Protokoll utskottssammanträde 2006/07:5

Civilutskottets protokoll 2006/07:5

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:5

 

DATUM

2006-11-21

TID

kl. 11.00-12.05

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 16 november 2006.

 

 

§ 2

Fastställande av preliminär plan för civilutskottets

sammanträden m.m. t.o.m. januari 2007

 

Utskottet beslutade fastställa den som bilaga 2 till protokollet fogade planen.

 

 

§ 3

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

 

Behandlades proposition 2006/07:1, utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik jämte motioner och skrivelse 2005/06:202 om omstruktureringen

av kommunala bostadsföretag – resultatredovisning.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 4

Riksrevisionens styrelses framställning angående konsumentskyddet inom det finansiella området

 

Behandlades Riksrevisionens styrelses framställning 2006/07:RRS4 angående konsumentskyddet inom det finansiella området.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 


 

§ 5

Riksrevisionens styrelses framställning angående länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare

 

Föredrogs Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS26 angående länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare och den med anledning av framställningen väckta motionen

2005/06:L29 av Margareta Israelssson och Siw Wittgren-Ahl (s)

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 6

Överlämnande av motion till SoU

 

Anmäldes fråga om överlämnande av motion 2006/07:C340 av Krister Örnfjäder (s) Faderskapstest

 

Utskottet beslutade att för behandling till socialutskottet – under

förutsättning av dess medgivande – överlämna motionen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 7

Redovisning av grönbok

 

Redovisades innehållet i grönboken om lagval i frågor om makars förmögenhetsförhållanden, särskilt när det gäller domstols behörighet och ömsesidigt erkännande, KOM(2006) 400 slutlig

 

 

§ 8

Inkommen skrivelse

 

Anmäldes en inkommen skrivelse från Roland Andersson, Åled.

 

Utskottet beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna.

 

 

§ 9

Inkomna EU dokument

 

Anmäldes följande EU dokument:

 

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2007, KOM(2006) 629 slutlig

 

 

 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett program för gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik (2007–2013), KOM(2006) 700 slutlig

 

Utskottet beslutade att lägga meddelandena till handlingarna.

 

 

§ 10

 

Debattregler

 

Anmäldes och utdelades från kammarkansliet inkomna debattregler.

 

 

§ 11

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 23 november 2006 kl. 09.30.

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

Den 23 november 2006

 

 

 

Hana Svecova

 

 

 

 

Carina Moberg

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:5

 

 

  §§

 1-2

   §§

  3-7

  §§

 8-11

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.