Protokoll utskottssammanträde 2005/06:32

Lagutskottets protokoll 2005/06:32

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:32

 

DATUM

2006-05-30

TID

kl. 08.00-08.55

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras utskottets protokoll från den 18 maj 2006.

 

 

§ 2

Konsumentpolitikens mål och inriktning

 

Fortsatt behandling av proposition 2005/06:105 om konsumentpolitikens mål och inriktning jämte motioner.

 

Anmäls i ärendet inkomna remissyttranden från Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt, Uppsala universitetet, Juridiska fakultetsnämnden, Marknadsdomstolen, Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Konkurrensverket, Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO), Sveriges advokatsamfund och Sveriges Konsumentråd.

 

Med stöd av 4 kap. 11 § riksdagsordningen beslutar utskottet att inhämta Lagrådets yttrande över motion 2005/06:L23 av Marianne Carlström m.fl. (s, v) som väckts med anledning av proposition 2005/06:105 Trygga konsumenter som handlar hållbart – Konsumentpolitikens mål och inriktning jämte ett inom lagutskottets kansli upprättat förslag till lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

 

Vidare beslutar utskottet att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 3

En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen

 

Fortsatt behandling av skrivelse 2005/06:107 om en handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen jämte motioner.

 

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU36, vilket härefter justeras.

 

Anmäls en reservation av ledamöterna från Moderata samlings­partiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

 

 

§ 4

Ändring i lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

 

Föredras och behandlas fråga om utskottsinitiativ rörande en ändring i lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU39, vilket härefter justeras.

 

 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum antingen

torsdagen den 1 juni 2006 kl. 08.00 eller fredagen den 2 juni 2006

kl. 08.00.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

 

 

 

Hana Svecova

 

 

 

 

Inger René                                        

 

 

 LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:32

 

 

  §§

 1-5

  

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Carlström (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Nenes (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso Stafilidis (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviann Gerdin (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s) 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Franzén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.