Protokoll utskottssammanträde 2006/07:17

Finansutskottets protokoll 2006/07:17

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17

 

DATUM

2007-01-30

TID

11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 2

Besök på Finansinspektionen

Kanslichefen meddelade att Finansinspektionen efter överläggningar med kansliet föreslagit den 15 eller 22 mars som tidpunkt för utskottets besök.

Utskottet beslutade att besöka inspektionen torsdagen den 15 mars kl. 10.00–12.00.

§ 3

Intern utfrågning

Kanslichefen meddelade att Medlingsinstitutets årsrapport kommer att publiceras den 14 februari och föreslog att utskottet bjuder in generaldirektör Claes Stråth till sammanträdet tisdagen den 27 februari för att informera om rapporten och svara på frågor om avtalsrörelsen.

Utskottet beslutade enligt kanslichefens förslag.

 

§ 4

Inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser enligt förteckning (bilaga 2).

 

§ 5

Interparlamentariska konferensen i Bryssel

Kanslichefen erinrade om utskottets tidigare beslut att  utse ordföranden och en tjänsteman att delta i den interparlamentariska konferensen i Bryssel den 28 februari–1 mars och meddelade att det finns möjlighet att utöka finansutskottets delegation med fler ledamöter om så önskas.

Utskottet beslutade att inte utöka antalet deltagare vid konferensen.

 

§ 6

Utskottets besök i Göteborg

Kanslichefen informerade om planeringen inför besöket på Förvaltningshögskolan och AP-fonderna i Göteborg måndag och tisdag den 26–27 mars samt  kommenterade den anmälningsblankett med förslag till program som delats till ledamöterna.

Efter synpunkter från utskottet föreslog ordföranden att mötet på tisdagen tidigareläggs och att kansliet i övrigt fortsätter arbeta efter det föreslagna programmet.

Utskottet beslutade enligt ordförandens förslag.

 

 

 

§ 7

Offentlig upphandling (FiU13)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2006/07:FiU13 Offentlig upphandling.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

Reservationer anmäldes mot utskottets beslut om

1. Sociala och icke-kommersiella hänsyn vid upphandling, punkt 2

(s, v, mp) och

2. Kollektivavtal, punkt 3 (s, v, mp).

Ett gemensamt särskilt yttrande från (v, mp) anmäldes också i anslutning till reservationen om sociala och icke-kommersiella hänsyn vid upphandling.

Tid för inlämnande av reservationer och särskilt yttrande bestämdes till onsdagen den 31 januari kl. 15.00.

 

§ 8

Flytt av försäkringssparande (FiU14)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2006/07:FiU14 Flytt av försäkringssparande.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

 

§ 9

Effektiv statsförvaltning (FiU12)

Föredrogs och behandlades motionerna

2006/07:K262 av Cecilia Widegren (m) yrkande 1,

2006/07:K351 av Monica Green (s) yrkande 2,

2006/07:Fi205 av Ulla Andersson m.fl. (v),

2006/07:Fi206 av Barbro Westerholm (fp),

2006/07:Fi219 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) yrkande 3,

2006/07:Fi230 av Sven-Erik Österberg (s),

2006/07:Fi233 av Hillevi Larsson (s),

2006/07:Fi241 av Anne Marie Brodén (m),

2006/07:Fi254 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck (m),

2006/07:Fi268 av Eva Johnsson (kd),

2006/07:So263 av Mikael Oscarsson (kd) yrkande 3 samt

2006/07:A274 av Karla López (mp) yrkandena 1 och 2.

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Granskningsrapport från Riksrevisionen

Föredrogs rapporten Bidrag som regeringen och Regeringskansliet fördelar (RIR 2006:32).

Rapporten lades till handlingarna.

 

§ 11

Utskottets utrikes resor

Kanslichefen redogjorde för presidiets förslag till inriktning och resmål för utskottets utrikes resor.

Efter diskussion i utskottet föreslog ordföranden att utskottet delar upp sig i två delegationer med olika resmål och att utskottet delegerar till presidiet att med utgångspunkt från utskottets synpunkter fatta beslut om resmål för de två delegationerna.

 

Utskottet beslutade enligt ordförandens förslag.

 

§ 12

Justering av protokoll

Justerades protokoll från finansutskottets sammanträde den 23 januari 2007.

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Dagmar Åsander-Falkkloo    

 

Justeras

 

 

Stefan Attefall

 

Bilagor

  1. Närvaro- och voteringsförteckning
  2. Förteckning över inkomna skrivelser

 

 


                                                Bilaga 1

30/1

§ 1-

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Nuder (s) vice ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Sjösten (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

 I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.