kanslichefen å personalens vägnar för denna tid med utskottet.

 

 

 

 

Vid protokollet                    Kerstin Carlsson

 

 

 

 

 

Justeras                                Lilian Virgin

 

 

 

 

                                            Marietta de Pourbaix-Lundin

 

 

 

 

 


 

BOSTADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:27

 

§

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnwi Marcelind (kd) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owe Hellberg (v) 1:e vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s) 2:e vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam Osman Sherifay (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Lundström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Frisk (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikos Papadopoulos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermin Özürküt (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.