Protokoll utskottssammanträde 2006/07:5

Socialutskottets protokoll 2006/07:5

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:5

 

DATUM

2006-11-21

TID

11.00-12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information

 

Information från Socialdepartementet inför bl.a. EPSCO-rådet.

Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2.

 

Ordförande föreslår att ytterligare samråd med regeringen angående

EU-frågor bör äga rum i januari 2007. 

 

§ 2

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 3

 

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 16 november justeras.

 

§ 4

Budgetpropositionen 2006/07:1, volym 6, anslagen inom

utgiftsområde 9

 

Utskottet fortsätter behandlingen av del av anslagen inom

utgiftsområde 9.

 

Utskottet bordlägger ärendet för behandling vid senare sammanträde.

 

§ 5

Inkomna EU-dokument

 

Inkomna EU-dokument anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 3.

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 4.

 

§ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppvaktning

 

Ordförande informerar om att företrädare för Konsumentinstitutet läkemedel och hälsa (Kilen) bereds tillfälle att uppvakta utskottet

den 23 november kl. 09.30.

§ 8

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 28 november kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet     Andreas Hagström

   

Justeras                 2006-11-28

 

 

                              Kenneth Johansson

 

                            

 


 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:5

 

 

§ 1

§ 2-8

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Sahlin (s), vice ordförande

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

RIKSDAGEN                                 Bilaga 2

SOCIALUTSKOTTET

 

 

Sammanträdet den 21 november 2006

 

Information från Socialdepartementet inför bl.a. EPSCO-rådet.

 

Deltagare:

 

Karin Johansson, statssekreterare

Ragnwi Marcelind, statssekreterare

Henrik Kjellberg, politiskt sakkunnig

Fredrik Lennartsson, departementsråd

Irene Nilsson Carlsson, departementsråd

Sara Rosenmüller, departementssekreterare

Lina Pastorek, departementssekreterare

Sara Johansson, departementssekreterare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIKSDAGEN                                 bilaga 3                                                                                               

SOCIALUTSKOTTET               

 

                                        

 

TILL SOCIALUTSKOTTET INKOMNA EU-DOKUMENT

ANMÄLDA VID SAMMANTRÄDE 21 NOVEMBER 2006

 

 

Europeiska gemenskapernas kommission

 

Kommissionens meddelande till Europeiska rådet om Yttre aspekter på EU:s energipolitik – från principer till handling. KOM (2006) 590 slutlig. (förd på NU)

 

Rapport från kommissionen till Rådet och Europaparlamentet om medlemsstaternas främjande av frivillig donation utan ersättning av vävnader och celler. KOM (2006) 593 slutlig. (delas)

 

Meddelande från kommissionen till Rådet, europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén; Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2007. KOM (2006) 629 slutlig. (delas) (förd på UU)

 

Commission staff working document. Environment and Health Information. Review and Implementation Plan in the context of the European Action Plan on Environment and Health 2004-2010. SEC (2006) 1461. (förd på MjU)

 

Meddelande från kommissionen, Samråd om gemenskapsåtgärder som rör hälso- och sjukvården. SEC (2006) 1195/4. (delas)

 

 

PM upprättad inom regeringskansliet

 

Faktapromemoria 2006/07 FPM5 – Samråd om reglering av hälso- och sjukvårdstjänster. (delas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIKSDAGEN                                 bilaga 4                                                                                               

SOCIALUTSKOTTET

 

 

Inkomna skrivelser

(anmälda vid sammanträde i socialutskottet den 21 november 2006)

 

 

2006-11-17  Jan-Erik Pettersson, Sexdrega, synpunkter och klagomål på socialpolitiken m.m. (dnr 130-654-2006/07).

 

2006-11-20  Jane Cederqvist, synpunkter på regeringens beslut att upphöra med statligt stöd till Kilen (dnr 130-779-2006/07).

 

 

BEGÄRAN OM UPPVAKTNING

 

2006-11-17  Jan Albinsson och Lena Westin, företrädare för Kilen, begäran om att få uppvakta socialutskottet med anledning av regeringens beslut att upphöra med statligt stöd till Kilen. Inkom per e-post den 17 november och per post den 20 november (dnr 130-778-2006/07). (hanteras i presidiet)