Protokoll utskottssammanträde 2005/06:5

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:5

 

FÖRSVARS UTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5

 

DATUM

2005-10-25

TID

11.00 – 11.45 // 13.15 – 13.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Justering av protokoll

Justeras protokoll 2005/06:4

 

§ 3

Kanslianmälningar
Anmäls att en delegation ur den amerikanska kongressen avser besöka riksdagen den 17/11 och har utryckt önskemål om att träffa FöU, UU samt NATO-delegationen.

 

§ 4

Överläggning FöU2

Fortsatt behandling av förslag till betänkande FöU2 Avveckling av militärdistriktsorganisationen.

 

1 reservation anmäls av (m, fp, kd, c)

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande FöU2 justeras.

 

§ 5

Överläggning FöU1

Fortsatt behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen (utgiftsområde 6) för 2006 jämte motioner - politikområde Totalförsvar.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling

 

§ 6

Överlämnande av motionsyrkande till UU

Diskuteras frågan om att överlämna motion 2005/06:Fö218 yrkande 1 av Eskil Erlandsson m.fl. (m, fp, kd, c) till utrikesutskottet.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling

 

§ 7

Mottagande av motionsyrkande från SoU

Försvarsutskottet beslutar att mottaga 2005/06:So552 yrkande 18 från socialutskottet.

 


 

§ 8

Övriga Frågor

-          Vice ordföranden aktualiserar frågan om att bereda ÖB gen Syrén tillfälle att för en bredare riksdagskrets hålla ett anförande på temat ”Vägen framåt”.

-          Uppdras åt kansliet att försöka ordna ett sådant

-          Vice ordföranden anmäler möjligheten att besöka Rysslands Duma, vilket arrangeras av den svensk-ryska parlamentariker-föreningen.

-          Det planerade sammanträdet torsdagen den 27/10 ställs in.

 

Sammanträdet ajourneras kl. 11.45 för att återupptas 13.15 under ledning av vice ordföranden.

 

§ 9

Föredragning

Försvarsminister Leni Björklund informerar utskottet om ett genomfört informellt möte mellan EU:s försvarsministrar.

 

Ledamöternas frågor besvaras

 

§ 10

Vice ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

 Jimmy Lee Ormi

 

 

 

Justeras 2005-11-08

 

 

 

 Tone Tingsgård

 

 

 

 

 


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:5

 

§ 1-4

§ 5-8

§ 9-10

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskil Erlandsson (c), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Rask (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Wälivaara (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Jóhannesson (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Lindkvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Skoog (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ahlqvist (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thornborg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Norinder (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lindgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Göran Holmqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ångström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.