Protokoll utskottssammanträde 2008/09:1

Utrikesutskottets protokoll 2008/09:1

 

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1

 

DATUM

2008-10-14

TID

08.30–10.10

10.30–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Meddelanden och administrativa frågor

 

Meddelas att Ameer Sachet (s) utsetts till ny suppleant i utskottet.

 

Meddelas att Curt Linderoth (m) utsetts till suppleant i utskottet under Gustav Blix (m) ledighet.

 

Meddelas att ett svar från Kommissionen på utrikesutskottets utlåtande2007/08:UU11 Kommissionens årliga politiska strategi för år 2009 har inkommit och är utdelat.

 

Meddelas att återrapporter från Gaerc-möten den 16 juni, 18 juli, 22 juli, 13 augusti, 15–16 september samt den 29–30 har inkommit.

 

Utskottet beslutar att, tillsammans med EU-nämnden, ta emot Kroatiens premiärminister onsdagen den 26 november kl. 09.50–10.45.

 

Utskottet beslutar att, tillsammans med EU-nämnden, ta emot Georgiens president torsdagen den 30 oktober kl. 11.00–12.00.

 

§ 2

Granskning av UU3

 

Utskottet granskar utkast till betänkande UU3 Norden.

 

Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

 

§ 3

Beredning av UU7

 

Utskottet bereder utkast till utlåtande UU7 Grönbok om EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna.

 

Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

 

§ 4

Justering av UU4

 

Utskottet justerar utkast till betänkande 2008/09:UU4 Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter.


 

§ 5

Justering av UU5

 

Utskottet justerar utkast till betänkande 2008/09:UU5 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å den andra.

 

§ 6

Närvaro vid Gaerc föredragningar

 

Utskottet beslutar att medge företrädare för EU-nämndens kansli rätt att under återstoden av riksmötet närvara vid föredragningar inför Gaerc. 

 

§ 7

Yttrande till finansutskottet

 

Föredras fråga om yttrande till finansutskottet över budgetpropositionen (2008/09:1) m.m. i de delar som rör utgifternas fördelning på utgiftsområden m.m.

 

Utskottet beslutar att inte avge något yttrande till finansutskottet. 

 

§ 8

Yttrande till finansutskottet

 

Föredras fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:2 Tilläggsbudget 2 till statsbudgeten 2008 m.m.

 

Utskottet beslutar att inte avge något yttrande till finansutskottet. 

 

§ 9

Planeringsfrågor

 

Utskottet diskuterar verksamheten i stort, betänkandearbetet, frågor rörande EU och omvärldsbevakning samt vissa administrationsfrågor.

 

Utskottet beslutar att även under innevarande riksmöte tillämpa förenklad motionshantering i enlighet med PM 2006-03-04 Förenklad motionsbehandling under återstoden av mandatperioden (tidigare fastställd vid utrikesutskottets sammanträde den 14 mars 2006).

 

§ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuella EU-frågor

 

Föredras och beslutas om vidare åtgärd avseende EU-relaterade dokument enligt följande:

 

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

Faktapromemoria 2007/08:FPM116

Läggs till handlingarna. 

Faktapromemoria 2007/08:FPM122

Läggs till handlingarna. 

Faktapromemoria 2007/08:FPM143

Används som underlag i utskottets arbete med utlåtandet om Grönboken om EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna.

Kommissionsmeddelande KOM(2008)379

Behandlas i betänkande 2008/08:UU2.  

Kommissionsmeddelande KOM(2008)449

Behandlas i betänkande 2008/08:UU2.  

Kommissionsmeddelande KOM(2008)450

Behandlas i betänkande 2008/08:UU2.  

 

 

 

Ajournering

 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 10.10 och kl. 10.30.

 

§ 11

Planeringsfrågor fortsättning

 

Utskottet diskuterar arbetsgrupperna Afrika och globalisering, forskningsfrågor, arbetet med uppföljning och utvärdering samt besök och resor.

 

Utskottet beslutar

      att ta emot representanter för Säpo för särskild genomgång;

      att begära föredragning om Utrikesförvaltningen inför beredning av yttrande till konstitutionsutskottet;

      att begära föredragning av biståndsministern inför beredning av biståndsbudgeten;

      att anordna ett symposium den 22 oktober 2008 gemensamt med Krigsvetenskapsakademien;

      att uppdra åt kansliet att utarbeta förslag till ny modell för utgående utskottsbesök;

      att ej medverka vid en eventuell forsknings- och framtidsdag;

      att ej medverka i riksdagens ”Öppet hus”;

      att genomföra ett uppföljnings-/utvärderingsprojekt avseende Utrikesförvaltningen.

 

§ 12

Inhämtande av yttrande över proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget jämte motioner

 

Utrikesutskottet beslutar att bereda övriga utskott tillfälle att senast torsdagen den 23 oktober 2008 kl. 14.00 avge yttrande (inkl. avvikande meningar) över proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget och de motioner som väckts med anledning av propositionen samt över de motioner från allmänna motionstiden 2008, enligt bilaga 2, som kommer att ingå i ärendet, allt i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.

 


 

§ 13

Sammanträdets avslutande

 

 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

Hannah Wennberg

 

Justeras tisdagen den 11 november 2008

 

Göran Lennmarker

 

 

 


 

UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:1

 

§1-10

§11-13

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Svensson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Olsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström I Göteborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curt Linderoth (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

                                                Curt Linderoth (m) är suppleant under Gustav Blix (m) ledighet 081001-081207

 

UTRIKESUTSKOTTET

2008-10-14

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:1

 

Följdmotioner

 

 

Identitet

Yrkandetext

Mot. Lissabonfördraget (s)

 

Mot. Lissabonfördraget (s)

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska ratificera Lissabonfördraget.

Mot. Lissabonfördraget (mp)

 

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att röststyrkan för små länder, som Sverige, inte ska minska.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 2

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att varje land i EU ska ha en egen EU-kommissionär.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 3

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU inte ska ha en EU-president eftersom det innebär en maktkoncentration.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 4

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det inte ska vara tillåtet att vara både EU-president i rådet och ordförande i EU-kommissionen på samma gång.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 5

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Europeiska rådet ska utse ordförande i EU-kommissionen och ledamöter i EU-kommissionen.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 6

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU inte ska ha någon utrikesminister.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 7

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU:s medlemsländer ska ha rätt att föra en egen utrikespolitik.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 8

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett lagförslag automatiskt ska dras tillbaka från EU-kommissionen om en tredjedel av de nationella parlamenten protesterar.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 9

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förklaring 17, gällande EG-rättens företräde framför medlemsländernas lagar, och som nu är fogad till fördraget bör avskrivas helt.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 10

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att artikel 308, den så kallade flexibilitetsklausulen, ska tas bort eftersom den ger EU möjlighet att med enhällighet anta rättsakter på områden som inte angetts i fördraget och där EU idag inte har makt.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 11

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att passarellerna tas bort eftersom dessa gör det möjligt för EU att övergå från mellanstatligt till överstatligt beslutsfattande.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 12

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att medborgarinitiativet borde vara mer kraftfullt.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 13

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU-parlamentets flyttcirkus ska upphöra och att parlamentet endast ska ha ett säte.


 

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 14

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den öppna samordningsmetoden inte omformuleras till att bli en metod att försöka överta behörigheten från medlemsstaterna.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 15

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska alliansfriheten urholkas med föreslagna skrivningar i Lissabonfördraget.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 16

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att varje enskilt medlemsland i EU själv ska förfoga över sitt försvar.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 17

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att artikel 42.7 gällande ömsesidiga försvarsåtaganden bör utgå från Lissabonfördraget.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 18

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om artikel 42.3 tas bort så att det ska vara tillåtet för ett medlemsland i EU att militärt nedrusta.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 19

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU inte borde ha någon solidaritetsklausul enligt artikel 222 där ”militära resurser” ska tillhandahållas av medlemsstaterna.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 20

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vetorätten inom de s.k. Rättsliga och inrikes frågorna ska vara kvar.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 21

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den fria rörligheten för personer i EU är viktig och bör utvidgas till hela Europa.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 22

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polisiära frågor ska fortsätta vara en nationell angelägenhet.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 23

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU:s polisbyrå inte ska ha operativa befogenheter i enskilda medlemsländer.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 24

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polissamarbete ska ske i mellanstatliga internationella samarbetsorgan, som till exempel Interpol.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 25

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte EU-harmonisera straffrätten.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 26

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrättandet av en åklagarmyndighet i EU dels inte är sakligt befogat och dels är ett steg i riktning att göra EU till en stat och därför inte bör genomföras.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 27

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om garantier för att säkerställa att den svenska modellen med kollektivavtalslösningar inte ska kunna överprövas av EG-domstolen.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 28

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utländska företag som verkar i Sverige ska följa samma regler som svenska företag och att kollektivavtalen skyddas.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 29

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU inte ska få status som juridisk person.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 30

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de enskilda medlemsstaterna i EU ska ha rätt att föra en mer solidarisk och generös asyl- och invandringspolitik än den EU anger.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 31

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen måste verka med kraft, oavsett om EU-grundlagen antas eller inte, för att ge de nationella parlamenten rimliga möjligheter att utföra sin demokratiska kontrollfunktion.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 32

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU-anställda ska ha stärkt meddelarfrihet bland annat för att våga avslöja bedrägerier och oegentligheter i EU-byråkratin.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 33

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att miljö- och klimatkraven höjs och tydliggörs för att på så sätt skapa reella politiska verktyg på EU-nivå i miljö- och klimatfrågorna.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 34

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Lissabonfördraget borde innehålla en miljögaranti, det vill säga rätten för ett medlemsland att införa strängare regler på miljöområdet.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 35

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Euroatomfördraget bör strykas.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 36

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett protokoll om hållbar utveckling bör införas i EU-fördraget.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 37

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rymdpolitik inte ska överföras till EU och få en rättslig grund i artikel 172a i EUF-fördraget.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 38

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska ha ett juridiskt bindande undantag från det tredje steget i den ekonomiska monetära unionen, EMU.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 39

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Lissabonfördraget står i strid med Sveriges grundlag, regeringsformen 10:5 ”principerna för statskicket”.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 40

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beslut gällande Lissabonfördraget ska ske i enlighet med grundlagsändringar, dvs. Två riksdagsbeslut med mellanliggande val emellan.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 41

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reflektionsgruppens mandat behöver klargöras och begränsas.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 42

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en folkomröstning om Lissabonfördraget ska hållas i Sverige.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 43

Riksdagen avslår Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska Unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt de protokoll som har förtecknats i slutakten till fördraget.

Mot. Lissabonfördraget (mp): yrk. 44

Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen.

Mot. Lissabonfördraget (m, kd)

 

Mot. Lissabonfördraget (m, kd)

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett godkännande av Lissabonfördraget bör fattas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag dvs. två riksdagsbeslut med likadant innehåll och ett allmänt val mellan de två besluten.

Mot. Lissabonfördraget (v)

 

Mot. Lissabonfördraget (v): yrk. 1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den irländska folkomröstningens resultat ska respekteras, den svenska ratificeringsprocessen av Lissabonfördraget bör avbrytas och att regeringen bör ta initiativ till vidare fördragsförhandlingar.

Mot. Lissabonfördraget (v): yrk. 2

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagen inte ska godkänna Lissabonfördraget innan ett juridiskt bindande undantag för den svenska kollektivavtalsmodellen finns med.

Mot. Lissabonfördraget (v): yrk. 3

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett nytt reviderat EU-fördrag underställs svenska folket i en folkomröstning.

Mot. Lissabonfördraget (v): yrk. 4

Riksdagens tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör begära ett juridiskt bindande undantag för Sveriges deltagande i EMU.

Mot. Lissabonfördraget (v): yrk. 5

Riksdagen avslår Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt de protokoll som har förtecknats i slutakten till fördraget.

Mot. Lissabonfördraget (v): yrk. 6

Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

 

Motioner från allmänna motionstiden 2008

 

Identitet

Yrkandetext

Mot. U209 Pendlingen mellan Bryssel och Strasbourg (s)

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen aktivt bör verka för att Europaparlamentet endast sammanträder i Bryssel.

Mot. U258 Social klausul i EU-fördraget (s)

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en social klausul i EU-fördraget.

Mot. U328 Europaparlamentets säte (kd)

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att koncentrera Europaparlamentet till en ort.

Mot. U337 Europaparlamentets säte (kd)

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att koncentrera Europaparlamentet till en ort.

Mot. U349 En rättvis värld är möjlig (s): yrk. 66

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Europaparlamentets säte.

Mot. U355 Folkviljan och nya EU-fördrag (c)

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett godkännande av ett nytt EU-fördrag bör ske i den ordning som gäller för stiftande av grundlag, dvs. två riksdagsbeslut med likadant innehåll och ett allmänt val mellan de två besluten.

Mot. A345 Krafttag mot skattefusk och social dumpning (v): yrk. 2

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för ett socialt protokoll för fackliga rättigheter i EU och utverka juridiskt bindande garantier för den svenska kollektivavtalsmodellen.

Mot. A345 Krafttag mot skattefusk och social dumpning (v): yrk. 3

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska utverka juridiskt bindande garantier för den svenska kollektivavtalsmodellen i enlighet med vad som utlovades inför Sveriges EU-inträde.

Mot. A387 Stärk löntagarnas ställning i Sverige och i Europa (s): yrk. 3

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska agera för att initiativ tas på EU-nivå för att förändra delar av utstationeringsdirektivet.

Mot. A387 Stärk löntagarnas ställning i Sverige och i Europa (s): yrk. 4

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen aktivt i EU driver frågan om ett socialt protokoll.

Mot. A387 Stärk löntagarnas ställning i Sverige och i Europa (s): yrk. 5

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen aktivt agerar för att undanröja hotet om löne- och villkorsdumpning i Sverige och Europa.

Mot. A387 Stärk löntagarnas ställning i Sverige och i Europa (s): yrk. 6

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen vid alla kommande toppmöten i EU på eget initiativ driver frågor om förstärkning av löntagarnas rättigheter i Sverige och Europa.