Protokoll utskottssammanträde 2005/06:30

Trafikutskottets protokoll 2005/06:30

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:30

 

DATUM

2006-04-06

TID

Kl. 09.30-11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information från Transportindustriförbundet

 

Ordförande Jan Sundling och förbundsdirektör Stefan Back från Transportindustriförbundet informerar med anledning av proposition 2005/06:160 Moderna transporter.

§ 2

 

Information från Svenska Naturskyddsföreningen

 

Trafikexpert Magnus Nilsson från Svenska Naturskyddsföreningen

informerar med anledning av proposition 2005/06:160 Moderna transporter.

 

§ 3

Information från Sjösportens samarbetsdelegation

 

Staffan Högardh, Sjösportens samarbetsdelegation, Solgerd Björn-Rasmussen, Svenska Kryssarklubben, Stefan Nordström, Svenska Seglarförbundet och Denis Helin från Svenska Båtunionen informerar

med anledning av proposition 2005/06:160 Moderna transporter.

 

§ 4

Sjöfartsfrågor

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU12 Sjöfartsfrågor jämte motioner.

 

§ 5

Ajournering av sammanträdet

 

Sammanträdet ajourneras kl. 11.07 och återupptas kl. 11.14.

 

§ 6

Sjöfartsfrågor

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU12 Sjöfartsfrågor jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet 2005/06:TU12.

 

Förslag till betänkande 2005/06:TU12 justeras.

 

 

 

 

Reservationer anmäls enligt följande:

 

1.  Allmänt om regler för sjöfarten (punkt 1)
     av fp- och kd-ledamöterna.

2.  Rationaliseringar inom Sjöfartsverket (punkt 2)
     av m- och c-ledamöterna.

3.  Handelsflottans kultur- och fritidsråd (punkt 3)
      av fp-ledamöterna.

4.  Sjöräddningssällskapet (punkt 6)

     av m- och kd-ledamöterna.

5.   Hamntjänster (punkt 7)

av m-ledamöterna

6.   Nödhamnar (punkt 11)

av fp- och kd-ledamöterna.

7.   Bunkerolja (punkt 12)

av kd-ledamoten.

8.   Miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet (punkt 14)

           av s-ledamöterna.

9.   Miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet (punkt 14)

           av v-ledamoten.

10.  M/S Estonias förlisning (punkt 15)

av kd-ledamoten.

11. M/S Estonias förlisning (punkt 15)

      av mp- ledamöterna.

12. Sjöfartsskydd (punkt 16)

      av v-ledamoten.

 

Särskilda yttranden anmäls enligt följande:

 

1. Tillvaratagande av militära sjöbefäls kompetens (punkt 10)

av fp-ledamöterna.

2. M/S Estonias förlisning (punkt 15)

    av Erling Bager. (fp)

 

 

§ 7

Åtgärder mot svarttaxi m.m.

 

Utskottet behandlar betänkande 2005/06:TU14 Åtgärder mot svarttaxi m.m. jämte motioner enligt bilaga 2.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

§ 8

Fråga om yttrande

 

Behandlas fråga om yttrande till justitieutskottet över proposition

2005/06:122 Bötesbelopp
Utskottet beslutar att avge yttrande till justitieutskottet.

 

Utskottet bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid senare

sammanträde.

 

 

 

 

§ 9

Inkomna skrivelser

 

Anmäls till utskottet inkomna skrivelser se bilaga 3.

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum
torsdagen den 20 april 2006 kl. 10.00.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras

2006-04-20

 

 

 

Claes Roxbergh

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:30

 

§ 1

§ 2-6

§ 7-10

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Roxbergh (mp), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s), 1:e v.ordf.

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Nyström (m), 2:e v.ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarl Lander (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Bager (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Gylling (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (-)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thorborg (v)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paavo Vallius (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Wiklund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ruwaida (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

TRAFIKUTSKOTTET

2006-04-06

Bilaga 2

till protokoll

2005/06:30

 

 

 

 

Behandlade motioner med anledning av betänkande 2005/06:TU14 Åtgärder mot svarttaxi m.m.

 

 

Motioner väckta med anledning av propositionen

 

2005/06:T9 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

2005/06:T10 av Maud Ekendahl (m)

2005/06:T11 av Tomas Eneroth och Anders Karlsson (s)

2005/06:T12 av Magdalena Andersson (m)

2005/06:T13 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

 

 

 

 

Motioner från allmänna motionstiden 2004

 

2004/05:T202 av Ulf Sjösten (m)

2004/05:T274 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

2004/05:T369 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson (c)

2004/05:T476 av Torkild Strandberg (fp)

 

Motioner från allmänna motionstiden 2005

 

2005/06:T206 av Ulf Sjösten (m)

2005/06:T431 av Jan Emanuel Johansson (s)

2005/06:T463 av Anders Karlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.