Protokoll utskottssammanträde 2006/07:23

Socialutskottets protokoll 2006/07:23

 

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23

 

DATUM

2007-04-26

TID

09.30-11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information

 

Generaldirektör Ewa Persson Göransson informerar om verksamheten och aktuella frågor inom Statens Institutionsstyrelse.

 

§ 2

 

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 17 april justeras.

 

§ 4

Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor

 

Utskottet fortsätter behandlingen av proposition 2006/07:78 Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor jämte motion.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Utskottets förslag till betänkande 2006/07:SoU12 justeras.

 

Reservationer anmäls av v-ledamoten.

 

§ 5

Bidragsbrottslag

 

Utskottet fortsätter behandlingen av yttrande till socialförsäkringsutskottet över proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Utskottets förslag till yttrande 2006/07:SoU1y justeras.

 

Avvikande mening anmäls av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

§ 6

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

 

Utskottet behandlar fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2006/07:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Efter genomgång och diskussion

 

av en av kansliet upprättad promemoria finner utskottet inte skäl att avge yttrande. Konstitutionsutskottet meddelas härom genom detta protokoll.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 7

Avskaffande av åldersgräns

 

Utskottet behandlar preliminärt proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgräns för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster jämte motioner.

 

Utskottet bordlägger ärendet för behandling vid senare sammanträde.

 

§ 8

Skattelättnader för hushållstjänster, m.m.

 

Skatteutskottet har genom protokollsutdrag 2007-04-26 berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster m.m. jämte motioner.

 

Utskottet behandlar fråga om yttrande till skatteutskottet över proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. jämte motioner.

 

Utskottet beslutar att avge yttrande men bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid senare sammanträde.

 

§ 9

Anmälan av protokollsutdrag

 

Kanslichefen anmäler att protokollsutdrag inkommit från finansutskottet av innebörd att socialutskottet bereds tillfälle att avge yttranden över proposition 2006/07:100 Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007 (punkterna 18-54), skrivelse 2006/07:101 Årsredovisning för staten 2006 samt skrivelse 2006/07:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn jämte de motioner som kan komma att väckas.

 

Kanslichefen anmäler att protokollsutdrag även inkommit från konstitutionsutskottet av innebörd att socialutskottet bereds tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition, punkterna 4-14, jämte eventuella motioner som kan komma att väckas i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Utskottet beslutar avvakta motionstidernas utgång.

 

§ 10

Erfarenheter från delegationsresor

 

Utskottet diskuterar erfarenheter och värderingar från delegationsresorna till Oslo och Köpenhamn.

 

§ 11

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 2.

 

 

§ 12

 

Övriga frågor

 

Elina Linna (v) informerar om en film om befintlig aneroxivård och vilka behov som finns, och huruvida utskottet har intresse av att se den.

 

Ylva Johansson (s) informerar om seminariet ”Våld mot kvinnor”.

 

§ 13

 

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 10 maj  kl. 09.30

 

 

 

Vid protokollet     Anita Lysholm

   

Justeras                 2007-05-10

 

 

                             Kenneth Johansson

 

 


 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:23

 

 

§ 1-3

§ 4

5

6-7

8-13

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

1

 

N

 

1

 

N

 

1

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

1

 

N

 

1

 

N

 

N

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

N

 

1

 

N

 

1

 

N

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

N

 

1

 

N

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

N

 

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

N

 

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

N

 

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

N

 

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

                                                                                                                      Bilaga 2

 

 

Inkomna skrivelser

(anmälda vid sammanträde i socialutskottet den 26 april 2007)

 

 

2007-04-20    Gösta Landgren, Malmö, synpunkter på akutsjukvården (dnr 1406-06/07).

 

2007-04-17  Jan-Erik Pettersson, Sexdrega, div. synpunkter på socialpolitiken (dnr 1390-06/07.)

(4 skrivelser inkomna)

 

 

FÖR KÄNNEDOM

 

2007-04-24  Inger-Siv Mattson, Nacka, ang. att utländska kvinnor får gör abort i Sverige. (Fax ställd till socialministern).

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.