Protokoll utskottssammanträde 2005/06:32

Trafikutskottets protokoll 2005/06:32

 

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:32

 

DATUM

2006-04-27

TID

Kl. 09.30 – 10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information av Rikstrafiken

 

Generaldirektören Staffan Widlert och avtalshandläggare Tom Andersson informerar om aktuella frågor kring upphandlingen av Gotlandstrafiken m.m.

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:31 från den 20 april 2006.

 

§ 3

Säkerhet i vägtunnlar

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU10 Säkerhet i vägtunnlar.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet 2005/06:TU10.

 

Förslag till betänkande 2005/06:TU10 justeras.

 

§ 4

Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation

 

Utskottet behandlar betänkande 2005/06:TU16 Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation jämte en motion enligt bilaga 2.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 5

Skatt på flygresor

 

Utskottet behandlar yttrande 2005/06:TU6y Skatt på flygresor till skatteutskottet jämte motioner enligt bilaga 3.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 6

Faktapromemorior

 

Utskottet informeras om följande faktapromemorior:

2005/06.FPM79 Direktiv om utredning av sjöolyckor. 2005/06:FPM82 Direktiv mot säkerhetsskillnader mellan fartyg flaggstatsförpliktelser).

 

§ 7

Inkomna skrivelser

 

Anmäls till utskottet inkomna skrivelser se bilaga 4.

 

§ 8

Utländskt besök

 

Anmäls att en delegation från parlamentet i Polen, sejmen,  sammanträffade med företrädare för utskottet den 20 april 2006.

 

§ 9

Uppvaktning

 

Ordföranden framför sina egna och utskottets hjärtliga gratulationer till Tuve Skånberg med anledning av hans 50-årsdag den 9 april 2006.

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum
torsdagen den 4 maj 2006 kl. 09.30

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2006-05-04

 

 

 

Claes Roxbergh

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:32

 

§ 1

§ 2-3

§ 4

§ 5-10

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Roxbergh (mp), ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s), 1:e v.ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Nyström (m), 2:e v.ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jarl Lander (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Erling Bager (fp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Gylling (kd)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

X

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

O

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (-)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (kd)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thorborg (v)

O

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paavo Vallius (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Britt Olauson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Wiklund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ruwaida (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

TRAFIKUTSKOTTET

2006-05-05

Bilaga 2

till protokoll

2005/06:32

 

Behandlad motion med anledning av betänkande
2005/06:TU16 Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation

 

 

Motion väckt med anledning av proposition 2005/06:191

2005/06:14 av Owe Hellberg m.fl. (v)

 

 

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

2006-05-05

Bilaga 3

till protokoll

2005/06:32

 

Behandlade motioner med anledning av yttrande 2005/06:TU6y Skatt på flygresor

 

 

Motioner väckta med anledning av proposition 2005/06:190     

                                                                            Sid

2005/06:Sk20 av Jörgen Johansson m.fl. (c)                                

2005/06:Sk21 av Ulla Löfgren och Jan-Evert Rådhström (m)

2005/06:Sk22 av Björn Hamilton och Elizabeth Nyström (m)

2005/06:Sk23 av Lilian Virgin (s)

2005/06:Sk24 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

2005/06:Sk25 av Anders G Högmark (m)

2005/06:Sk26 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

2005/06:Sk27 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

 

Motion väckt med anledning av proposition 2005/06:160 Moderna Transporter

 

2005/06:T24 yrkande 8 av Stefan Attefall och Maria Larsson (kd)

2005/06:T26 yrkande 2 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

2005/06:T27 yrkande 4 av Anders G Högmark (m)

 

 

 


 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.