Protokoll utskottssammanträde 2005/06:31

Lagutskottets protokoll 2005/06:31

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:31

 

DATUM

2006-05-18

TID

kl. 09.30-11.10

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras utskottets protokoll från den 16 maj 2006.

 

 

§ 2

Förenklade redovisningsregler, m.m.

 

Fortsatt behandling av proposition 2005/06:116 om förenklade redovisningsregler, m.m. jämte motioner.

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU28, vilket härefter justeras.

 

Anmäls reservationer av ledamöterna från Moderata samlings­partiet,

Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

 

 

§ 3

Konsumentpolitikens mål och inriktning

 

Fortsatt behandling av proposition 2005/06:105 om konsumentpolitikens mål och inriktning jämte motioner.

 

Utskottet beslutar att remittera motion 2005/06:L23 av Marianne Carlström m.fl. (s, v) som väckts med anledning av propositionen jämte ett inom lagutskottets kansli upprättat förslag till lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. samt uppdrar åt kansliet att bestämma remissinstanser.

 

Vidare beslutar utskottet att bordlägga ärendet till nästa samman-träde.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 


 

§ 4

En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen

 

Fortsatt behandling av skrivelse 2005/06:107 om en handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen jämte motioner.

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

 

 

§ 5

Nya vårdnadsregler

 

Fortsatt behandling av proposition 2005/06:99 om nya vårdnadsregler jämte motioner.

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU27, vilket härefter justeras.

 

Anmäls reservationer av ledamöterna från Moderata samlings­partiet,

Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet samt särskilda yttranden av ledamöterna från Folkpartiet och Vänsterpartiet.

 

 

§ 6

Uppskov med behandlingen av ett ärende

 

Behandlas fråga om uppskov av behandling om framställning

2005/06:RRS26 Riksrevisionens styrelses framställning angående länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare jämte den med anledning av framställningen väckta motionen 2005/06:

L29 av Margareta Israelsson och Siw Wittgren-Ahl (s)

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU38, vilket härefter justeras.

 

 

§ 7

Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet

 

Fortsatt behandling av proposition 2005/06:186 om ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet jämte motioner.

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU31, vilket härefter justeras.

 

Anmäls reservationer av ledamöterna från Moderata samlings­partiet,

Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

 

 


 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen

den 30 maj 2006 kl. 08.00.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

den 30 maj 2006

 

 

 

Hana Svecova

 

 

 

 

Inger RenéLAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:31

 

 

  §§

 1-8

  

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Carlström (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Nenes (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso Stafilidis (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviann Gerdin (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s) 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Franzén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.