Protokoll utskottssammanträde 2006/07:31

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:31

PROTOKOLL               UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31

DATUM

Tisdagen den 22 maj 2007

TID

11.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

        

§ 1 Kanslimeddelanden

 

Påminnelse gjordes om informationsmötet med regeringens Globaliseringsråd tisdagen den 29 maj.

 

 

 

 

§ 2 EU-information från kansliet

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

 

 

§ 3 Justering av yttrande 2006/07:AU2y

 

Utskottet justerade yttrande till finansutskottet 2006/07:AU2y Tilläggsbudget 2007 – utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv.

 

Anmäldes avvikande meningar.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

 

 

§ 4 Justering av yttrande 2006/07:AU3y

 

Utskottet justerade yttrande till konstitutionsutskottet 2006/07:AU3y Indelning i utgiftsområden.

 

Anmäldes avvikande meningar och särskilt yttrande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

 

 

§ 5 Justering av yttrande 2006/07:AU4y

 

Utskottet justerade yttrande till finansutskottet 2006/07:AU4y Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken – utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv.

 

Anmäldes avvikande meningar.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 6 Avrapporteringar

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

 

 

§ 7 Protokoll

 

Protokoll 2006/07:28, 2006/07:29 och 2006/07:30 justerades.

 

 

 

 

§ 8 Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkommen skrivelse med diarienr. RD2006/07:2869.

 

 

 

 

§ 9 Övrigt

 

Meddelades att nästa sammanträde beräknas äga rum torsdagen den 14 juni kl. 9.00 då Medlingsinstitutet eventuellt lämnar information till utskottet.

 

Ordföranden meddelade att ledamöter som ska delta i utskottsresorna till Indien resp. Sydkorea kommer att bli kallade till ett möte.

Kansliet samlade in namn på ledamöter som ska ingå i resp. delegation. Information om delegationerna kommer att skickas till utskottet med e-post.

 

 

 

§ 10 Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 14 juni kl. 09.00, med förbehåll enligt ovan.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

Sanna Feltenmark

JUSTERAT

 

 

 

Sven-Erik Österberg

 

 

Bilaga

1               Närvaroförteckning

RIKSDAGEN                NÄRVAROFÖRTECKNING      Bilaga 1

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET                                                                               till protokoll

                                                                                                                                   2006/07:31

                                                                 RIKSMÖTET 2006/07

 

§§

1-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Reshdouni (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:   I kolumn D anges med * vilka ledamöter/suppleanter som deltagit i handläggningen

                        I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande.

                        – anger om en ledamot varit frånvarande.