Protokoll utskottssammanträde 2006/07:26

Socialutskottets protokoll 2006/07:26

 

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26

 

DATUM

2007-05-22

TID

11.00-12.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 2

 

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 15 maj justeras.

 

§ 3

Fråga om yttrande till finansutskottet över 2007 års ekonomiska vårproposition

 

Utskottet fortsätter behandlingen av fråga om yttrande till FiU över 2007 års ekonomiska vårproposition (2006/07:100) såvitt avser tilläggsbudget

(UO 9) till statsbudgeten för budgetåret 2007 jämte motion i motsvarande del.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Utskottets förslag till yttrande 2006/07:SoU3y justeras.

 

Avvikande mening anmäls av v-ledamoten.

 

§ 4

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över 2007 års

ekonomiska vårproposition

 

Utskottet fortsätter behandlingen av fråga om yttrande till KU över 2007 års ekonomiska vårproposition (2006/07:100) såvitt avser indelningen i utgiftsområden, punkterna 4-14, jämte motioner som berör utskottets beredningsområde.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Utskottets förslag till yttrande 2006/07:SoU4y justeras.

 

Avvikande mening anmäls av v-ledamoten och mp-ledamoten.

Särskilt yttrande anmäls av s-ledamöterna. 

 

 

 

 

 

§ 5

Inkomna EU-dokument

 

Lista och dokument samt kansliets promemorior Underlag för arbetsplanering (EU) och Ny hantering av EU-frågor i riksdagen från den 1 januari 2007 (2007-01-18) har inför sammanträdet delats till ledamöterna. Listan bifogas protokollet som bilaga 2.

 

§ 6

EPSCO-information

 

Information från Socialdepartementet inför EPSCO-rådet den 30-31 maj.

Föredragningspunkter och deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 3a och bilaga 3b.

 

§ 7

Information

 

Information från statsrådet Maria Larsson.

Föredragningspunkter och deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 3a och 3b (samma som § 6).

 

§ 8

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 4.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 24 maj kl. 09.30

 

 

Vid protokollet     Andreas Hagström

   

 

Justeras                 2007-05-31

 

 

                             Kenneth Johansson

 

 

 

 

 

 

 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:26

 

 

§ 1-5

§ 6

§ 7

§ 8-9

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

N

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

N

 

N

 

N

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

         

 

 

                                                Bilaga 2

RIKSDAGEN   

SOCIALUTSKOTTET               

 

                                        

 

TILL SOCIALUTSKOTTET INKOMNA EU-DOKUMENT

ANMÄLS VID SAMMANTRÄDE DEN 22 MAJ 2007

 

Europaparlamentet

 

Under sammanträdesperioden den 12-15 februari 2007 antagna dokument.

 

Under sammanträdesperioden den 12-15 mars 2007 antagna dokument.

 

Utdrag ur dokument ”antagna texter” från sammanträdet den 15 mars 2006.

 

Under sammanträdesperioden den 28-29 mars 2007 antagna dokument.

 

 

Europeiska gemenskapernas kommission

 

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av rådets rekommendation av den 18 juni 2003 om förebyggande och begränsning av hälsorelaterade skador i samband med narkotikamissbruk. KOM (2007) 199 slutlig.

 

Handlingar upprättade i regeringskansliet

 

Faktapromemoria 2006/07:FPM4 sociala tjänster i allmänhetens intresse

I promemorian beskrivs ett meddelande om sociala tjänster i allmänhetens intresse som kommissionen presenterade i april 2006 (KOM/2006/177). Det första meddelandet i frågan presenterades i form av en grönbok i maj 2003 (KOM/2003/270) som överlämnades till arbetsmarknadsutskottet. Grönboken syftade till att skapa debatt om vilken roll EU bör ha vid främjandet av dessa tjänster och hur tjänsterna bör organiseras, finansieras och utvärderas. Grönboken var öppen för offentligt samråd under fyra månader varpå synpunkter följdes upp och sammanfattades ett år senare i en vitbok (KOM/2004/374).

Det meddelande som kommissionen lade fram i april 2006, och som det redogörs för i faktapromemorian, är en vidareutveckling av den vitboken. Något klargörande av vilka tjänster som avses med begreppet ”sociala tjänster” görs inte Det uppges vara upp till varje enskilt medlemsland att avgöra. Däremot framhålls ett antal drag som anses känneteckna tjänsterna. De ska t.ex. bygga på en solidaritetsprincip, inte ha något vinstsyfte och främja den sociala sammanhållningen. Vårdtjänster undantas uttryckligen från förslaget.

  Den tidigare regeringen ansåg det viktig för den fortsatta diskussionen att definiera vad som avses med sociala tjänster eftersom begreppets betydelse sannolikt skiljer sig åt mellan medlemsländerna. Meddelandet ligger till grund för en bred samrådsprocess och kommissionen har för avsikt att under hösten 2007 presentera resultatet av detta. (delas)

 

Memorandum 23 January 2007

Regeringen har under januari 2007 lämnat sitt svar till kommissionen med anledning av ovan nämnda samrådsprocess. Av svaret framgår att Sverige välkomnar samrådsprocessen och ser fram emot en fortgående diskussion, men att man anser det för tidigt att avgöra hur den framtida utvecklingen liksom en reglering skulle kunna te sig. (delas)

 

Promemoria 2007-01-31

Regeringen har under januari 2007 lämnat sitt svar till kommissionen med anledning av en samrådsprocess om gemenskapsåtgärder som rör hälso- och sjukvården. I botten finns ett utlovat lagstiftningsförslag: Gemenskapsram för säkra och effektiva vårdtjänster (antas preliminärt i november 2007). Det senare finns med som en A-punkt på dagordningen inför EPSCO den 31 maj 2007. (delas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Bilaga 3a

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

 

 

 

EU-information från Socialdepartementet den 22 maj 2007

 

Dagordning för EPSCO den 30 – 31 maj bifogas. En kommenterad dagordning delas elektroniskt under eftermiddagen den 21 maj.

 

 

Kl. 11.10 Statssekreterare Karin Johansson

 

Läkemedel för avancerad terapi (punkt 16 i dagordningen)

 

Gemenskapsram hälso- och sjukvårdstjänster (punkt 18 i dagordningen)

 

FaktaPM 2006/07:FPM22  Strategi för barnets rättigheter, bifogas.

 

FaktaPM 2006/07:FPM65 Förordning om statistik för folkhälsa och arbetsmiljö, bifogas.

 

Kl. 11.30 Statsrådet Maria Larsson

 

Hälsofrämjande genom kostvanor och motion (punkt 15 i dagordningen)

 

Bekämpning av HIV/AIDS i EU och angränsande länder (punkt 17 i dagordningen)

 

Förebyggande av skador och främjande av säkerhet (punkt 19 i dagordningen)

 

Grönbok: Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå (punkt 20 i dagordningen)

 

 

Kl. 12.00-12.30 Statsrådet Maria Larsson

 

Annan information efter eget gottfinnande.

 

 

 

 

 

 

 

                                                Bilaga 3b

SOCIALUTSKOTTET

 

Deltagare från Socialdepartementet i samband med EU-informationen i socialutskottet den 22 maj.

 

 

Kl. 11:10

Karin Johansson, statssekreterare

 

Bengt Eklind, ämnesråd

Sara Rosenmüller, ämnessakkunnig

Kasper Paulig, departementssekreterare

 

Kl. 11:30

Maria Larsson, statsråd

 

Henrik Kjellberg, politiskt sakkunnig

Irene Nilsson Carlsson, departementsråd

Gunilla Malmborg, departementsråd

Ulrika Lindblom, departementssekreterare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Bilaga 4

Inkomna skrivelser

(anmälda vid sammanträde i socialutskottet den 22 maj 2007)

 

 

INBJUDAN

 

2007-05-16    Inbjudan från Psykoterapi Stiftelsen (dnr 2862-06/07). (presidiet)