Protokoll utskottssammanträde 2005/06:28

Lagutskottets protokoll 2005/06:28

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:28

 

DATUM

2006-05-04

TID

kl. 09.30-09.45, 09.50-09.55

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras utskottets protokoll från den 2 maj 2006.

 

 

§ 2

Europakooperativ

 

Fortsatt behandling av proposition 2005/06:150 om europakooperativ jämte motion.

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU30, vilket härefter justeras.

 

Anmäls reservationer av ledamöterna från Moderata samlings­partiet,

Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

 

 

§ 3

Yttrande till KU

 

Behandlas fråga om yttrande över skrivelse 2005/06:75 om redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

och den med anledning av skrivelsen väckta motionen

2005/06:K28 av Tobias Krantz m.fl. (fp)

 

Utskottet beslutar att inte avge yttrande i ärendet.

 

Mot beslutet anförs avvikande mening av ledamöterna från Moderata samlings­partiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet som anför.

 

Vi anser att lagutskottet bort avge yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen med följande innehåll:

 

Vi vill fästa konstitutionsutskottets uppmärksamhet på redogörelsen för behandlingen av riksdagens skrivelser 2004/05:154 och 2004/05: 155 (s. 113). Punkterna från betänkandet 2004/05:LU8 , punkt 3 om Konsumentverket, punkt 11 om Konsumenträtt i offentlig verksamhet och punkt 15 om Resegarantisystemet redovisas på så sätt att ärendet bereds och att regeringen avser att återkomma till riksdagen under våren 2006. Skrivelsen beslutades av regeringen den 9 mars 2006. I den sju dagar senare beslutade propositionen 2005/06:105 Trygga konsumenter som handlar hållbart - Konsumentpolitikens mål och inriktning redovisar regeringen (s. 56) vissa överväganden rörande den framtida inriktningen av Konsumentverkets uppdrag. Vidare gör regeringen (s. 79) bedömningen att det bör genomföras en översyn av det civilrättsliga konsumentskyddet på tjänsteområdet i syfte att stärka konsumentskyddet på bl.a. de regelreformerade marknaderna. På något annat sätt har regeringen inte återkommit till riksdagen. Vad som utlovats i skrivelsen 2005/06:75 har således inte efterkommits till alla delar. Enligt vår mening borde beredningsläget för de olika punkterna i riksdagens skrivelser 2004/05:154 och 155 ha redovisats separat för varje punkt. Den lämnade redovisningen har kommit att bli otydlig då detta inte gjorts.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 4

Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet

 

Behandlas proposition 2005/06:186 om ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet jämte motioner.

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

§ 5

Inkomna EU-dokument

 

Anmäls följande inkomna EU-dokument:

 

¨        Avtal mellan EG och Danmark om delgivning av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

¨        Avtal mellan EG och Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

 

Utskottet beslutar att lägga EU-dokumenten till handlingarna.

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 9 maj 2006 kl. 11.00.

 

 


 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

JUSTERAT

den 9 maj 2006

 

 

Hana Svecova

 

 

 

 

Inger René

 

 LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:28

 

 

  §§

 1-3

   §§

  4-6

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Carlström (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Nenes (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso Stafilidis (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviann Gerdin (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Franzén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.