Protokoll utskottssammanträde 2005/06:38

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:38

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:38

 

DATUM

Tisdagen den 9 maj 2006

TID

10.03-10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

 Närvarobeslut

 

Utskottet beslutade att prao-eleven Leo Müller får närvara vid dagens sammanträde.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdena den 2 och 4 maj 2006 justerades.

 

§ 3

Mottagande av delyrkanden i propositioner från JuU

 

Justitieutskottet har beslutat att till konstitutionsutskottet överlämna lagförslag såvitt avser ändringar i 16 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) i

 

-          proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning

-          proposition 2005/06:149 Kvalificerad skyddsidentitet

-          proposition 2005/06:138 Personsäkerhet.

 

Utskottet beslutade att ta emot lagförslagen.

 

§ 4

Mottagande av delyrkanden i proposition från FöU

 

Försvarsutskottet har beslutat att till konstitutionsutskottet överlämna

lagförslag 4. Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) såvitt avser ändringar i 16 kap. 1 § och 5. Lag om ändring i lagen (2005:839) om ändring i lagen (2005:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100) i proposition 2005/06:133 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle.

 

Utskottet beslutade att ta emot lagförslagen.

 

§ 5

 

KU33 Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

 

Utskottet fortsatte behandlingen av riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS4 Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

 

KU21 Riksdagen i en ny tid

 

Vice ordföranden avgav rapport från den särskilda beredningsdelegationens arbete med riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

 

KU8y Tilläggsbudget för år 2006 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

 

Utskottet behandlade yttrande till finansutskottet över regeringens proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006 jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

KU9y Årsredovisning för staten 2005

 

Utskottet behandlade yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2005/06:101 Årsredovisning för staten 2005.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

Justeras

Göran Lennmarker

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning  2006-03-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:38

 

§ 1-4

§ 5-8

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Einarsson (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

-

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

-

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.