Protokoll utskottssammanträde 2006/07:37

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2006/07:37

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:37

 

DATUM

2007-06-19

TID

11.00-12.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Överläggning enligt 10 kap. 3 § RO

Med hänvisning till tidigare översänt underlag från Miljödepartementet (dnr 170-3152-06/07) överlade utskottet med miljöminister Andreas Carlgren beträffande:

KOM (07) 225 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om halvtidsöversyn av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (SEK (07) 547).

 

Ordförande konstaterade att det fanns majoritet för regeringens position inför de fortsatta förhandlingarna.

 

V- och mp-ledamöterna ville till protokollet tillföra en avvikande mening med följande lydelse: Vi anser att det i den svenska ståndpunkten borde framgå att Sverige när det gäller de ekonomiska instrumenten arbetar för en avsevärd skärpning av handelssystemet med utsläppsrätter (avseende auktionering och sänkt tak).


KOM (06) 636 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (SEK (06) 1369, 1370).

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens position inför de fortsatta förhandlingarna.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 2

Information från Miljödepartementet

Miljödepartementet lämnade information inför Miljörådet den 28 juni 2007.

§ 3

Justering av protokoll

Protokollet från utskottets sammanträde den 7 juni 2007 godkändes.

 


 

§ 4

 

Inkomna skrivelser
Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 5

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 3 anmäldes.

Utskottet beslutade att begära överläggning enligt 10 kap. 3 § RO med regeringen (Jordbruksdepartementet) med anledning av följande EU-dokument:

 

KOM (07) 227 Meddelande från kommissionen om förslag till ändring av rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och till ändring av rådets förordning (EG) nr 318/2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker

 

§ 6

Resa med Skogsstyrelsen

Utskottet beslutade med ändring av tidigare beslut att söndagen den  21 – måndag 22 oktober 2007 företa en studieresa till de områden i södra Sverige som drabbades av stormarna Gudrun och Per för att följa upp resultatet av genomförda åtgärder.

 

§ 7

Information inför nytt ordförandeskap

Utskottet beslutade föreslå Jordbruks- och Miljödepartementen att respektive minister informerar utskottet inför nytt inkommande ordförandeskap onsdagen den 19 september 2007.

 

§ 8

Bemyndigande

Ordförande bemyndigades att justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 9

Nästa sammanträde

Meddelades att höstens första sammanträde ska äga rum torsdagen den 6 september 2007 kl. 10.00.

 

§ 10

Ordförandes tack

Ordförande tackade utskottet och utskottets kansli för ett gott och trevligt samarbete under det gångna riksmötet.

 

Vid protokollet

 

 

Eva Forsman

 

Justeras den 20 juni 2007

 

 

Carina Ohlsson

 

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:37

 

§ 1-2

§3-10

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s) tjl. t o m 070917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osama Ali Maher (m) tjl. t o m 071212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c) tjl. t o m 070715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Oretorp (c) ers. t o m  070715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m) ers. t.o.m. 071212

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Östberg Svanelind (s)
ers. t o m  070917

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2007-06-19

Bilaga 2

till protokoll

2006/07:37

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

Dnr

 

 

Ang. ny ersättning skrotning av bil m.m. Jan-Erik Pettersson, Sexdrega

229-06/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2007-06-19

                                                             Bilaga 3

                                                             till protokoll

                                                             2006/07:37

 

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 15 maj - 11 juni 2007

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

KOM(2007) 245

2007-05-10

2007-05-22

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 571/88

 

KOM(2007) 227

2007-05-07

2007-05-29

1/1/0001

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen om förslag till ändring av rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och till ändring av rådets förordning (EG) nr 318/2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker

– Del I –

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 318/2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker

– Del II –

 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

KOM(2007) 262

2007-05-21

2007-05-30

1/1/0001

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Kommissionens samarbete med processen ”Miljö för Europa” efter ministerkonferensen i Belgrad 2007

[SEK(2007) 633]

 

KOM(2007) 292

2007-06-04

2007-06-04

1/1/0001

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/22/EG om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion {SEC(2007)733}

 

KOM(2007) 302

2007-06-05

2007-06-05

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning (Euratom) om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation

 

KOM(2007) 290

2007-06-08

2007-06-08

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om att inte införa metomyl i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne

 

KOM(2007) 308

2007-06-07

2007-06-11

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen Rapport till Europaparlamentet och rådet: Utvärdering av den integrerade förvaltningen av kustområden i Europa

 

 

 

 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

SEK(2007) 693

2007-05-24

2007-05-24

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet

om utgifter för EGFJ System för tidig varning nr 2–4/2007

 

SEK(2007) 733

2007-06-04

2007-06-05

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Detta dokument kompletterar Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/22/EG om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion konsekvensanalys Förslagets konsekvenser för företag, särskilt små och medelstora företag {COM(2007)292 final}

 

2006/07:FPM84

2007-06-04

2007-06-04

2007-06-07

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport om tillämpningen av systemet med tvärvillkor inom gårdsstödet

 

2006/07:FPM85

2007-06-04

2007-06-04

2007-06-07

Miljö- och jordbruksutskottet

Ny förordning om gränsvärden för läkemedelsrester i livsmedel

 

2006/07:FPM86

2007-06-04

2007-06-04

2007-06-07

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande om fiskefångst som kastas överbord

 

2006/07:FPM83

2007-06-05

2007-06-05

2007-06-07

Miljö- och jordbruksutskottet

Halvtidsöversyn av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram

 


 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

Kommissionsdokument K 2007

2007-05-24

2007-05-24

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den

om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i april 2007

 

Återrapport

2007-05-31

2007-05-31

1/1/0001

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från informellt ministermöte om urban utveckling och territoriell sammanhållning, Leipzig 24-25 maj 2007

 

Återrapport

2007-06-11

2007-06-11

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från informellt miljömöte i Essen 1-3 juni 2007

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.