Protokoll utskottssammanträde 2005/06:32

Näringsutskottets protokoll 2005/06:32

 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:32

 

DATUM

2006-05-02

TID

11.00 – 11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll nr 31.

 

 

§ 2

Statens stöd till regional projektverksamhet

 

Utskottet fortsatte behandlingen av Riksrevisionens styrelses redogörelse 2005/06:RRS18 angående statens stöd till regional projektverksamhet jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 20 justerades.

 

Reservation anmäldes

 

av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.

 

 

§ 3

Mottagande av motionsyrkande från annat utskott

 

Utskottet beslutade att från miljö- och jordbruksutskottet överta motion 2005/06:MJ46 (yrkande 31) av Lennart Fremling m.fl. (fp).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 4

Forskning och ny teknik för framtidens energisystem, m.m.

 

Utskottet behandlade proposition 2005/06:127 om forskning och ny teknik för framtidens energisystem jämte motioner.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

 

 

 

 

§ 5

Mottagande av förslag i den ekonomiska vårpropositionen

 

Utskottet beslutade att från finansutskottet överta förslag i den ekonomiska vårpropositionen i punkterna 8 och 11 rörande småskalig vattenkraft.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 6

Fråga om hearing om elmarknaden

 

På förslag av Per Bill beslutade utskottet att anordna en hearing om elmarknaden.

 

 

§ 7

Information om avslutningsfesten den 31 maj

 

Utskottet informerades om avslutningsfesten den 31 maj.

 

 

§ 8

Kanslimeddelanden

 

Kanslichefen anmälde inkommen skrivelse (enligt bilaga 2).

 

Skrivelsen lades till handlingarna.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras

 

 

 

 

 


 

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:32

 

§ 1-3

§ 4-8

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Göran Holmqvist (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Larsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Beijer (v)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ångström (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Ludvigsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reynoldh Furustrand (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sören Wibe (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Erik Granström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverker Thorén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Larsson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Danielsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton(fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Feltzing (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Hagfeldt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2005/06:32

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

Utsända inför sammanträdet

 

 

 

 

Lena Lindström. Brev angående den svenska politiken om bl.a.

jordbruket och energin.

Dnr 180-3176-2005/06

 

      X