Protokoll utskottssammanträde 2005/06:35

Näringsutskottets protokoll 2005/06:35

 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:35

 

DATUM

2006-05-16

TID

11.00 – 11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll nr 34.

 

 

§ 2

Yttrande till finansutskottet

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100 (2006 års ekonomiska vårproposition) såvitt avser förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006, jämte motion.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande nr 2 justerades.

 

Avvikande mening anmäldes

 

vid avsnittet om ändring i lagen om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus av fp-ledamöterna,

 

vid avsnittet om ändring i lagen om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor av fp-ledamöterna,

 

vid avsnittet om utgiftsområde 24 Näringsliv av fp-ledamöterna.

 

Särskilt yttrande anmäldes

 

vid förslaget till tilläggsbudget som helhet av m- och kd-ledamöterna,

 

vid avsnittet om utgiftsområde 19 Regional utveckling av fp-ledamöterna,

 

vid avsnittet om utgiftsområde 24 Näringsliv av c-ledamoten.

 

 

 

 

 

§ 3

Förnybar el med gröna certifikat

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:154 om förnybar el med gröna certifikat och proposition 2005/06:100 (2006 års ekonomiska vårproposition) vad avser punkterna 8 och 11 om ändring i lagen om elcertifikat jämte motioner. Härvid anmäldes inkommen skrivelse från Småkraftverkens Riksförening.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

§ 4

Utvärdering av näringsutskottets verksamhet

 

Näringsutskottets verksamhet utvärderades.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras

 

 

 

 

 


 

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:35

 

§ 1-4

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Göran Holmqvist (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Larsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Beijer (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ångström (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Ludvigsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reynoldh Furustrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sören Wibe (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Erik Granström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverker Thorén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Larsson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Danielsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton(fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Feltzing (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Hagfeldt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande