Protokoll utskottssammanträde 2006/07:28

Socialutskottets protokoll 2006/07:28

 

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28

 

DATUM

2007-05-31

TID

09.30-10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 2

 

Justering av protokoll

 

Protokollen från sammanträdena den 22 och 24 maj justeras.

 

§ 3

Utredningar avseende barn

 

Utskottet fortsätter behandlingen av proposition 2006/07:108 Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Utskottets förslag till betänkande 2006/07:SoU14 justeras.

 

Särskilt yttrande anmäls av v-ledamoten.

 

§ 4

Förenklad motionsberedning

Utskottet behandlar fråga om antagande av policy om förenklad motionsberedning.

 

Utskottet beslutar att anta förslaget till policy som inför sammanträdet skickats ut och som bifogas protokollet som bilaga 2

 

§ 5

Öppen utfrågning

 

Kansliet informerar om förberedelserna inför den öppna utfrågningen om våld mot äldre som skall hållas den 19 september. 

 

§ 6

Inkommet EU-dokument

 

Sveriges yttrande avseende EU-kommissionens grönbok Ett rökfritt Europa anmäls vid sammanträdet.

 

 

 

 

 

 

§ 7

 

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 3.

 

§ 8

Uppdrag att justera protokoll

 

Utskottet uppdrar åt ordföranden att justera dagens protokoll.

 

§ 9

Övriga frågor

 

Ordföranden informerar från den senaste ordförandekonferensen. Kanslichefen meddelar att en faktapromemoria om sociala tjänster enligt protokollsutdrag har överlämnats från NU till SoU. Vidare informerar kanslichefen om föreberedelserna inför de resor som utskottet planerar under nästa riksmöte.

 

Ordföranden riktar ett varmt tack för arbetet under detta riksmöte till ledamöter och utskottskansliets personal.

 

Ledamoten Christer Engelhardt (s) tackar ordföranden och tillönskar en trevlig sommar.

 

 

 

Vid protokollet     Andreas Hagström

   

 

Justeras                 2007-06-07

 

 

                             Kenneth Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:28

 

 

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5-9

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

 

 

 

 

 

 

N

 

N

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

1

 

1

 

N

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

1

 

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

N

 

N

 

1

 

N

 

N

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

         

 

 

                                                Bilaga 2

 

                   SOCIALUTSKOTTET

                   Kansliet/MD

                 2007-05-29

 

Förenklad motionsberedning – utkast till policy i SoU

 

Bakgrund

 

Till sammanträdet den 15 maj 2007 förelåg en PM, upprättad av kansliet, som underlag för en diskussion om förenklad motionsberedning. PM har bifogats sammanträdesprotokollet sagda dag. Diskussionen avrundades med ett uttalat syfte att i concensus fastställa en policy.

 

Policy

 

Utskottet konstaterar att riksdagen, i juni 2006, fattat beslut om bl.a. riktlinjer för förenklad motionsberedning (framst. 2005/06:RS3, bet. 2005/06:KU21, skr. 2005/06:333-335).

 

Förenklad motionsberedning innebär att yrkandena avslås i en förslagspunkt och behandlas sist i betänkande inom samma sakområde. Motionerna avstyrks med en mycket kortfattad motivering utan argumentering i sakfrågan. Där förenklad motionsberedning används bör, i förekommande fall, särskilt yttrande och inte reservation användas. Särskilt yttrande bör vara kortfattat och endast hänvisa till att partiet står fast vid tidigare avgiven reservation i samma fråga. I betänkandet bör inledningsvis redovisas kortfattat vad förenklad motionsberedning innebär.

 

Motioner från allmänna motionstiden bör behandlas två gånger per valperiod. Efter sakbehandling år 1 bör kriterierna för förenklad beredning användas. Vilka motioner/sak-områden som behandlas liksom vid vilken tidpunkt de behandlas är bl.a. avhängigt av vilka propositioner/skrivelser/framställningar som avges.

 

Förenklad motionsberedning bör tillämpas i följande fall

 

1.        Motionsyrkanden som är huvudsakliga upprepningar av tidigare under valperioden väckta och av utskottet sakbehandlade yrkanden. Allt under förutsättning att det ”inte hänt något nytt” som bör leda till sakbehandling.

2.        Motionsyrkanden som berör förhållanden där enligt gällande ordning beslutanderätten inte ligger hos riksdagen (beslutanderätten har överlåtits på regeringen, myndighet eller kommun).

3.        Motionsyrkanden som rör vård och behandling av olika sjukdomar. I dessa fall bör utskottet åberopa det s.k. prioriteringsbeslutet (prop. 1996/97:60, bet. 1996/97:SoU14, rskr. 1996/97:186) och fast praxis i utskottet. Se t.ex. senast bet. 2006/07:SoU8 s. 46. f

 

Utskottet bör senare under valperioden utvärdera policyn.

 

                                                Bilaga 3

 

Inkomna skrivelser

(anmälda vid sammanträde i socialutskottet den 31 maj 2007)

 

 

2007-05-22  Lars Åke Lindqvist, Skellefteå, ang. habiliteringsersättning (dnr 2915-06/07).

 

2007-05-23  Jan-Erik Pettersson, Sexdrega, div. synpunkter på socialpolitiken (dnr 1390-06/07)

                     (3 skrivelser inkomna)

 

2007-05-28  Staffan Jonsson, Harads, synpunkter på LPT-lagen (dnr 2954-06/07).

2007-05-29  Utredningsinstitutet HANDU AB, studie: Mäns våld mot kvinnor med funktionshinder (dnr 2988-06/07) (sammanfattning delas)

 

 

FÖR KÄNNEDOM

 

2007-05-23  Jörgen Eklund, Sundbyberg, kopia av anmälan till Pressombudsmannen.

 

2007-05-25  Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, kopior av remissyttrande till socialdepartementet över den nationella psykiatrisamordnarens betänkanden samt

                      remissyttrande över rapport med förslag till nationellt program för suicidprevention.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.