Protokoll utskottssammanträde 2005/06:31

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:31

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:31

 

DATUM

Tisdagen den 4 april 2006

TID

09.00-09.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 28 mars 2006 justerades.

 

§ 2

Hänvisning av ärenden

 

Till utskottet har hänvisats

 

-          skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

 

-          framställning 2005/06:RS4 Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

 

motioner med anledning av skrivelse 2005/06:95 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009

 

-          2005/06:K17 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

-          2005/06:K18 av Mats Einarsson m.fl. (v)

-          2005/06:K19 av Liselott Hagberg m.fl. (fp)

-          2005/06:K20 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

-          2005/06:K21 av Helena Höij m.fl. (kd)

-          2005/06:K22 av Gustav Fridolin m.fl. (mp).

 

§ 3

Inkomna skrivelser

 

Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

§ 4

Inkomna EU-handlingar

 

Bitr. kanslichefen anmälde inkommet meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén.

 

-          Att tillvarata hela EU:s potential. Kommissionens lagstiftning- och arbetsprogram 2006. KOM(2005)531 slutlig

 

§ 5

 

Åtalsanmälan

 

Åklagarmyndigheten, Riksåklagarens kansli, har överlämnat en skrivelse, dnr ÅM 2006/1170, till konstitutionsutskottet, dnr 051-2630-2005/06. Skrivelsen innefattar anmälan mot utrikesministern för brott.

 

Ärendet föredrogs.

 

Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

 

§ 6

 

Justering av KU31 Kommittéberättelsen 2006

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2005/06:103 Kommittéberättelse 2006 jämte motion.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KU31 justerades.

 

§ 7

 

KU27 Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting

 

Utskottet behandlade regeringens proposition 2005/06:55 Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting jämte motion 2005/06:K3 med anledning av propositionen samt motionerna 2005/06:K382, K384, K430 yrkande 8 från allmänna motionstiden 2005.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

KU34 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

 

Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Fråga om yttrande till UU över skrivelse 2005/06:85

 

Utskottet tog upp fråga om yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2005/06:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2005 jämte motioner.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

§ 10

KU17 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

 

Utskottet behandlade skrivelse 2005/06:95 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009 jämte motionerna 2005/06:K17, K18 yrkandena 1-9, K19, K20 yrkandena 1-8, K21 yrkandena 1-5, K22 yrkandena 1-41 med anledning av skrivelsen samt motionerna 2005/06:K236 yrkande 1, K257, K269 yrkandena 1-4, K305, K353 yrkandena 1-2, K369 yrkandena 1-2, K383, K386, K389, K393, K398 yrkandena 1, 3, 5, K419 yrkandena 1-2, K430 yrkandena 2, 3, 5, K446 yrkandena 1-2, K452 yrkande 1, K473 yrkandena 4-9, Ju419 yrkandena 7-10, L291 yrkandena 25-27, L341 yrkande 1, Sf281 yrkande 6, So552 yrkande 8, So712 yrkande 1, Ub260 yrkande 9, Ub261 yrkande 3 och A420 yrkande 20 från allmänna motionstiden 2005.

 

Utskottet beslutade att flytta motionerna 2005/06:K18 yrkande 3, K19, K22 yrkandena 14, 17, 18, 26 och 41 till betänkandet om minoriteter.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

Justeras

Göran Lennmarker

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning  2006-03-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:31

 

§§ 1-4

§ 5

§ 6

§§ 7-8

§ 9

§ 10

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

-

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

x

 

x

 

o

 

x

 

x

 

x

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

x

 

o

 

o

 

x

 

o

 

 

 

Mats Einarsson (v)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

-

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

x

 

x

 

x

 

o

 

x

 

x

 

 

 

Helene Petersson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

o

 

o

 

o

 

x

 

o

 

o

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

o

 

o

 

x

 

x

 

o

 

x

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

-

 

o

 

x

 

o

 

o

 

x

 

 

 

Lars Ångström (mp)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande