Protokoll utskottssammanträde 2005/06:35

Trafikutskottets protokoll 2005/06:35

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:35

 

DATUM

2006-05-16

TID

Kl. 11.00-11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:34 från den 11 maj 2006.

 

§ 2

Moderna transporter

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU5 Moderna transporter jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet 2005/06:TU5.

 

Förslag till betänkande 2005/06:TU5 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

 

 1. Transportpolitikens mål (punkt 1)
   av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 2. Transportpolitikens principer och styrmedel (punkt 2)
  av m-, fp-, kd och c-ledamöterna.
 3. Utgångspunkter för trafikens kostnadsansvar och kilometerskatt (punkt 2) av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 4. Banavgifter (punkt 4)
  av m-ledamöterna.
 5. Farledsavgifter (punkt 5)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 6. Kostnader för sjö- och luftfartsskydd (punkt 6)
  av m-ledamöterna.
 7. Statens ansvar inom transportområdet (punkt 8)
  av m-ledamöterna.
 8. Riksdagens delegering av trafikbeslut (punkt 9)
  av m-ledamöterna.
 9. Konkurrensutsättning av verksamheter inom transportområdet (punkt 10) av m- och fp-ledamöterna.
 10. Trafikforskning och innovation (punkt 12)
  av m- och fp-ledamöterna.
 11. Internationellt samarbete (punkt 13)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 12. Övergripande frågor i infrastrukturplaneringen (punkt 14)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.

 13. Ansvarsfördelningen i infrastrukturplaneringen (punkt 15)
  av c-ledamoten.
 14. Övriga planeringsfrågor (punkt 16)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 15. Alternativa finansieringsformer (punkt 17)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 16. Finansiering av Öresundsbron (punkt 18)
  av m-ledamöterna.
 17. Beslutsformer för trafikavgifter (punkt 19)
  av fp-, kd- och c-ledamöterna.
 18. Planeringsramarna för 2004-2015 (punkt 20)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 19. Ett miljömässigt hållbart transportsystem (punkt 21)
  av fp-ledamöterna.
 20. Ett jämställt transportsystem (punkt 22)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 21. Åkerinäringens betydelse och konkurrensvillkor (punkt 24)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 22. Sjöfartens betydelse och konkurrensvillkor (punkt 25)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 23. Hamnpolitik och åtgärder i sjöfartens infrastruktur (punkt 27)

av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.

 1. Övergripande kollektivtrafikfrågor (punkt 28)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 2. Handikappanpassning av kollektivtrafiken (punkt 29)
  av fp-ledamöterna.
 3. Upphandling av Gotlandstrafiken m.m. (punkt 32)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 4. Persontrafik på järnväg (punkt 34)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 5. Flygplatser m.m. (punkt 35)
  av m-, kd- och c-ledamöterna.
 6. Flygplatser m.m. (punkt 35)
  av fp-ledamöterna.
 7. Kontroll av flygbesättningar (punkt 35)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 8. Alternativa drivmedel (punkt 37)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 9. Vissa miljöfrågor (punkt 38)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 10. Rattfylleri (punkt 39)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 11. Bilens betydelse (punkt 40)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 12. Fordonshobbyn (punkt 41)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 13. Förarbevis för vissa fritidsbåtar (punkt 42)
  av m-ledamöterna.
 14. Fritidsbåtsregister (punkt 43)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 15. Regelsystemet för enskilda vägar (punkt 46)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 16. Färdtjänst och riksfärdtjänst (punkt 48)
  av m-, kd- och c-ledamöterna.
 17. Övriga frågor (punkt 50)
  av m-ledamöterna.

Särskilda yttranden anmäls enligt följande:

 1. Transportpolitikens mål (punkt 1)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 2. Särskilda infrastrukturprojekt (punkt 23)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.

 

 

§ 3

Extra sammanträde

Utskottet beslutar att våren sista sammanträde skall äga rum fredagen den 2 juni 2006 kl. 08.30.

 

§ 4

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum
torsdagen den 18 maj 2006 kl. 09.30.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2006-05-18

 

 

 

Claes Roxbergh

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:35

 

§ 1-4

§

§

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Roxbergh (mp), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s), 1:e v.ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Nyström (m), 2:e v.ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarl Lander (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Bager (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Gylling (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (-)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thorborg (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paavo Vallius (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt Olauson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Wiklund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ruwaida (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.