Protokoll utskottssammanträde 2005/06:33

Trafikutskottets protokoll 2005/06:33

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:33

 

DATUM

2006-05-04

TID

Kl. 09.30 – 10.52

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information från Näringsdepartementet

 

Statssekreterare Jonas Bjelfvenstam, ämnesråd Per Björklund, departementssekreterare Marcus Nordmeyer och kansliråd Margaretha Granborg informerar om tredje sjösäkerhetspaket och aktuella EU-frågor inom utskottets beredningsområde.

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll 2005/06:32 från den 27 april 2006.

 

§ 3

Åtgärder mot svarttaxi m.m.

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU14 Åtgärder mot svarttaxi m.m., jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet 2005/06:TU14.

 

Förslag till betänkande 2005/06:TU14 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

 

1.  Fullbordande av brottet (punkt 2) av m-ledamöterna.

2.  Taxameterfrågor (punkt 7) av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.

 

Särskilt yttrande anmäls enligt följande:

 

1.  Utnyttjande av veteranfordon (punkt 3) av Tuve Skånberg.

 

§ 4

Yttrande till konstitutionsutskottet

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling yttrande

2005/06:TU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet 2005/06:TU3y.

 

Förslag till yttrande 2005/06:TU3y justeras.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 5

Moderna transporter

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU5

Moderna transporter.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 6

Mottagande av motionsyrkanden

 

Utskottet beslutar att från miljö- och jordbruksutskottet ta emot motionerna 2005/06:MJ46 yrkande 15 av Lennart Fremling m.fl. (fp)

och 2005/06:MJ47 yrkande 9 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 7

Yttrande till skatteutskottet

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling yttrande 2005/06:TU6y

Skatt på flygresor.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet 2005/06:TU6y.

 

Förslag till yttrande 2005/06:TU6y justeras.

 

Avvikande menig anmäls av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 8

Överlämnande av motionsyrkanden

 

Utskottet beslutar att till skatteutskottet – under förutsättning av

detta utskotts medgivande – överlämna motionerna 2005/06:TU24 yrkande 8 av Stefan Attefall och Maria Larsson (kd), TU26 yrkande

2 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) och TU27 yrkande 4 av Anders

G Högmark (m).

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 9

Inkomna skrivelser

 

Anmäls till utskottet inkomna skrivelser se bilaga 2.

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Övriga frågor

 

Ordföranden Claes Roxbergh informerar från ordförandekonferensen

onsdagen den 19 april 2006.

 

Utskottet fattar beslut att låta sig företrädas av Claes Roxbergh, Elizabeth

Nyström och Kerstin Engle i parlamentarisk trafiksäkerhetskonferens i

Paris den 25-26 september 2006.

 

 

 

§ 11

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum
torsdagen den 11 maj 2006 kl. 09.30

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Bibi Junttila

 

 

 

Justeras

2006-05-11

 

 

 

Claes Roxbergh

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:33

 

§ 1-11

§

§

§

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Roxbergh (mp), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s), 1:e v.ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Nyström (m), 2:e v.ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarl Lander (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Bager (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Gylling (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (-)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thorborg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paavo Vallius (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt Olauson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Wiklund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ruwaida (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.