Protokoll utskottssammanträde 2005/06:27

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:27

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

 

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27

 

DATUM

Tisdagen den 21 mars 2006

TID

9.30 – 9.30

9.50 – 10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Ajournering

 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Sammanträdet ajournerades kl. 9.30 – 9.50

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdena den 14 mars och 16 mars 2006 justerades.

 

§ 3

Hänvisning av proposition

 

Kanslichefen anmälde att proposition 2005/06:156  Sekretess i Donationsregistret hänvisats till utskottet.

 

§ 4

Anmälningar

 

Kanslichefen anmälde en lista över inkomna skrivelser, bilaga 2.

 

§ 5

Justering av KU23 EU-frågor

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om EU-frågor.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KU23 justerades.

 

Reservationer anmäldes av (m), (fp), (kd), (v), (c) och (mp).

 

Särskilt yttrande anmäldes av (c).

 

§ 6

 

Justering av KU29 En moderniserad rättsprövning, m.m.

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2005/06:56 En moderniserad rättsprövning, m.m.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KU29 justerades.

 

§ 7

 

KU21 Riksdagen i en ny tid

 

Föredraganden anmälde utsänd remissammanställning Riksdagen i en ny tid.

 

Utskottet beslutade att en beredningsgrupp för detta ärende skulle bildas.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

 

KU31 Kommittéberättelsen

 

Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2005/06:103 Kommittéberättelse 2006 jämte motion 2005/06:K16 med anledning av skrivelsen.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

KU3y Riksrevisionens styrelses framställning angående statsbidrag till ungdomsorganisationer

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till Kulturutskottet över styrelsens framställning 2005/06:RRS15 angående statsbidrag till ungdomsorganisationer. Jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

 

Vid protokollet

 

 

Eva Rod

 

Justeras

 

 

Göran Lennmarker

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval 2006-01-18

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:27

 

§§ 1-7

§ 8

§ 9

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m) ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Einarsson (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

-

 

-

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande