Protokoll utskottssammanträde 2006/07:2

Civilutskottets protokoll 2006/07:2

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:2

 

DATUM

2006-11-09

TID

kl. 09:30-10:25

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottets protokoll från den 10 oktober 2006 justerades.

 

 

§ 2

Arbetsrutiner och procedurfrågor

 

Utskottet beslutade att ställa sig bakom den som bilaga 2 till protokollet fogade promemorian om civilutskottets arbetsrutiner och procedurfrågor.

 

 

§ 3

Motioner från den allmänna motionstiden

 

Redovisades motioner från den allmänna motionstiden 2006 som hänvisats till civilutskottet.

 

Utskottet beslutade att bordlägga frågan om remiss.

 

 

§ 4

Fastställande av preliminär plan

 

Utskottet beslutade fastställa den som bilaga 3 till protokollet fogade planen.

 

 

§ 5

Fråga om yttrande till FiU över proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007, utgiftsområde 18, Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

 

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över förslag till ramarna i budgetproposition 2006/07:1, utgiftsområde 18, Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande i form av protokollsutdrag.

 

Därefter beslutade utskottet att bordlägga ärendet.

§ 6

Fråga om yttrande till FiU över tilläggsbudget 2 för år 2006

 

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över tilläggsbudget 2 för år 2006.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i ärendet.

 

 

§ 7

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkomna skrivelser från Jan-Erik Pettersson, Sexdrega, Anders Håkansson, Lidingö, Marie-Louise Uhlén, Stockholm, Jeanette Kessel, Stockholm, Mäklarsamfundet Bransch i Sverige AB, Danderyd, Gösta Landgren, Malmö, Justitieutskottet och Hyresgästföreningen.

Utskottet beslutade att ge kansliet i uppdrag att besvara skrivelsen från Jeanette Kessel.

 

Presidiet gavs i uppdrag att hitta ett lämpligt datum för sammanträffande med Hyresgästföreningen.

 

Utskottet beslutade att lägga skrivelserna till handlingarna.

 

 

§ 8

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes följande EU-dokument:

 

Regeringskansliets faktapromemoria 2005/06:FPM105, Förordning om val av lag för avtal (ROM I)

 

Regeringskansliets faktapromemoria 2005/06:FPM112, Program för konsumentpolitik

 

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförande av gemenskapens åtgärder till stöd för konsumentpolitiken 2004–2005 enligt beslut 20/2004/EG, KOM(2006)193 slutlig

 

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av rådets beslut nr 2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område, KOM(2006) 203 slutlig, {SEK(2006) 579}

 

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett gemenskapsprogram för hälso- och konsumentskyddsåtgärder på området konsumentpolitik 2007-2013, Anpassning efter överenskommelsen av den 17 maj om budgetramen 2007–2013

 – framlagt av kommissionen enligt artikel 250.2 i EG-fördraget, KOM(2006) 235 slutlig, 2005/0042 B (COD)

 

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 1998/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter, KOM(2006) 325 slutlig

 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget beträffande rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande, KOM(2006) 374 slutlig, 2004/0055 (COD)

 

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål – framlagt av kommissionen, {SEK(2006) 949},{SEK(2006) 950}, KOM(2006) 399 slutlig, 2006/0135 (CNS) samt arbetsdokument från kommissionens avdelningar – Konsekvensanalys för förslaget till rådets förordning omändring av förordning (EG) nr 2201/2003 i fråga om domstols behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål, SEK(2006) 950 {KOM(2006) 399 slutlig}{SEK(2006) 949}

 

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget, om Europaparlamentets ändringsförslag till rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (INSPIRE) med ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget, KOM(2006) 484 slutlig, 2004/0175 (COD)

 

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Tredje rapporten om tillämpningen av rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (85/374/EEG av den 25 juli 1985, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/34/EG av den 10 maj 1999), KOM(2006) 496 slutlig

 

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommitté om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 1997/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal, KOM(2006) 514 slutlig

 

 

 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om internationella tågresenärers rättigheter och skyldigheter, KOM(2006) 517 slutlig, 2004/0049 (COD)

 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget angående rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II), KOM(2006) 566 slutlig, 2003/0168 (COD)

 

Kommissionens arbetsdokument om kommissionens bedömning av erkända organisationer samt granskning av de ekonomiska konsekvenserna av skadeståndsansvaret enligt direktiv 94/57/EG, KOM(2006) 588 slutlig

 

Grönbok om effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i Europeiska unionen: Kvarstad på bankmedel – framlagt av kommissionen, {SEK(2006) 1341}, KOM(2006) 618 slutlig

 

Utskottet beslutade att lägga EU-dokumenten till handlingarna.

 

 

§ 9

Myndigheter på civilutskottets område

 

Anmäldes och utdelades en förteckning över myndigheter på civilutskottets område.

 

 

§ 10

Studieresa

 

Utskottet beslutade att genomföra en studieresa till Karlskrona den 18-19 januari 2007 och därvid besöka Boverket och Statens Bostadskreditnämnd.

 

 

§ 11

Öppet hus den 25 november 2006

 

Anmäldes fråga om deltagande i riksdagens Öppet hus-verksamhet den 25 november 2006.

 

Utskottet beslutade att bordlägga frågan.

 

 


 

§ 12

Rapport från ordförandekonferensen

 

Ordföranden redovisade vad som förevarit vid gårdagens ordförandekonferens.

 

 

§ 13

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 14 november 2006 kl. 11.00.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

Den 14 november 2006

 

 

 

Kerstin Carlsson

 

 

 

 

Carina Moberg

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:2

 

 

  §§

 1-4

   §§

 5-13

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Rosén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

O

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning

N = Närvarande

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.