Protokoll utskottssammanträde 2006/07:24

Socialutskottets protokoll 2006/07:24

 

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24

 

DATUM

2007-05-10

TID

09.30-10.26, 10.28-10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information

 

Information från Barnombudsmannen. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2.

 

§ 2

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 2 minuter.

 

§ 3

 

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 4

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 26 april justeras.

 

§ 5

Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster

 

Utskottet fortsätter behandlingen av proposition 2006/07:97

Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och

sjukgymnaster jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Utskottets förslag till betänkande 2006/07:SoU15 justeras.

 

Reservationer anmäls av s-ledamöterna, v-ledamoten och mp-ledamoten.

 

§ 6

Skattelättnader för hushållstjänster

 

Utskottet fortsätter behandlingen av yttrande till skatteutskottet över proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster m.m. jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Utskottets förslag till yttrande 2006/07:SoU2y justeras.

 

Avvikande mening anmäls av s-ledamöterna och v-ledamoten.

 

 

 

 

§ 7

 

 

 

Fråga om yttrande till finansutskottet över 2007 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlar preliminärt fråga om yttrande till finansutskottet över 2007 års ekonomiska vårproposition (2006/07:100) såvitt avser tilläggsbudget (UO 9) till statsbudgeten för budgetåret 2007.

Utskottet bordlägger ärendet för behandling vid senare sammanträde.

 

§ 8

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över 2007 års

ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlar preliminärt fråga om yttrande till konstitutions-utskottet över 2007 års ekonomiska vårproposition (2006/07:100)

såvitt avser indelningen i utgiftsområden, punkterna 4-14, jämte

motioner som berör utskottets beredningsområde.


Utskottet bordlägger ärendet för behandling vid senare sammanträde.

 

§ 9

Fråga om yttrande till annat utskott

 

Utskottet behandlar frågan om yttrande till finansutskottet över

regeringens skrivelse 2006/07:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Utskottet avstår från att yttra sig. 

 

Finansutskottet meddelas härom genom protokollsutdrag.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 10

Fråga om yttrande till annat utskott

 

Utskottet behandlar frågan om yttrande till finansutskottet över

regeringens skrivelse 2006/07:101 Årsredovisning för staten.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Utskottet avstår från att yttra sig. 

 

Finansutskottet meddelas härom genom protokollsutdrag.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

 

 

 

 

§ 11

 

 

 

 

 

Uppdaterad arbetsplan

 

Arbetsplanen läggs till grund för utskottets fortsatta arbete, se bilaga 3. 

 

§ 12

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 4.

 

§ 13

Övriga frågor

 

Ordföranden vidarebefordrar en inbjudan till PRO:s seminarium

den 30 maj. 

 

§ 14

 

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 15 maj  kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet     Andreas Hagström

   

Justeras                 2007-05-15

 

 

                             Kenneth Johansson

 

 


 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:24

 

 

§ 1-2

§ 3-14

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

N

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

                                                                                                                      Bilaga 2

 

 

Information vid socialutskottets sammanträde den 10 maj 2007

 

 

Lena Nyberg, Barnombudsman

 

Charlotte Palmstierna, samordnare, projekt- och utvecklingsenheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Bilaga 4

Inkomna skrivelser

(anmälda vid sammanträde i socialutskottet den 10 maj 2007)

 

 

2007-05-02  Jan-Erik Pettersson, Sexdrega, div. synpunkter på socialpolitiken (dnr 130-1390-2006/07.)   (2 skrivelser inkomna)

 

INBJUDAN

 

2007-05-02  Inbjudan till seminarium om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar. Seminariet äger rum måndagen den 28 maj. Deltar gör ett antal handikapporganisationer samt utredningsinstitutet HANDU (dnr 130-2704-2006/07). (delas)      

 

FÖR KÄNNEDOM

 

2007-05-02  Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH, ang. kastrering av människor med psykisk ohälsa (kopia av brev ställt till socialministern).

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.