Protokoll utskottssammanträde 2005/06:39

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:39

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:39

 

DATUM

Torsdagen den 11 maj 2006

TID

09.02-10.08

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Närvarobeslut

 

Utskottet beslutade att prao-eleven Leo Müller får närvara vid dagens sammanträde.

 

§ 2

Mottagande av delyrkanden i proposition från SfU

 

Socialförsäkringsutskottet har beslutat att till konstitutionsutskottet överlämna lagförslag 2.2 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) såvitt avser 16 kap. 1 § och 2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:839) om ändring i lagen (2005:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100) i proposition 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier.

 

Utskottet beslutade att ta emot lagförslagen.

 

§ 3

Justering av KU26 Kommunal demokrati och kompetens

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om kommunal demokrati och kompetens.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KU26 justerades.

 

Reservationer anmäldes av (m), (fp), (kd), (c) och (mp).

 

Särskilda yttranden anmäldes av (kd) och (c).

 

§ 4

Justering av KU39 Ekonomiadministrativ lag för riksdagens myndigheter

 

Utskottet fortsatte behandlingen av riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS5 Ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagens myndigheter.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KU39 justerades.

 

§ 5

 

KU33 Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

 

Utskottet fortsatte behandlingen av riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS4 Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

 

KU21 Riksdagen i en ny tid

 

Utskottet fortsatte behandlingen av riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid och proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

 

KU34 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen jämte motion.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

KU35 Sekretessfrågor

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens propositioner 2005/06:156 Sekretess i Donationsregistret och 2005/06:161 Sekretessfrågor – Skyddade adresser m.m. jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

Justeras

Göran Lennmarker

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning  2006-03-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:39

 

§ 1-2

§ 3-8

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Einarsson (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

-

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

-

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande