Protokoll utskottssammanträde 2006/07:6

Civilutskottets protokoll 2006/07:6

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:6

 

DATUM

2006-11-23

TID

kl. 9.30-10.25

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades protokoll från den 21 november 2006.

 

§ 2

EU-information om konsumentfrågor

 

Statssekreteraren Christer Hallerby, departementsrådet Britta Ahnmé Kågerman, kanslirådet Sophie Nordström och departementssekreteraren Pontus Hamilton informerade om aktuella EU-frågor inom konsumentområdet.

 

§ 3

Ändringar i luftfartslagen

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2005/06:3 Ändringar i luftfartslagen.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU2, vilket härefter justerades.

 

§ 4

Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare

 

Behandlades riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS26 Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare jämte motion.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

§ 5

Sjöfylleri

 

Föredrogs motioner om sjöfylleri väckta under den allmänna motionstiden 2006/07: C347 av Annelie Enochson (kd) och C372 av Anneli Särnblad och Peter Hultqvist (s). 

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

§ 6

Samtycke till överlämnande av motion

 

Anmäldes fråga om samtycke till överlämnande av motion 2006/07:K312 yrk. 11 av Lars Ohly m.fl (v) Lika rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet från konstitutionsutskottet.

 

Utskottet beslutade medge att motionsyrkandet överlämnas till civilutskottet för att behandlas i betänkandet om barn och föräldrar.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 7

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes följande EU-dokument:

 

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (kodifierad version) (framlagt av kommissionen enligt artikel 250.2 i EG-fördraget), KOM(2006) 692 slutlig

 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om skräppost, spionprogram och sabotageprogram, KOM(2006) 688 slutlig

 

Utskottet beslutade att lägga EU-dokumenten till handlingarna.

 

§ 8

Hantering av grönbok

 

Redovisades regeringens hantering av grönboken om lagval i frågor om makars förmögenhetsförhållanden, särskilt när det gäller domstols behörighet och ömsesidigt erkännande, KOM(2006) 400 slutlig.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 28 november kl. 11.00.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

 

 

 

Kerstin Carlsson

 

 

 

 

Carina Moberg

 

 

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:6

 

 

  §

1-3

   §

4-9

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning

N = Närvarande

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.