Protokoll utskottssammanträde 2006/07:30

Civilutskottets protokoll 2006/07:30

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30

 

DATUM

2007-05-08

TID

kl. 11.00-12.00

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

EU-information om konsumentfrågor

 

Ämnessakkunnige Henrik Holmberg från Justitiedepartementet,  kanslirådet Sophie Nordström och departementssekreteraren Jenny Jensen från Integrations- och jämställdhetsdepartementets konsumentenhet informerade om aktuella EU-frågor inom konsumentområdet bl.a. EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007-2013 samt konsumentkreditdirektivet.

 

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 26 april 2007.

 

 

§ 3

Några aktiebolagsrättsliga frågor

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:70 om några aktiebolagsrättsliga frågor.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU24, vilket härefter justerades.

 

 

§ 4

Danmarksavtalet

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:106 om avtalet mellan EG och Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU26, vilket härefter justerades.

 

 


 

§ 5

Undantag i vissa fall från tekniska egenskapskrav på byggnadsverk

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:62 om undantag i vissa fall från tekniska egenskapskrav på byggnadsverk.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 6

Yttrande till SkU

 

Behandlades fråga om yttrande till skatteutskottet över proposition 2006/07:96 om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. samt de med anledning av propositionen väckta motionerna 2006/07:

Sk15 av Anne-Marie Wallouch m.fl. (v)     

Sk16 av Lars Johansson m.fl. (s)    

Sk17 av Krister Örnfjäder (s)

Sk18 av Stefan Wikén m.fl. (s)      

Sk19 av Christer Engelhardt (s)     

Sk20 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i ärendet.

 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna reserverade sig mot beslutet.

 

 

 

§ 7

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes följande EU-dokument:

 

¨        Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) 261/2004 om användningen och resultaten av denna förordning om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar {SEK(2007) 426, KOM(2007) 168 slutlig

¨        Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om införlivandet i nationell lagstiftning av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier, med en granskning av möjligheten att införa direkt tillverkaransvar, KOM(2007) 210 slutlig

 

Utskottet beslutade att lägga EU-dokumenten till handlingarna.

 

§ 8

Utrikes studieresa

 

Utskottet beslutade – under förutsättning av riksdagsstyrelsens

medgivande – att företa en studieresa till Helsingfors den 5–7

november 2007.

 

 

§ 9

Övriga frågor

 

Beslutades att en politisk sekreterare från Socialdemokraterna får närvara vid utfrågningen av professorn Maarit Janterä Jareborg nästa sammanträde.

 

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen

den 15 maj 2007 kl. 11.00.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 15 maj 2007

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:30

 

 

  §§

 1-10

  

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mildred Thulin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.