Protokoll utskottssammanträde 2005/06:31

Trafikutskottets protokoll 2005/06:31

 

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:31

 

DATUM

2006-04-20

TID

Kl. 10.00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokollen 2005/06:29 från den 4 april 2006 och 2005/06:30 från den 6 april 2006.

 

§ 2

 

Bötesbelopp

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling yttrande 2005/06:TU5y

Bötesbelopp till justitieutskottet.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet 2005/06:TU5y.

 

Förslag till yttrande 2005/06:TU5y justeras.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 3

Åtgärder mot svarttaxi m.m.

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU14 Åtgärder mot svarttaxi m.m.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 4

Säkerhet i vägtunnlar

 

Utskottet behandlar betänkande 2005/06:TU10 Säkerhet i vägtunnlar.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 5

Moderna transporter

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU5 Moderna transporter jämte motioner enligt bilaga 2.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

 

 

 

§ 6

Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen

 

Behandlas fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse

2005/06:75 Redogörelse för behandling av riksdagens skrielser till

regeringen


Utskottet beslutar att avge yttrande till konstitutionsutskottet.

 

Utskottet bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid senare sammanträde.

 

 

§ 7

Faktapromemoria

 

Utskottet informeras om 2005/06:FPM Direktiv om upphandling av miljövänliga tunga vägfordon.

 

§ 8

Inkomna skrivelser

 

Anmäls till utskottet inkomna skrivelser se bilaga 3.

 

 

§ 9

Uppvaktning

 

Ordföranden framför sina egna och utskottets hjärtliga gratulationer

till Carina Moberg med anledning av hennes 40-årsdag den 17 april 2006.

Johnny Gylling tackar för utskottets uppvaktning på sin 50-årsdag den 25 mars 2006.

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum
torsdagen den 27 april 2006 kl. 09.30.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras

2006-04-27

 

 

 

Claes Roxbergh

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:31

 

§ 1-10

§

§

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Roxbergh (mp), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s), 1:e v.ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Nyström (m), 2:e v.ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarl Lander (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Bager (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Gylling (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (-)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thorborg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paavo Vallius (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt Olauson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Wiklund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ruwaida (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

TRAFIKUTSKOTTET

2006-04-20

Bilaga 2

till protokoll

2005/06:31

 

 

 

 

Behandlade motioner med anledning av betänkande 2005/06:TU5 Moderna transporter

 

 

Motioner väckta med anledning av propositionen

 

2005/06:T15 av Torsten Lindström och Sven Gunnar Persson (kd)

2005/06:T16 av Sten Tolgfors (m)

2005/06:T17 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

2005/06:T18 av Håkan Larsson (c) och Camilla Sköld Jansson (v)

2005/06:T19 av Michael Hagberg (s)

2005/06:T20 av Jörgen Johansson och Roger Tiefensee (c)

2005/06:T21 av Staffan Danielsson (c)

2005/06:T22 av Tobias Krantz (fp)

2005/06:T23 av Sylvia Lindgren (s)

2005/06:T24 av Stefan Attefall och Maria Larsson (kd)

2005/06:T25 av Johan Pehrson (fp)

2005/06:T26 yrk. 1-6 och 8-9 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

2005/06:T27 av Anders G Högmark (m)

2005/06:T28 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

2005/06:T29 av lennart Fremling m.fl. (fp, kd, c)

2005/06:T30 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

2005/06:T31 av Johnny Gylling m.fl. (kd, m, fp, c)

2005/06:T32 av Birgitta Sellén (c)

2005/06:T33 av Erling Bager m.fl. (fp)

2005/06:T34 av Sofia Larsen (c)

 

 

 

 

Motioner från allmänna motionstiden 2004

 

2003/04:T274 av Agneta Ringman (s)

2003/04:T451 av Agne Hansson (c)

2004/05:Sk342 yrk. 3-4 av Åsa Torstensson (c)

2004/05:So397 yrk. 7 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)

2004/05:T212 av Erik Ullenhag och Cecilia Wikström (fp)

2004/05:T216 av Rolf Gunnarsson (m)

2004/05:T222 av Rolf Gunnarsson (m)

2004/05:T230 av Barbro Feltzing (mp)

2004/05:T232 av Birgitta Carlsson och Annika Qarlsson (c)

2004/05:T236 av Anita Sidén och Bertil Kjellberg (m)

2004/05:T237 av Cecilia Wikström (fp)

2004/05:T239 av Sven Bergström (c)

2004/05:T240 av Fredrik Olovsson (s)

2004/05:T241 av Hans Backman (fp)

2004/05:T245 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

2004/05:T249 av Claes Västerteg och Eskil Erlandsson (c)

2004/05:T252 av Yvonne Ångström (fp)

2004/05:T254 av Nils Fredrik Aurelius och Chatrine Pålsson (m, kd)

2004/05:T276 av Göran Norlander och Agneta Lundberg (s)

2004/05:T281 av Ragnwi Marcelind (kd)

2004/05:T292 av Peter Danielsson (m).

2004/05:T296 av Stefan Hagfeldt m.fl. (m, fp, kd, c)

2004/05:T297 av Annelie Enochson (kd)

2004/05:T298 yrk. 7-9 av Torsten Lindström (kd)

2004/05:T307 av Lars Lindblad (m)

2004/05:T315 av Kaj Nordquist (s)

2004/05:T321 yrk. 4 och 8-9 av Peter Danielsson m.fl. (m)

2004/05:T330 av Catharina Bråkenhielm (s)

2004/05:T338 yrk. 1 och 3 av Håkan Larsson (c)

2004/05:T339 yrk. 4 av Birgitta Sellén m.fl. (c, m, fp, kd).

2004/05:T341 av Agneta Ringman m.fl. (s)

2004/05:T342 av Rolf Olsson (v)

2004/05:T347 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

2004/05:T349 av Karin Svensson Smith m.fl. (v)

2004/05:T359 yrk. 2 av Karin Thorborg m.fl. (v)

2004/05:T360 av Owe Hellberg (v)

2004/05:T379 av Peter Pedersen och Karin Thorborg (v) 

2004/05:T388 av Agneta Lundberg och Susanne Eberstein (s)

2004/05:T392 av Susanne Eberstein och Göran Norlander (s)

2004/05:T393 yrk. 2 av Kerstin Lundgren (c)

2004/05:T394 av Claes Västerteg m.fl. (c)

2004/05:T396 yrk. 1 och 7 av Gunnar Andrén (fp)

2004/05:T398 yrk. 23 av Sven Bergström m.fl. (c)

2004/05:T401 av Sylvia Lindgren (s)

2004/05:T402 av Sylvia Lindgren (s)

2004/05:T410 av Michael Hagberg m.fl. (s).

2004/05:T426 av Helena Bargholtz (fp)

2004/05:T428 av Martin Andreasson (fp)

2004/05:T429 av Gabriel Romanus (fp)

2004/05:T434 av Alf Eriksson m.fl. (s)

2004/05:T436 av Lennart Klockare och Birgitta Gidblom (s)

2004/05:T440 av Roger Tiefensee (c)

2004/05:T444 yrk. 2 av Jörgen Johansson (c)

2004/05:T452 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

2004/05:T458 av Heli Berg (fp)

2004/05:T459 yrk. 2-5, 7-9 och 11-12 av Johnny Gylling m.fl. (kd

2004/05:T460 yrk. 3-4 av Johnny Gylling m.fl. (kd).

2004/05:T461 yrk. 7 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

2004/05:T462 yrk. 1, 5 och 7 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

2004/05:T464 yrk. 3, 9-11, 14, 16, 25 och 27 av Elizabeth Nyström

m.fl. (m)

2004/05:T468 yrk. 2-5 , 7, 9-13, 20-21, 24 och 26-29 av Erling Bager m.fl. (fp)

2004/05:T470 av Peter Jonsson m.fl. (s)

2004/05:T479 av Agneta Lundberg m.fl. (s)

2004/05:T481 av Inger Lundberg m.fl. (s)

2004/05:T483 av Billy Gustafsson och Louise Malmström (s)

2004/05:T488 av Catherine Persson (s)

2004/05:T492 av Åsa Lindestam (s).

2004/05:T494 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

2004/05:T495 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

2004/05:T502 av Cinnika Beiming (s)

2004/05:T503 av Karin Svensson Smith m.fl. (v)

2004/05:T504 av Kenth Högström m.fl. (s).

2004/05:T511 av Jarl Lander m.fl. (s)

2004/05:T512 av Jarl Lander (s)

2004/05:T514 yrk. 2 av Lars Tysklind och Åsa Torstensson (fp, c)

2004/05:T518 av Billy Gustafsson och Louise Malmström (s)

2004/05: MJ498 yrk. 11 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

2004/05: N11 yrk. 12 och 15 av Åsa Torstensson m.fl. (c, m, fp, kd)

2004/05: N242 yrk. 3 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

2004/05: N307 yrk. 6 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

2004/05: N399 yrk. 3 av Lars Lindén m.fl. (kd)

2004/05: N400 yrk. 7 av Maria Larsson m.fl. (kd)

2004/05: N401 yrk. 2 av Anita Brodén m.fl. (fp)

2004/05: N414 yrk. 5 av Runar Patriksson och Anita Brodén (fp)

 

Motioner från allmänna motionstiden 2005

 

2005/06:K284 yrk. 3 av Lennart Fremling och

Karin Svensson Smith (fp, -)

2005/06:Sk343 yrk. 1 av Karin Enström (m)

2005/06:Sk415 yrk. 3 av Claes Roxbergh m.fl. (mp, -).

2005/06:U290 yrk. 7 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

2005/06:So364 yrk. 18 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

2005/06:So555 yrk. 5-9 av Lars Ohly m.fl. (v)

2005/06: So638 yrk. 4-5 av Erik Ullenhag m.fl. (fp).

2005/06:Ub385 yrk. 2 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

2005/06:T212 yrk. 1-2 och 8-9 av Lennart Fremling m.fl. (fp, m, kd, c)

2005/06:T216 av Rolf Gunnarsson (m)

2005/06:T219 av Hans Backman (fp)

2005/06:T220 av Anna Grönlund Krantz (fp)

2005/06:T221 av Anna Grönlund Krantz (fp)

2005/06:T224 av Lars-Ivar Ericson (c)

2005/06:T228 yrk. 3 av Nils Fredrik Aurelius (m)

2005/06:T229 av Jan Ertsborn och Lennart Kollmats (fp) 

2005/06:T230 av Bertil Kjellberg (m)

2005/06:T232 av Liselott Hagberg och Axel Darvik (fp)

2005/06:T233 av Helena Bargholtz (fp) v

2005/06:T241 av Lennart Fremling (fp)

2005/06:T242 av Cecilia Wikström (fp)

2005/06:T248 av Hans Hoff (s)

2005/06:T250 av Ragnwi Marcelind (kd) v

2005/06:T251 av Erik Ullenhag och Cecilia Wikström (fp)

2005/06:T256 av Hans Backman (fp)

2005/06:T257 av Bengt-Anders Johansson och Ulf Sjösten (m)

2005/06:T262 av Lennart Fremling (fp)

2005/06:T263 av Lennart Fremling (fp)

2005/06:T264 av Lennart Fremling (fp)

2005/06:T265 av Ragnwi Marcelind (kd)

2005/06:T268 av Else-Marie Lindgren (kd).

2005/06:T272 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

2005/06:T273 av Anna Grönlund Krantz (fp)

2005/06:T275 av Sven Bergström och Birgitta Sellén (c)

2005/06:T276 av Rigmor Stenmark och Annika Qarlsson (c)

2005/06:T279 yrk 9 av Gunnar Andrén (fp)

2005/06:T285 av Carina Hägg (s)

2005/06:T286 av Agneta Lundberg och Göran Norlander (s)

2005/06:T288 av Eskil Erlandsson och Jan Andersson (c)

2005/06:T290 av Eskil Erlandsson och Claes Västerteg (c)

2005/06:T292 av Tobias Krantz (fp)

2005/06:T294 av Gunnar Andrén (fp)

2005/06:T296 yrk. 1-7 och 10-13 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

2005/06:T297 av Åsa Domeij och Helena Hillar Rosenqvist (mp)

2005/06:T299 av Kenneth Lantz (kd)

2005/06:T306 av Gunilla Tjernberg (kd)

2005/06:T309 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

2005/06:T310 av Karin Thorborg m.fl. (v)

2005/06:T312 av Bertil Kjellberg (m)

2005/06:T313 av Tomas Högström och Catharina Elmsäter-Svärd (m)

2005/06:T319 av Annika Qarlsson och Rigmor Stenmark (c)

2005/06:T320 yrk. 2 av Kenneth Johansson och Jörgen Johansson (c)

2005/06:T322 av Karin Svensson Smith m.fl. (-, mp)

2005/06:T324 av Heli Berg (fp)

2005/06:T329 av Karin Thorborg m.fl. (v)

2005/06:T330 yrk. 1-2 och 4-10 av Karin Thorborg m.fl. (v)

2005/06:T331 av Peter Danielsson (m)

2005/06:T332 yrk. 2, 5-6  av Peter Danielsson m.fl. (m)

2005/06:T337 av Karin Thorborg m.fl. (v)

2005/06:T339 av Lars Tysklind m.fl. (fp)

2005/06:T344 av Jörgen Johansson (c)

2005/06:T346 av Jörgen Johansson (c)

2005/06:T348 av Ragnwi Marcelind (kd)

2005/06:T356 av Michael Hagberg m.fl. (s)

2005/06:T357 av Louise Malmström och Billy Gustafsson (s)

2005/06:T359 av Billy Gustafsson (s) v

2005/06:T364 av Yvonne Ångström (fp)

2005/06:T370 av Barbro Feltzing (mp)

2005/06:T372 av Birgitta Sellén och Birgitta Carlsson (c)

2005/06:T373 av Birgitta Carlsson och Lars-Ivar Ericson (c).

2005/06:T374 av Håkan Larsson (c)

2005/06:T379 yrk. 2 av Jörgen Johansson (c)

2005/06:T393 yrk. 2 av Holger Gustafsson (kd)

2005/06:T395 av Ewa Björling (m)

2005/06:T397 av Agne Hansson och Staffan Danielsson (c)

2005/06:T398 av Staffan Danielsson och Agne Hansson (c)

2005/06:T403 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

2005/06:T404 av Jeppe Johnsson (m)

2005/06:T406 av Anders Larsson (c)

2005/06:T412 yrk. 4 av Christer Nylander m.fl. (fp)

2005/06:T423 av Maria Larsson (kd)

2005/06:T424 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

2005/06:T426 yrk. 1 och 6 av Gunnar Andrén och Erling Bager (fp)

2005/06:T433 av Anders Larsson (c)

2005/06:T435 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, kd, c)

2005/06:T437 av Rigmor Stenmark (c)

2005/06:T440 av Agne Hansson och Viviann Gerdin (c)

2005/06:T443 av Birgitta Sellén m.fl. (c, m, fp, kd)

2005/06:T444 av Peter Pedersen m.fl. (v)

2005/06:T446 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

2005/06:T447 av Owe Hellberg (v)

2005/06:T449 av Rossana Dinamarca och Kalle Larsson (v)

2005/06:T459 av Kenneth Lantz (kd)

2005/06:T462 av Anders Karlsson (s)

2005/06:T464 av Berndt Sköldestig m.fl. (s)

2005/06:T472 av Fredrik Olovsson och Reynoldh Furustrand (s)

2005/06:T474 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

2005/06:T477 av Margareta Andersson och Agne Hansson (c)

2005/06:T478 av Annelie Enochson (kd)

2005/06:T479 av Annelie Enochson (kd)

2005/06:T482 av Alf Eriksson och Arne Kjörnsberg (s)

2005/06:T486 av Göte Wahlström m.fl. (s)

2005/06:T488 av Carina Hägg m.fl. (s)

2005/06:T490 yrk. 8-11 av Torsten Lindström (kd)

2005/06:T494 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist (s)

2005/06:T497 yrk. 1-8, 10-12 och 26 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

2005/06:T498 yrk. 7-8 av Karin Pilsäter och Mia Franzén (fp)

2005/06:T499 yrk. 3 av Anders Larsson (c)

2005/06:T506 av Åsa Torstensson och Lars Tysklind (c, fp)

2005/06:T508 av Johan Pehrson (fp)

2005/06:T511 av Birgitta Ahlqvist och Lennart Klockare (s)

2005/06:T515 av Per-Olof Svensson m.fl. (s)

2005/06:T517 yrk. 2 av Kerstin Lundgren (c)

2005/06:T521 av Staffan Danielsson och Roger Tiefensee (c)

2005/06:T526 av Fredrik Olovsson m.fl. (s)

2005/06:T528 av Göran Magnusson m.fl. (s)

2005/06:T529 av Pia Nilsson m.fl. (s)

2005/06:T532 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

2005/06:T533 av Christin Hagberg m.fl. (s).

2005/06:T541 av Lars Wegendal (s).

2005/06:T542 av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad (s)

2005/06:T548 yrk. 2 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)

2005/06:T549 av Tasso Stafilidis (v)

2005/06:T557 av Christer Engelhardt och Lilian Virgin (s)

2005/06:T558 yrk. 1-3 och 5-8 av Peter Pedersen m.fl. (v)

2005/06:T559 yrk. 1-5, 7-21, 24-27 och 29-32 av Erling Bager m.fl. (fp)

2005/06:T560 yrk. 1, 4 och 11 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

2005/06:T561 yrk. 5 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (m, fp, kd, c)

2005/06:T562 yrk. 11 av Karin Svensson Smith m.fl. (-, mp)

2005/06:T563 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

2005/06:T564 av Tommy Ternemar m.fl. (s)

2005/06:T565 av Tommy Ternemar m.fl. (s)

2005/06:T566 av Tommy Ternemar m.fl. (s)

2005/06:T568 av Olle Sandahl (kd)

2005/06:T573 av Lars U Granberg och Lennart Klockare (s)

2005/06:T575 av Christer Skoog m.fl. (s).

2005/06:T576 av Inger Lundberg m.fl. (s)

2005/06:T578 yrk. 1-12 och 15-16 av Agneta Lundberg m.fl. (s)

2005/06:T579 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg (s)

2005/06:T580 av Agneta Lundberg och

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

2005/06:T582 av Göran Norlander och

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

2005/06:T584 av Kristina Zakrisson och Lennart Klockare (s)

2005/06:T596 av Kenneth Lantz (kd)

2005/06:T597 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

2005/06:T598 av Christer Erlandsson (s)

2005/06:T607 av Kerstin Kristiansson Karlstedt m.fl. (s)

2005/06:T608 yrk. 2-3, 5-6 och 10-12 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

2005/06:T609 yrk. 12 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

2005/06:T610 yrk. 1, 2, 5 och 7 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

2005/06:T611 yrk. 3 och 7 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

2005/06:T612 yrk. 1-3 koch 7 av Claes Roxbergh m.fl. (mp, fp, kd, c, -)

2005/06:T615 av Peter Pedersen (v)

2005/06:MJ350 yrk. 5  av Anita Brodén m.fl. (fp)

2005/06:MJ352 yrk. 2 av Viviann Gerdin och Håkan Larsson (c)

2005/06:N243 yrk. 5 av Anita Brodén och Runar Patriksson (fp)

2005/06: N304 yrk. 9 och 11-12 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

2005/06:N305 yrk. 3 och 7 av Gunnar Andrén m.fl. (fp)

2005/06:N309 yrk. 7 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

2005/06:N380 yrk. 9 av Carl-Erik Skårman och Cecilia Widegren (m)

2005/06: N381 yrk. 6 av Rosita Runegrund och Lars Gustafsson (kd)

2005/06: N383 yrk. 7-8 av Yvonne Ångström m.fl. (fp)

2005/06:N386 yrk. 15-16 av Maria Larsson m.fl. (kd)

2005/06:N443 yrk. 30-32 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

2005/06: N477 yrk. 4  av Per Bill m.fl. (m)

2005/06:N479 yrk. 6 av Lars Lindén m.fl. (kd)

2005/06:N481 yrk. 10.1 av Maud Olofsson m.fl. (c)

2005/06:A309 yrk. 14-16 av Maud Olofsson m.fl. (c)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.